Aktualności

Projekt polowej próby użytkowości ogierów

1 września 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa: ,,

W dniu 8 sierp­nia br. od­by­ło się w Warszawie spo­tka­nie ze­spo­łu ro­bo­cze­go po­wo­ła­ne­go przez Prezydium PZHK w ce­lu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK do­ty­czą­cych ko­ni ras szlachetnych.

W spo­tka­niu ze­spo­łu kie­ro­wa­ne­go przez Wiceprezesa PZHK Tomasza Siergieja wzię­li udział ho­dow­cy ko­ni ras szla­chet­nych – człon­ko­wie Zarządu PZHK oraz prze­wod­ni­czą­cy Komisji Ksiąg Stadnych ko­ni ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny półkrwi.

Zespół po­sta­no­wił m. in., że opra­co­wa­ny przez ko­mi­sje ksiąg stad­nych ko­ni ras szla­chet­nych pro­jekt po­lo­wej pró­by użyt­ko­wo­ści ogie­rów po­wi­nien zo­stać pod­da­ny sze­ro­kim kon­sul­ta­cjom. W związ­ku z po­wyż­szym przed­sta­wia­my pro­jekt wraz z za­łącz­ni­ka­mi, z proś­bą o zgła­sza­nie uwag do dnia 15 paź­dzier­ni­ka br., li­stow­nie  na ad­res biu­ra PZHK w Warszawie lub e-​mailem na ad­res cuber@pzhk.pl (Anna Cuber).

Print Friendly, PDF & Email