Aktualności

Rynek Polskich Koni

13 marca 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność przed­sta­wić Państwu i za­pro­sić do od­wie­dza­nia no­wej stro­ny in­ter­ne­to­wej po­świę­co­nej sprze­da­ży ko­ni za­re­je­stro­wa­nych w Polsce. Rynek Polskich Koni to ser­wis ogło­sze­nio­wy stwo­rzo­ny przede wszyst­kim z my­ślą o Członkach Związków sfe­de­ro­wa­nych w PZHK.

W ce­lu uzy­ska­nia szer­szych in­for­ma­cji, za­chę­ca­my do od­wie­dze­nia stro­ny „Pytania i odpowiedzi” oraz obo­wiąz­ko­wo Regulaminu serwisu.

RPK

QR_RPK

Print Friendly, PDF & Email