Aktualności

Hodowca i Jeździec w TOK FM

30 października 2014 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Koniarze na­staw­cie się na słu­cha­nie… Już ju­tro na an­te­nie ra­dia TOK FM za­go­ści kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”. Oczywiście mo­że­cie spo­dzie­wać się roz­mo­wy na te­mat ko­ni. W pro­gra­mie „OFF Czarek” przy oka­zji pre­zen­ta­cji na­sze­go cza­so­pi­sma bę­dzie­my pro­mo­wać sze­reg za­gad­nień zwią­za­nych z prze­my­słem kon­nym. Lekko, ła­two i przy­jem­nie dwóch re­dak­to­rów spró­bu­je prze­my­cić w ete­rze pa­sję do koń­skich ogo­nów, czy­li go­spo­darz Cezary Łasiczka i gość Michał Wierusz-​Kowalski, re­dak­tor na­czel­ny „Hodowca i Jeździec”.
Włączcie w pią­tek, 31.10 o godz. 12:05, ra­dio TOK FM al­bo od­wiedź­cie in­ter­net – peł­ny za­pis roz­mo­wy w archiwum audycji.

Print Friendly, PDF & Email