Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” – komunikat 2

18 maja 2015 · Kategoria: Konferencje, · Rasa:

7-​9 września 2015 r. PAN Popielno i DPT PAN Wierzba

W na­wią­za­niu do komunikatu nr 1 uprzej­mie przy­po­mi­na­my au­to­rom re­fe­ra­tów i do­nie­sień, iż :

  • tek­sty re­fe­ra­tów oraz do­nie­sień na­le­ży prze­słać dro­gą elek­tro­nicz­ną na ad­res Sekretarza Komitetu Organizacyjnego dr inż. Ewy Jastrzębskiej (e-​mail: e.jastrzebska@uwm.edu.pl) naj­póź­niej do dnia 31.05.2015 r.,
  • nie ogra­ni­cza się ob­ję­to­ści re­fe­ra­tów (mo­gą one tak­że za­wie­rać ta­be­le i ry­sun­ki w ko­lo­rze czarno-​białym, for­ma do­wol­na wy­bra­na przez autora)
  • do­nie­sie­nia po­win­ny być w for­mie ok. 1-​stronicowych stresz­czeń lub w for­mie po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­cej przy zgła­sza­niu ko­mu­ni­ka­tów na­uko­wych na zjaz­dy na­uko­we, gdzie za­zwy­czaj 1 stro­na ma­szy­no­pi­su obej­mu­je: wstęp, ma­te­riał i me­to­dy, wy­ni­ki i dys­ku­sję, pod­su­mo­wa­nie i wnio­ski (bez ta­bel i ry­sun­ków), wg wzo­ru za­miesz­czo­ne­go na koń­cu komunikatu.

Informujemy, iż ra­mo­wy pro­gram Konferencji po­da­ny w ko­mu­ni­ka­cie nr 1 nie zmie­nił się i przed­sta­wia się na­stę­pu­ją­co (w od­nie­sie­niu do czę­ści hodowlano-naukowej):

07.09.2015 r. (po­nie­dzia­łek) – I Sesja użyt­ko­wa (PAN Popielno):

  • ok. godz. 14:00 roz­po­czę­cie po­lo­wych prób użyt­ko­wo­ści ko­ni­ków pol­skich (pró­by wierz­cho­we i zaprzęgowe)

08.09.2015 r. (wto­rek) – II Sesja referatowo-​doniesieniowa (DPT Wierzba):

  • Otwarcie Konferencji o godz. 9:30 i pierw­sza część ob­rad, pod­czas któ­rych prze­wi­dzia­ne jest wy­gło­sze­nie 5 re­fe­ra­tów (wy­stą­pie­nia ok. 25-​30 min)
  • ok. godz. 1500 cd. ob­rad (se­sja do­nie­sie­nio­wa): pre­zen­ta­cja do­nie­sień zgło­szo­nych na kon­fe­ren­cję (wy­stą­pie­nia ok. 10-​15 min)

09.09.2015r. (śro­da) – III Sesja ho­dow­la­na (PAN Popielno):

  • godz. 9:30 prze­gląd ho­dow­la­ny sta­da pod­sta­wo­we­go gru­py sta­jen­nej, wpis mło­dych ogie­rów i kla­czy do księ­gi ko­ni­ków polskich
  • ok. godz. 12:00 wspól­ny wy­jazd do re­zer­wa­tu: za­po­zna­nie się z re­wi­ra­mi by­to­wa­nia po­szcze­gól­nych ta­bu­nów, in­for­ma­cja nt. pod­sta­wo­wych za­sad pro­wa­dze­nia ho­dow­li re­zer­wa­to­wej, ob­ser­wa­cja ko­ni­ków rezerwatowych.

Inne szcze­gó­ły (za­rów­no dla osób wy­gła­sza­ją­cych re­fe­ra­ty i do­nie­sie­nia, jak i wszyst­kich po­zo­sta­łych) do­ty­czą­ce spo­so­bu wno­sze­nia opłat za udział w Konferencji (udzia­łu w po­szcze­gól­nych Sesjach), re­zer­wa­cji noc­le­gów oraz har­mo­no­gram wy­stą­pień w se­sji re­fe­ra­to­wej i do­nie­sie­nio­wej bę­dą po­da­ne w ko­mu­ni­ka­cie nr 3, któ­ry zo­sta­nie ro­ze­sła­ny pod ko­niec czerw­ca 2015 roku.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Ewa Jastrzębska

Wzór zgłaszania doniesień.

Print Friendly, PDF & Email