Aktualności

339 Seminarium Etologiczne

12 lutego 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady, ·

Informujemy, iż w dniu 18 lu­te­go 2016 r. (czwar­tek) o godz. 1430 w sa­li kon­fe­ren­cyj­nej im. Jerzego Konorskiego (II p. Gmachu Głównego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa, ul. Pasteura 3) od­bę­dzie się 202 po­sie­dze­nie Polskiego Towarzystwa Etologicznego (339 Seminarium Etologiczne), na któ­rym mgr Viktoria Pietkiewicz (Zespół Trenerów Źrebiąt Foal Team, Wrocław) wy­gło­si wy­kład za­ty­tu­ło­wa­ny „Metody wcze­sne­go szko­le­nia źrebiąt”.

Załączamy plakat informujący o tym wy­kła­dzie z proś­bą o dal­sze roz­po­wszech­nia­nie za­war­tych w nim in­for­ma­cji, za­rów­no dro­gą elek­tro­nicz­ną, jak i po­przez dru­ko­wa­nie i roz­wie­sza­nie go wszę­dzie tam, gdzie z je­go tre­ścią bę­dą mo­gły za­po­znać się oso­by za­in­te­re­so­wa­ne tą tematyką.

Serdecznie za­pra­sza­my!

Print Friendly, PDF & Email