Aktualności

Dofinansowanie na szkolenia dla osób 45+ (pracowników firm i pracodawców)

24 kwietnia 2015 · Kategoria: Finansowanie, Szkolenia, ·

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z in­for­ma­cją o moż­li­wo­ści uzy­ska­nia do­fi­nan­so­wa­nia na szko­le­nia dla osób w wie­ku po­wy­żej 45 ro­ku życia.

Kto mo­że sko­rzy­stać z dofinansowania:

 • Pracodawcy (wła­ści­cie­le, za­rzą­dza­ją­cy przed­się­bior­stwa­mi) po­wy­żej 45 ro­ku życia,
 • Pracownicy przed­się­biorstw (um. o pra­cę) po­wy­żej 45 ro­ku ży­cia (za zgo­dą pracodawcy)

Czego mo­gą do­ty­czyć szkolenia/​kursy:

 • każ­de szkolenie/​kurs, któ­ry słu­ży na­by­wa­niu lub pod­no­sze­niu kom­pe­ten­cji, wie­dzy, umie­jęt­no­ści po­trzeb­nych z punk­tu wi­dze­nia funk­cjo­no­wa­nia i roz­wo­ju przedsiębiorstwa

Przykłady: szko­le­nia dot. ob­słu­gi klien­ta, sprze­da­ży, ko­mu­ni­ka­cji w ze­spo­le, za­rzą­dza­nia ośrod­kiem jeź­dziec­kim, za­rzą­dza­nia pro­jek­ta­mi, mar­ke­tin­gu, ob­słu­gi kom­pu­te­ra jak rów­nież szkolenia/​kursy za­wo­do­we: pod­ku­wacz, kie­row­nik wy­po­czyn­ku, pierw­sza po­moc me­dycz­na, we­te­ry­na­ryj­na, po­wo­że­nie za­przę­ga­mi, oce­na war­to­ści ho­dow­la­nej i użyt­ko­wej koni.

Poziom do­fi­nan­so­wa­nia:

Dofinansowanie z góry:

 • 100% – przed­się­bior­stwa za­trud­nia­ją­ce do 9 osób na umo­wę o pracę
 • 80% – przed­się­bior­stwa za­trud­nia­ją­ce wię­cej niż 9 osób na umo­wę o pracę

Warunki:

 • Ukończenie wy­bra­ne­go kursu/​szkolenia

Ramy cza­so­we or­ga­ni­za­cji szkoleń/​kursów:

 • Rok 2015: oko­ło 1,5 mie­sią­ca od mo­men­tu ze­bra­nia gru­py szkoleniowej.
 • Dla przed­się­biorstw z sie­dzi­bą w Warszawie rok 2016.

Kto jest przedsiębiorcą:

 • oso­ba fi­zycz­na pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność gospodarczą
 • oso­ba praw­na wy­ko­nu­ją­ca dzia­łal­ność go­spo­dar­czą (spół­ka ak­cyj­na, sp. z o.o., spółdzielnia)
 • jed­nost­ki or­ga­ni­za­cyj­ne nie­ma­ją­ce oso­bo­wo­ści praw­nej wy­ko­nu­ją­ce dzia­łal­ność go­spo­dar­czą (spół­ka jaw­na, part­ner­ska, komandytowa)
 • spół­ki cywilne
 • or­ga­ni­za­cja po­za­rzą­do­wa wpi­sa­na do re­je­stru przedsiębiorców
 • rol­nik wpi­sa­ny do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospodarczych.

Zainteresowanych pro­si­my o wypełnienie formularza i prze­sła­nie na ad­res supel@pzhk.pl.

Informacje do­dat­ko­we: Beata Supeł (tel. 696-​091-​287), Maciej Kania (tel. 500-111-858).

Print Friendly, PDF & Email