Aktualności

Weekend z klasykami

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Podczas naj­bliż­sze­go week­en­du naj­waż­niej­szy­mi wy­da­rze­nia­mi bę­dą kla­sycz­ne go­ni­twy roz­gry­wa­ne na dy­stan­sie 1600 m. Głównym bie­giem dwud­niów­ki bę­dzie Nagroda Rulera, któ­ra jest pierw­szą z go­nitw za­li­cza­nych do po­trój­nej ko­ro­ny. Drugim kla­sy­kiem jest go­ni­twa kla­czy o Nagrodę Wiosenną.

Patronem go­ni­twy o Nagrodę Rulera jest wy­bit­ny ogier uro­dzo­ny w 1884 ro­ku w Stadninie Koni Krasne. Ruler star­to­wał głów­nie w Moskwie i Petersburgu. W ośmiu star­tach na tam­tej­szych to­rach nie do­znał po­raż­ki. Wygrał m.in. Produce, Derby i St. Leger. Zwycięzca Nagrody Rulera tra­dy­cyj­nie zdo­by­wa sym­bo­licz­ną pierw­szą ko­ro­nę. Jeśli na­stęp­nie koń ten wy­gra Derby (dru­ga ko­ro­na) i St. Leger (trze­cia ko­ro­na) uzy­sku­je mia­no trój­ko­ro­no­wa­ne­go. W do­tych­cza­so­wej hi­sto­rii Toru Służewiec by­ło tyl­ko 12 ta­kich ko­ni. Ostatnim jest ubie­gło­rocz­ny „Koń Sezonu” – Va Bank.

Chociaż na star­cie bie­gu o Nagrodę Rulera (nie­dzie­la, godz. 15:35), roz­gry­wa­ne­go pod pa­tro­na­tem Ministerstwa Sportu i Turystyki, sta­nie tyl­ko pięć ogie­rów, ry­wa­li­za­cja mo­że być bar­dzo za­cię­ta. Niełatwe za­da­nie cze­ka zi­mo­we­go fa­wo­ry­ta na Derby – Tebinio, je­go głów­ny­mi kon­ku­ren­ta­mi bę­dą za­pew­ne Keep SmilingLangfuhr.

W so­bo­tę wiel­kie emo­cje cze­ka­ją na wi­dzów w go­ni­twie o Nagrodę Wiosenną (so­bo­ta, godz. 17:25). Zmierzy się w niej aż 11 kla­czy. Najlepsza w wie­ku dwóch lat Cockney Blue jest uwa­ża­na za jed­ną z fa­wo­ry­tek do zwy­cię­stwa. Oprócz niej w wal­ce o wy­gra­ną li­czyć po­win­ny się Pianoforte, Campo di Fiori, NovelinaJabella. Szczególnie pierw­sza z nich ma du­że szan­se, gdyż w tym se­zo­nie ma na swo­im kon­cie pew­ne zwy­cię­stwo w dru­giej se­rii Nagrody Dżamajki.

Z my­ślą o naj­młod­szych przy­go­to­wa­ne zo­sta­ną pla­ce za­baw (w stre­fie B przy Trybunie II oraz w stre­fie A przy na­mio­cie). W nie­dzie­lę na dzie­ci cze­kać bę­dą tak­że do­dat­ko­we atrak­cje: ko­lej­ka elek­trycz­na, fo­to­bud­ka, ma­lo­wa­nie bu­zi oraz wa­ta cukrowa.

Początek so­bot­nie­go mi­tyn­gu za­pla­no­wa­no na godz. 14:30, a nie­dziel­ne­go na 15:00.

Bilety:

  • do stre­fy B w ce­nie 5 zł
  • do stre­fy A w ce­nie 15 zł

Bilety do­stęp­ne są w ka­sach w dniu wy­ści­go­wym oraz w przed­sprze­da­ży on­li­ne na www.eventim.pl.

Więcej in­for­ma­cji na www.torsluzewiec.plFacebooku.

fot. Tor Służewiec

Print Friendly, PDF & Email