Aktualności

Test obcego powożącego

20 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa:

Serdecznie za­pra­sza­my ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­ce­go po­wo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym kla­czy ra­sy ślą­skiej w Książu (ul. Jeździecka 3, 58-​306 Wałbrzych, woj. dol­no­ślą­skie). Test od­bę­dzie się w dniu 24 czerw­ca 2016 r. (pią­tek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 11:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Print Friendly, PDF & Email