Aktualności

Urodzinowy spektakl hodowców

8 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy, ·

Jeszcze pa­rę dni po­zo­sta­ło do wspa­nia­łe­go wy­da­rze­nia. W so­bot­nie po­po­łu­dnie 12 grud­nia pod­czas Cavaliady za­pre­zen­to­wa­ny zo­sta­nie uni­ka­to­wy po­kaz. Z oka­zji ju­bi­le­uszu dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni gwoź­dziem pro­gra­mu bę­dzie spek­takl pt.: „120 lat biało-​czerwonych ko­ni”. Historia na­sze­go kra­ju sple­cio­na z bli­ską obec­no­ścią nie­pa­rzy­sto­ko­pyt­nych przy­ja­ciół. Cztery czę­ści jak czte­ry od­sło­ny uka­zu­ją­ce Polaków i pol­skie ko­nie ostat­nich 12 de­kad. Symbioza lu­dzi i zwie­rząt, gdzie po­zy­cja oraz uży­tecz­ność ko­nia po­zo­sta­je trud­na do przecenienia.

newsletter

Z piasku i wiatru…

Rozpocznie się wszyst­ko od świetl­nej bia­ło­czer­wo­nej łu­ny. Od orien­tal­nych ak­cen­tów, kie­dy z pia­sku i wia­tru stwo­rzo­ny zo­stał koń, a dzi­siaj pol­skie ara­by wspa­nia­le sła­wią nasz Kraj. Sukcesy i re­no­ma na­szych ko­ni czy­stej krwi po­zo­sta­ją bez precedensu!

Ze wsi ku miastu

Od płu­ga, bro­ny, siew­ni­ka prze­to­czy­my się po ro­dzi­mych po­lach i wiej­skich mie­dzach. Pojedziemy du­gą, wo­zem dra­bi­nia­stym i wo­zem ko­szo­wym, wspa­nia­łym wa­chla­rzem cho­mą­to­wych i dy­sz­lo­wych re­gio­nal­nych po­jaz­dów kon­nych. Do gó­ral­skie­go fa­sia­ka wrzu­ci­my ce­py, gra­bie, ko­sy i in­ne ty­po­we dla pol­skie­go pej­za­żu na­rzę­dzia. Potem od­wie­dzi­my ty­po­wą uli­cę wiel­ko­miej­ską przez któ­rą prze­mknie­my za­przę­giem kra­kow­skim, lan­do, co­upe, do­roż­ką; zo­ba­czy­my w ak­cji wóz stra­żac­ki, po­li­cjan­ta kon­ne­go, ga­ze­cia­rza, pocz­ty­lio­na oraz da­my i dżen­tel­me­nów w sio­dle. Pokażemy jak się w daw­nej Polsce jeź­dzi­ło na co dzień i od świę­ta, do pra­cy, ko­ścio­ła na chrzest czy ślub, w od­wie­dzi­ny do są­sia­dów lub da­le­kich przyjaciół.

Zawierucha wojenna

Tyle zbroj­nych nie­szczęść prze­to­czy­ło się przez Polskę. Koń jed­nak po­zo­sta­wał za­wsze wier­nym part­ne­rem. Walczył u bo­ku czło­wie­ka i wraz z nim czę­sto gi­nął. Chcemy mu od­dać cześć. Zatem kłu­sem na are­nę wje­dzie ko­lum­na – odział uła­nów, wóz ta­bo­ro­wy, kuch­nia po­lo­wa, za nią ar­ma­ta i czte­rech dży­gi­tów oraz C.K.M., z któ­re­go od­da­my uro­dzi­no­we sal­wy. Będzie ran­ny, któ­re­go na kon­nych no­szach prze­trans­por­tu­je­my z po­la bo­ju w bez­piecz­ne miej­sce. Potem uła­ni wy­daj­nym ga­lo­pem za­szar­żu­ją na po­zor­ni­ki oraz po­ko­na­ją prze­szko­dę ognio­wą. Ot, skrom­na na­miast­ka ob­ra­zu woj­ny ja­kich kon­ne for­ma­cje mi­li­tar­ne do­świad­cza­ły nagminnie.

Konie dzisiaj

Wizytówka pol­skie­go spor­tu kon­ne­go – współ­cze­sne za­przę­gi pod wo­dzą me­da­li­stów mi­strzostw Kraju, Europy, świa­ta, na­sza chlu­ba i du­ma na­ro­do­wa – otwo­rzą blok te­raź­niej­sze­go ko­niar­stwa. Następnie roz­świe­tli pły­tę or­szak dzie­ci na ku­cy­kach, biało-​czerwonych kra­sno­lud­ków, de­mon­stru­ją­cych wszyst­kie dys­cy­pli­ny oraz in­ne for­my obec­ne­go użyt­ko­wa­nia ko­ni w hi­po­te­ra­pii, re­kre­acji i tu­ry­sty­ce… Czwórka sze­tlan­dów wy­pro­wa­dzi na are­nę głów­ną ma­łych spor­tow­ców, któ­rzy wy­ko­na­ją im­po­nu­ją­ce ele­men­ty ścież­ki hu­cul­skiej, wol­ty­żer­ki, ujeż­dże­nia, sko­ków i re­inin­gu. A na koń­cu zbu­du­je­my wspól­ny­mi si­ła­mi gi­gan­tycz­ny tort, pod sam su­fit ha­li 5 wznie­sie­my 12 pię­tro­wy uro­dzi­no­wy we­hi­kuł. Będzie za­ska­ku­ją­ca im­pro­wi­za­cja po­ny par­ty z set­ka­mi ba­lo­ni­ków i flag oraz spe­cjal­nie od­śpie­wa­nym na cześć PZHK „sto lat”!

Zapraszamy na ju­bi­le­uszo­wy po­kaz zor­ga­ni­zo­wa­ny przez PZHK i ANR,
12 grud­nia (so­bo­ta), go­dzi­na 1615, ha­la 5 – are­na A.

Ponadto licz­ne po­ka­zy hodowlano-użytkowe
11-​13 grud­nia w ha­li 7 – are­na B

Print Friendly, PDF & Email