Aktualności

Pokazy hodowców na Torwarze

8 lutego 2016 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Wystawy i pokazy, ·

Na naj­bliż­szą Cavaliadę w Warszawie Polski Związek Hodowców Koni przy­go­to­wał praw­dzi­wą atrak­cję dla wi­dzów. W pro­gra­mie wy­stą­pi Stado Ogierów Kętrzyn ze słyn­ną „po­rę­czą” zło­żo­ną z ogie­rów a po­tem wi­do­wi­sko­wy „zim­no­krwi­sy­ty” ka­dryl su­lek. A na de­ser, przy dźwię­kach praw­dzi­wej or­kie­stry stra­żac­kiej z OSP Okuniew z gmi­ny Halinów, hi­sto­rycz­ny po­kaz si­ka­wek kon­nych i sta­rej uprzę­ży z ko­lek­cji Moniki i Krzysztofa Szusterów. Najmłodsza li­czy 110 lat a naj­star­sza po­cho­dzi z 1812 ro­ku! Wszystkie spraw­ne do dziś.

Na oczach pu­blicz­no­ści dru­ho­wie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Okuniewa po­ka­żą jak przed 100 la­ty ga­szo­no pożary.
Sikawkami kon­ny­mi po­wo­zić bę­dą czo­ło­wi pol­scy za­wod­ni­cy tra­dy­cyj­ne­go po­wo­że­nia: Paweł Andrzejewski, Marek Doruch, Jacek Jantoń, Julian Pawlikowski, Justyna Przyborowska, Wiesław Sadowski a ca­ły po­kaz przy­go­tu­je i po­pro­wa­dzi Krzysztof Szuster.

Partnerami wy­da­rze­nia są: SO Kętrzyn, Gmina Halinów, OSP Okuniew, Stadnina i Muzeum – M.K.Szuster, Hodowcy: Wiesław SadowskiJacek Jantoń.

Szuster_1

Szuster_2

Szuster_3

zdję­cia z ar­chi­wum Krzysztofa Szustra

Print Friendly, PDF & Email