Aktualności

Doroczna Konferencja Uniwersytetu Pro Hipico Bono 2016

26 sierpnia 2016 · Kategoria: Konferencje, ·

Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono za­pra­sza na doroczną konferencję, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 1-​2 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Sierakowie. Tematem prze­wod­nim bę­dzie: „Jeździectwo fran­cu­skie ko­leb­ką jeź­dziec­twa eu­ro­pej­skie­go”. Główne pre­lek­cje wy­gło­si gość z za­gra­ni­cy – dr Patrice Franchet d’Esperey – wie­lo­let­ni dy­rek­tor cen­trum do­ku­men­ta­cji i jed­no­cze­śnie ecuy­er Cadre Noir w Saumur. Gościem kon­fe­ren­cji bę­dzie rów­nież zna­ny pol­ski be­ha­wio­ry­sta dr Krzysztof Skorupski, au­tor po­pu­lar­nej książ­ki „Psychologia tre­nin­gu koni”.

Print Friendly, PDF & Email