Aktualności

Dofinansowanie startów koni polskiej hodowli w WEG we Francji

8 sierpnia 2014 · Kategoria: Finansowanie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, WKKW, · Rasa: ,

Z sa­tys­fak­cją in­for­mu­je­my, że Polski Związek Hodowców Koni i Okręgowe/​Wojewódzkie Związki Hodowców Koni do­fi­nan­su­ją kosz­ty zwią­za­ne ze star­ta­mi na­stę­pu­ją­cych ko­ni pol­skiej ho­dow­li w cza­sie Światowych Igrzysk Jeździeckich (WEG) w Normandii:

  1.  APOKALIPSA „M” ra­sy sp (Paradys KWPN – Amhara sp /​ Le Voltaire KWPN), hod. i wł. SK Moszna, za­wod­nik Jerzy Krukowski (WKKW)
  2. „STELLA PACK” GANDA ra­sy sp (Celtik sp – Grammy han. /​ Gluckspilz han.), hod. Katarzyny Milczarek, wł. za­wod­nicz­ki Anny Łukasik (Ujeżdzenie)
  3. VACAT  „JP” ra­sy m (Veritas 6 AA – Valagia xx /​ Chiavari xx), hod. SK Janów Podlaski, wł. za­wod­nicz­ki Marty Dziak-​Gierlicz (WKKW)

Trzymamy kciu­ki za wszyst­kich pol­skich za­wod­ni­ków, nie tyl­ko na pol­skich ko­niach, któ­rzy wy­star­tu­ją w Normandii.

Print Friendly, PDF & Email