Aktualności

339 Seminarium Etologiczne

12 lutego 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady, ·

Informujemy, iż w dniu 18 lute­go 2016 r. (czwar­tek) o godz. 1430 w sali kon­fe­ren­cyj­nej im. Jerzego Konorskiego (II p. Gmachu Głównego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa, ul. Pasteura 3) odbę­dzie się 202 posie­dze­nie Polskiego Towarzystwa Etologicznego (339 Seminarium Etologiczne), na któ­rym mgr Viktoria Pietkiewicz (Zespół Trenerów Źrebiąt Foal Team, Wrocław) wygło­si wykład zaty­tu­ło­wa­ny „Metody wcze­sne­go szko­le­nia źre­biąt”.

Załączamy pla­kat infor­mu­ją­cy o tym wykła­dzie z proś­bą o dal­sze roz­po­wszech­nia­nie zawar­tych w nim infor­ma­cji, zarów­no dro­gą elek­tro­nicz­ną, jak i poprzez dru­ko­wa­nie i roz­wie­sza­nie go wszę­dzie tam, gdzie z jego tre­ścią będą mogły zapo­znać się oso­by zain­te­re­so­wa­ne tą tema­ty­ką.

Serdecznie zapra­sza­my!

Print Friendly, PDF & Email