Aktualności

Urodzinowy spektakl hodowców

8 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy, ·

Jeszcze parę dni po­zo­stało do wspa­nia­łego wy­da­rze­nia. W so­bot­nie po­po­łu­dnie 12 grud­nia pod­czas Cavaliady za­pre­zen­to­wany zo­sta­nie uni­ka­towy po­kaz. Z oka­zji ju­bi­le­uszu dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni gwoź­dziem pro­gramu bę­dzie spek­takl pt.: „120 lat biało-​czerwonych koni”. Historia na­szego kraju sple­ciona z bli­ską obec­no­ścią nie­pa­rzy­sto­ko­pyt­nych przy­ja­ciół. Cztery czę­ści jak cztery od­słony uka­zu­jące Polaków i pol­skie ko­nie ostat­nich 12 de­kad. Symbioza lu­dzi i zwie­rząt, gdzie po­zy­cja oraz uży­tecz­ność ko­nia po­zo­staje trudna do prze­ce­nie­nia.

newsletter

Z piasku i wiatru…

Rozpocznie się wszystko od świetl­nej bia­ło­czer­wo­nej łuny. Od orien­tal­nych ak­cen­tów, kiedy z pia­sku i wia­tru stwo­rzony zo­stał koń, a dzi­siaj pol­skie araby wspa­niale sła­wią nasz Kraj. Sukcesy i re­noma na­szych koni czy­stej krwi po­zo­stają bez pre­ce­densu!

Ze wsi ku miastu

Od pługa, brony, siew­nika prze­to­czymy się po ro­dzi­mych po­lach i wiej­skich mie­dzach. Pojedziemy dugą, wo­zem dra­bi­nia­stym i wo­zem ko­szo­wym, wspa­nia­łym wa­chla­rzem cho­mą­to­wych i dy­sz­lo­wych re­gio­nal­nych po­jaz­dów kon­nych. Do gó­ral­skiego fa­siaka wrzu­cimy cepy, gra­bie, kosy i inne ty­powe dla pol­skiego pej­zażu na­rzę­dzia. Potem od­wie­dzimy ty­pową ulicę wiel­ko­miej­ską przez którą prze­mkniemy za­przę­giem kra­kow­skim, lando, co­upe, do­rożką; zo­ba­czymy w ak­cji wóz stra­żacki, po­li­cjanta kon­nego, ga­ze­cia­rza, pocz­ty­liona oraz damy i dżen­tel­me­nów w sio­dle. Pokażemy jak się w daw­nej Polsce jeź­dziło na co dzień i od święta, do pracy, ko­ścioła na chrzest czy ślub, w od­wie­dziny do są­sia­dów lub da­le­kich przy­ja­ciół.

Zawierucha wojenna

Tyle zbroj­nych nie­szczęść prze­to­czyło się przez Polskę. Koń jed­nak po­zo­sta­wał za­wsze wier­nym part­ne­rem. Walczył u boku czło­wieka i wraz z nim czę­sto gi­nął. Chcemy mu od­dać cześć. Zatem kłu­sem na arenę wje­dzie ko­lumna – odział uła­nów, wóz ta­bo­rowy, kuch­nia po­lowa, za nią ar­mata i czte­rech dży­gi­tów oraz C.K.M., z któ­rego od­damy uro­dzi­nowe salwy. Będzie ranny, któ­rego na kon­nych no­szach prze­trans­por­tu­jemy z pola boju w bez­pieczne miej­sce. Potem ułani wy­daj­nym ga­lo­pem za­szar­żują na po­zor­niki oraz po­ko­nają prze­szkodę ogniową. Ot, skromna na­miastka ob­razu wojny ja­kich konne for­ma­cje mi­li­tarne do­świad­czały na­gmin­nie.

Konie dzisiaj

Wizytówka pol­skiego sportu kon­nego – współ­cze­sne za­przęgi pod wo­dzą me­da­li­stów mi­strzo­stw Kraju, Europy, świata, na­sza chluba i duma na­ro­dowa – otwo­rzą blok te­raź­niej­szego ko­niar­stwa. Następnie roz­świe­tli płytę or­szak dzieci na ku­cy­kach, biało-​czerwonych kra­sno­lud­ków, de­mon­stru­ją­cych wszyst­kie dys­cy­pliny oraz inne formy obec­nego użyt­ko­wa­nia koni w hi­po­te­ra­pii, re­kre­acji i tu­ry­styce… Czwórka sze­tlan­dów wy­pro­wa­dzi na arenę główną ma­łych spor­tow­ców, któ­rzy wy­ko­nają im­po­nu­jące ele­menty ścieżki hu­cul­skiej, wol­ty­żerki, ujeż­dże­nia, sko­ków i re­iningu. A na końcu zbu­du­jemy wspól­nymi si­łami gi­gan­tyczny tort, pod sam su­fit hali 5 wznie­siemy 12 pię­trowy uro­dzi­nowy we­hi­kuł. Będzie za­ska­ku­jąca im­pro­wi­za­cja pony party z set­kami ba­lo­ni­ków i flag oraz spe­cjal­nie od­śpie­wa­nym na cześć PZHK „sto lat”!

Zapraszamy na ju­bi­le­uszowy po­kaz zor­ga­ni­zo­wany przez PZHK i ANR,
12 grud­nia (so­bota), go­dzina 1615, hala 5 – arena A.

Ponadto liczne po­kazy hodowlano-​użytkowe
11-​13 grud­nia w hali 7 – arena B

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube