Aktualności

Ostatnia szansa zgłoszenia koni na aukcję „Teraz polskie konie”

13 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie, ·

26 paź­dzier­ni­ka o godz. 1100 w SK Janów Podlaski od­bę­dzie się ostat­nia kwa­li­fi­ka­cja ko­ni na gru­dnio­wą au­kcję „Teraz pol­skie ko­nie” w Poznaniu.
Zgłoszenia na spe­cjal­nych for­mu­la­rzach (do po­bra­nia tutaj) na­le­ży wy­sy­łać na ad­res biuro@polturf.pl naj­póź­niej do 22 paź­dzier­ni­ka.

Warunkiem udzia­łu w kwa­li­fi­ka­cji jest oka­za­nie za­świad­cze­nia o ne­ga­tyw­nym wy­ni­ku ba­dań prze­ciw nie­do­krwi­sto­ści za­kaź­nej koni.
Podczas kwa­li­fi­ka­cji Komisja oce­niać bę­dzie ko­nie na pły­cie w po­zy­cji stój, w rę­ku w stę­pie i kłu­sie, pod sio­dłem w trzech cho­dach oraz w sko­kach luzem/​pod jeźdź­cem (w przy­pad­ku ko­ni o pre­dys­po­zy­cjach sko­ko­wych lub WKKW). Na miej­scu zo­sta­ną rów­nież wy­ko­na­ne pod­sta­wo­we ba­da­nia, przez le­ka­rza we­te­ry­na­rii wska­za­ne­go przez Organizatorów. Prezentacja ko­ni pod­czas kwa­li­fi­ka­cji zo­sta­nie utrwa­lo­na w po­sta­ci zdjęć i fil­mów vi­deo. Konie nie­do­wie­zio­ne na kwa­li­fi­ka­cję, a tak­że nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­ne przez Komisję, nie bę­dą mia­ły pra­wa udzia­łu w Aukcji.

Szczegółowe wa­run­ki au­kcji do­stęp­ne są na stro­nie www.terazpolskiekonie.pl

Aukcja_TPK-2015

Print Friendly, PDF & Email