Aktualności

Światowe gwiazdy jeździectwa już docierają na Strzegom Horse Trials

22 czerwca 2016 · Kategoria: WKKW, ·

Olbrzymie cię­ża­rów­ki z koń­mi już zjeż­dża­ją do Morawy ko­ło Strzegomia. Ruszają mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie ko­nia wierz­cho­we­go (WKKW) – Strzegom Horse Trials. Wśród za­wod­ni­ków,  któ­rzy już do­tar­li na Dolny Śląsk jest uty­tu­ło­wa­na Szwedka Linda Algotsson oraz Niemiec Andreas Dibowski, któ­ry w ostat­ni week­end wy­grał ar­cy­trud­ne czte­ro­gwiazd­ko­we za­wo­dy w Luhmühlen.

Czternasta edy­cja Strzegom Horse Trials zgro­ma­dzi na star­cie czo­łów­kę świa­to­we­go WKKW i za­wi­ta do Morawy ko­ło Strzegomia w dniach 22-​26 czerw­ca. Zawody od­by­wa­ją się na Hipodromie w Morawie i są pod każ­dym wzglę­dem re­kor­do­we: w pro­gra­mie aż 7 mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów, na tra­sie cros­su wie­le no­wych prze­szkód, za­wo­dy bę­dą trwa­ły ca­łe pięć dni, a na li­ście zgło­szeń po­nad 360 ko­ni z 20 kra­jów oraz aż 10 jeźdź­ców z TOP 50 Rankingu FEI – w tym World Number One – Michael Jung.

Oprócz nie­miec­kie­go za­wod­ni­ka zo­ba­czy­my: Karin Donckers, Lindę Algotsson, Ingrid Klimke, Dirka Schrade, Stefano Breciarolii, Tima Lipsa i wie­lu in­nych. Można śmia­ło już w tej chwi­li po­wie­dzieć, że Strzegom Horse Trials to jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych za­wo­dów w Europie.

Michael Jung jest ak­tu­al­nym mi­strzem olim­pij­skim (Londyn 2012), mi­strzem świa­ta (Kentucky 2010) i mi­strzem Europy (Blair Castel 2015, Malmo 2013 i Luhmuhlen 2011) oraz zwy­cięz­ca pre­sti­żo­we­go Wielkie Szlema w WKKW. Michael Jung przy­wie­zie do Strzegomia swo­je dwa naj­lep­sze ko­nie – FischerrocanaFichertakinou. Na jed­nym z nich pla­nu­je start na Olimpiadzie w Rio de Janeiro.

Próba ujeż­dże­nia zo­sta­ła po­dzie­lo­na na trzy dni i od­bę­dzie się w śro­dę, czwar­tek i pią­tek, cross zo­stał po­dzie­lo­ny na dwa dni pią­tek i so­bo­tę. Skoki zo­sta­ną ro­ze­gra­ne na­to­miast w czwar­tek, so­bo­tę i nie­dzie­lę. Najważniejszy kon­kurs za­wo­dów za­li­cza­ny do Pucharu Narodów zo­sta­nie ro­ze­gra­ny w na­stę­pu­ją­cej ko­lej­no­ści: pią­tek – ujeż­dże­nie, so­bo­ta – cross, któ­ry o godz. 11.30 na ży­wo bę­dzie trans­mi­to­wa­ny do prze­szło 30 kra­jów świa­ta i w nie­dzie­le sko­ki przez przeszkody.

W trak­cie za­wo­dów nie za­brak­nie tak­że atrak­cji po­za­spor­to­wych dla pu­blicz­no­ści. W pro­gra­mie prze­wi­dzia­no licz­ne po­ka­zy, dla naj­młod­szych dmu­cha­ne zjeż­dżal­nie oraz prze­jażdż­ki na kucykach.

fot. Linda Algotsson

fot. Linda Algotsson

Print Friendly, PDF & Email