Aktualności

Pozdrowienia dla Przyjaciół Hodowców

14 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe, ·

Kolejna edy­cja Cavaliady za nami. Wczoraj opu­ści­li­śmy Poznań i roz­je­cha­li­śmy się po ca­łej Polsce. Ale spo­tka­nie i wspól­nie spę­dzony czas z oka­zji ju­bi­le­uszu 120-​lecia Polskiego Związku Hodowców Koni na długo po­zo­sta­nie w na­szej pa­mięci.

Wyjątkowe kilka dni za nami, pod­czas któ­rych w ra­mach Pawilonu Polskiej Hodowli, po­ka­za­li­śmy piękno tego czym na co dzień się zaj­mu­jemy i czemu od dwu­na­stu już de­kad słu­żymy. Wystawa ras koni, po­kazy hodowlano-​użytkowe, oko­licz­no­ściowe pre­lek­cje, au­kcja koni wierz­cho­wych czy uro­czy­sta Gala były za­le­d­wie pre­tek­stem do tego, aby za­de­mon­stro­wać siłę i po­ten­cjał drze­miące w jed­no­ści na­szego śro­do­wi­ska.

Jeszcze raz bar­dzo, bar­dzo dzię­ku­jemy za Waszą życz­liwą obec­ność, in­wen­cję i za­an­ga­żo­wa­nie. Bez Was im­preza w Poznaniu nie za­koń­czy­łaby się ta­kim suk­ce­sem. Wszystkim ho­dow­com, uczest­ni­kom po­ka­zów, sza­now­nym go­ściom, któ­rzy wzięli udział w ob­cho­dach 120-​lecia PZHK ni­niej­szym prze­ka­zu­jemy naj­szczer­sze słowa uzna­nia i przy­jaźni – w imię koń­skiej sprawy!

Fot. Małgorzata Sieradzan

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube