Aktualności

Pozdrowienia dla Przyjaciół Hodowców

14 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe, ·

Kolejna edy­cja Cavaliady za na­mi. Wczoraj opu­ści­li­śmy Poznań i roz­je­cha­li­śmy się po ca­łej Polsce. Ale spo­tka­nie i wspól­nie spę­dzo­ny czas z oka­zji ju­bi­le­uszu 120-​lecia Polskiego Związku Hodowców Koni na dłu­go po­zo­sta­nie w na­szej pa­mię­ci.

Wyjątkowe kil­ka dni za na­mi, pod­czas któ­ry­ch w ra­ma­ch Pawilonu Polskiej Hodowli, po­ka­za­li­śmy pięk­no te­go czym na co dzień się zaj­mu­je­my i cze­mu od dwu­na­stu już de­kad słu­ży­my. Wystawa ras ko­ni, po­ka­zy hodowlano-​użytkowe, oko­licz­no­ścio­we pre­lek­cje, au­kcja ko­ni wierz­cho­wy­ch czy uro­czy­sta Gala by­ły za­le­d­wie pre­tek­stem do te­go, aby za­de­mon­stro­wać si­łę i po­ten­cjał drze­mią­ce w jed­no­ści na­sze­go śro­do­wi­ska.

Jeszcze raz bar­dzo, bar­dzo dzię­ku­je­my za Waszą życz­li­wą obec­no­ść, in­wen­cję i za­an­ga­żo­wa­nie. Bez Was im­pre­za w Poznaniu nie za­koń­czy­ła­by się ta­kim suk­ce­sem. Wszystkim ho­dow­com, uczest­ni­kom po­ka­zów, sza­now­nym go­ściom, któ­rzy wzię­li udział w ob­cho­da­ch 120-​lecia PZHK ni­niej­szym prze­ka­zu­je­my naj­szczer­sze sło­wa uzna­nia i przy­jaź­ni – w imię koń­skiej spra­wy!

Fot. Małgorzata Sieradzan

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube