Aktualności

Wielki sukces trenowanego na Partynicach konia na niemieckim torze

22 marca 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa:

Polskiej ho­dow­li klacz Inferna w pięk­nym sty­lu  od­nio­sła suk­ces w nie­dzie­lę 20 mar­ca 2016 w dniu in­au­gu­ra­cji se­zo­nu wy­ści­go­we­go na nie­miec­kim to­rze w Krefeld. Tym sa­mym zo­sta­ła zwy­cięż­czy­nią je­dy­nej te­go dnia go­ni­twy prze­szko­do­wej (3500 m). Do zwy­cię­stwa po­pro­wa­dził ją cze­ski dżo­kej Dusan Andres ma­ją­cy ja­ko je­dy­ny jeź­dziec w hi­sto­rii wy­gra­ne za­rów­no w cze­skich Derbach jak i Wielkiej Pardubickiej. Trenerem kla­czy jest Robert Świątek.

W go­ni­twie Inferna w dy­stan­sie ga­lo­po­wa­ła na drugiej-​trzeciej po­zy­cji, w de­cy­du­ją­cej fa­zie wy­ści­gu wy­szła na pro­wa­dze­nie i ła­two po­ko­na­ła ry­wa­li. Drugi ze stra­tą 5½ dłu­go­ści był bel­gij­ski sti­pler Coyaique (M. Lopez), trze­cie miej­sce za­jął Picks Milan (V. Korytar), a czwar­ty przy­biegł Mankind (R. Man), dru­gi koń tre­no­wa­ny przez Roberta Świątka. Czwarte miej­sce ko­nia Mankind jest  bar­dzo do­brym wy­ni­kiem ze wzglę­du na start pod naj­wyż­szą wa­gą (71 kg) i na trud­ny, cięż­ki tor sta­no­wią­cy wy­zwa­nie dla lek­kiej bu­do­wy konia.

Hodowcami zwy­cię­skiej Inferny jak i jej wła­ści­cie­la­mi są JoannaJarek Zalewscy. Są nie­zwy­kle dum­ni z suk­ce­su za gra­ni­cą i po­kła­da­ją w kla­czy wiel­kie na­dzie­je. W mi­nio­nym se­zo­nie na wro­cław­skim to­rze klacz z po­wo­dze­niem star­to­wa­ła w go­ni­twach  pło­to­wych i prze­szko­do­wych, choć bez zwycięstw.

Inferna jak i Mankind tre­no­wa­ne są na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice. Otwarcie se­zo­nu wy­ści­go­we­go na wro­cław­skich Partynicach już za mie­siąc tj. 24 kwiet­nia. Wyścigi kon­ne. Wrocław z pew­no­ścią do­star­czą koń­ską daw­kę emocji!

Źródło: WTWK Partynice

Print Friendly, PDF & Email