Aktualności

PZJ, PZHK i PTTK powołały wspólny zespół

18 lipca 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Na mo­cy za­war­te­go porozumienia partnerskiego po­mię­dzy Polskim Związkiem Jeździeckim, Polskim Związkiem Hodowców Koni oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-​Krajoznawczym, zo­stał utwo­rzo­ny „Zespół do spraw zmian le­gi­sla­cyj­ny­ch w jeź­dziec­twie i ho­dow­li ko­ni”.

Celem po­wo­ła­nia ze­spo­łu je­st wy­pra­co­wy­wa­nie wspól­ny­ch sta­no­wi­sk do­ty­czą­cy­ch zmian le­gi­sla­cyj­ny­ch i pro­ce­du­ral­ny­ch, w za­kre­sie  roz­wo­ju i pro­mo­cji jeź­dziec­twa oraz ho­dow­li ko­ni spor­to­wy­ch i re­kre­acyj­ny­ch.

W skład ze­spo­łu we­szli na­stę­pu­ją­cy przed­sta­wi­cie­le sy­gna­ta­riu­szy po­ro­zu­mie­nia:

Daniel Zawadzki – przed­sta­wi­ciel Polskiego  Związku Jeździeckiego
kon­takt: daniel.zawadzki@pzj.pl tel. 536 421 500

Agnieszka Szymańska – przed­sta­wi­ciel Polskiego Związku Hodowców Koni
kon­takt: szymanska@pzhk.pl tel. +48 22 628-​98-​38

Andrzej Ruta – przed­sta­wi­ciel Polskiego Towarzystwa Turystyczno-​Krajoznawczego
kon­takt: andrzej.ruta@wp.pl tel. 602 518 890

Witold Rosa – przed­sta­wi­ciel Polskiego Towarzystwa Turystyczno-​Krajoznawczego
kon­takt: witold.rosa@wp.pl tel. 607 452 075

W dniu 12 lip­ca br. w sie­dzi­bie Polskiego Związku Hodowców Koni, od­by­ło się pierw­sze po­sie­dze­nie ze­spo­łu, na któ­rym wy­bra­no Daniela Zawadzkiego na Przewodniczącego Zespołu oraz usta­lo­no po­cząt­ko­wy za­kres prac ze­spo­łu, któ­ry obej­mu­je prze­pi­sy Ustawy o la­sa­ch, Ustawy – pra­wo o ru­chu dro­go­wym oraz Ustawy o trans­por­cie dro­go­wym.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch, któ­rzy chcie­li­by się włą­czyć w pra­ce ze­spo­łu ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Kontakt do ze­spo­łu: zzl@pzj.pl

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube