Aktualności

Zostań właścicielem folbluta

16 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wyścigi, · Rasa:

Pieniądze szczę­ścia nie da­ją – chy­ba, że ku­pi­my za nie ko­nia wy­ści­go­we­go. Wbrew po­zo­rom ta przy­jem­ność nie jest za­re­zer­wo­wa­na wy­łącz­nie dla bo­ga­czy. Wystarczy 200-​300 zło­tych. W naj­bliż­szy po­nie­dzia­łek ru­sza je­sien­na au­kcja ko­ni na Partynicach.

Najszybszy wy­gry­wa – tak w dwóch sło­wach moż­na okre­ślić wy­ścig. Ta naj­czyst­sza for­ma ry­wa­li­za­cji gwa­ran­tu­je koń­ską daw­kę emo­cji. Żeby po­czuć to jesz­cze moc­niej, trze­ba sa­me­mu do­siąść ko­nia wy­ści­go­we­go lub zo­stać je­go wła­ści­cie­lem. Druga moż­li­wość gwa­ran­tu­je do­dat­ko­wo prze­pust­kę do eli­tar­ne­go gro­na szczę­ścia­rzy. Zanim, ostat­ni raz w tym se­zo­nie, bom­ba pój­dzie w gó­rę cze­ka nas jesz­cze jed­no koń­skie wy­da­rze­nie. W po­nie­dzia­łek, 19 paź­dzier­ni­ka, na Partynicach od­bę­dzie się do­rocz­na au­kcja ko­ni wyścigowych.

Syndykat szczęścia

Wyczynowego ru­ma­ka moż­na na­być już za kil­ka ty­się­cy zło­tych. Konie ma­ją­ce na swo­im kon­cie uda­ne wy­stę­py w go­ni­twach osią­ga­ją za­zwy­czaj znacz­nie wyż­sze ce­ny. Nawet kil­ka­set ty­się­cy zło­tych. W za­kup ko­ni wy­ści­go­wych, co raz czę­ściej in­we­stu­ją tak­że fir­my. Wyścigi kon­ne po­dob­nie jak golf czy nie­gdyś te­nis sta­no­wią do­sko­na­łe tło dla biz­ne­su. Na wro­cław­skim to­rze re­gu­lar­nie ści­ga­ją się ko­nie Bogusława Lindy, Marka Siudyma, Tomasza Misiaka czy Anny JurksztowiczKrzesimira Dębskiego.

Co jed­nak zro­bić, je­śli ma­rzy­my o po­sia­da­niu wła­sne­go wy­ści­gow­ca nie dys­po­nu­jąc jed­no­cze­śnie spo­rym za­pa­sem go­tów­ki? – Na za­kup ko­nia moż­na się po pro­stu zło­żyć np. z gru­pą zna­jo­mych. W ra­mach syn­dy­ka­tu wła­ści­cie­li dzie­li­my się za­rów­no kosz­ta­mi jak i wy­gra­ny­mi oraz szczę­ściem, ja­kie da­je po­sia­da­nie ko­nia peł­nej krwi an­giel­skiej. Folbluta moż­na rów­nież wy­dzier­ża­wić. Miesięczny koszt utrzy­ma­nia i tre­nin­gu to ok. 800 zło­tych. Rozkładając tę kwo­tę po­mię­dzy kil­ku wspól­ni­ków oka­zu­je się, że na po­sia­da­nie wy­ści­go­we­go ru­ma­ka mo­że so­bie po­zwo­lić prze­cięt­ny Kowalski.

Postawić na czempiona

Kupując wierz­chow­ca każ­dy przy­szły wła­ści­ciel ma­rzy, aby je­go koń świę­cił trium­fy na eu­ro­pej­skich hi­po­dro­mach. Przy wy­bo­rze naj­le­piej zdać się na opi­nie fa­chow­ca, któ­ry na pod­sta­wie ro­do­wo­du oce­ni pre­dys­po­zy­cje dy­stan­so­we czy też zdol­ność do ga­lo­pu. Nie mniej waż­na jest rów­nież bu­do­wa cia­ła – moc­ne koń­czy­ny i roz­bu­do­wa­ny zad to tyl­ko nie­któ­re ele­men­ty, na któ­re war­to zwró­cić uwa­gę. Ale przy­da się rów­nież odro­bi­na szczę­ścia. Tak by­ło np. w przy­pad­ku Masiniego, któ­ry ści­gał się na war­szaw­skim Służewcu. W wie­ku dwóch lat, nie wy­gry­wa­jąc ani jed­nej go­ni­twy, zo­stał sprze­da­ny do cze­skiej staj­ni Wrbna Racing za je­dy­ne 4 tys. zł. Świat za­dzi­wił ma­jąc pięć lat – w ma­ju 2004 ro­ku wy­grał Gran Steeplechase di Milano a już we wrze­śniu Gran Premio Merano Fors. W na­stęp­nym se­zo­nie, ja­ko pierw­szy koń, w cze­skim tre­nin­gu, wy­star­to­wał w naj­więk­szym wy­ści­gu prze­szko­do­wym Francji, Gras Savoye Grand Steeple-​chase de Paris na to­rze Auteuil. Kolejny wiel­ki suk­ces od­niósł w 2007 ro­ku, kie­dy po raz dru­gi wy­grał Gran Steeplechase di Milano. Masini łącz­nie w 47 star­tach zwy­cię­żał aż 14 ra­zy a 23 ra­zy zaj­mo­wał płat­ne miej­sce. Karierę za­koń­czył z su­mą na­gród po­nad 13,5 mln ko­ron (ok. 2,2 mln zł), naj­więk­szą w hi­sto­rii cze­skich wyścigów.

Równie do­brze ob­sta­wi­li wła­ści­cie­le ko­nia Va Bank pła­cąc za nie­go, dwa la­ta te­mu, je­dy­nie 4,5 tys. eu­ro. Ogier oka­zał się praw­dzi­wym czem­pio­nem wy­gry­wa­jąc wszyst­kie go­ni­twy, w któ­rych uczest­ni­czył. Na chwi­lę obec­ną Va Bank za­ro­bił dla swo­ich wła­ści­cie­li po­nad 460 tys. zł.

Aukcje koni wyścigowych

W po­nie­dzia­łek, 19 paź­dzier­ni­ka, na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice od­bę­dzie się au­kcja ko­ni peł­nej krwi an­giel­skiej w tre­nin­gu wy­ści­go­wym oraz rocz­nia­ków. Stajnie otwar­te bę­dą dla za­in­te­re­so­wa­nych w go­dzi­nach 900-1200. Od go­dzi­ny 900 do 1230 pro­wa­dzo­na bę­dzie re­je­stra­cja klien­tów na­to­miast sa­me au­kcje roz­pocz­ną się punk­tu­al­nie o go­dzi­nie 1300.

Niektóre z ofe­ro­wa­nych ko­ni bę­dzie moż­na zo­ba­czyć rów­nież pod­czas nie­dziel­nych wy­ści­gów na wro­cław­skim hi­po­dro­mie. Już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 18 paź­dzier­ni­ka, na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice ro­ze­gra­ny zo­sta­nie Dzień Województwa Dolnośląskiego. Kibice w su­mie obej­rzą 7 go­nitw, któ­rych łącz­na pu­la na­gród wy­nie­sie po­nad 240 tys. zł. Wstęp na wy­ści­gi jest bezpłatny.

Przydatne linki:

Print Friendly, PDF & Email