Aktualności

V Warmińsko-​Mazurska Ścieżka Huculska

9 września 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Warmińsko-​Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie za­pra­sza­my wszyst­kich mi­ło­śni­ków ko­ni hu­cul­skich na V Warmińsko-​Mazurską Ścieżkę Huculską, któ­ra od­bę­dzie się 22 wrze­śnia 2016 r. w miej­sco­wo­ści Sajzy (po­wiat ełc­ki). Właścicieli ko­ni za­in­te­re­so­wa­nych udzia­łem w za­sad­ni­czej pró­bie dziel­no­ści pro­si­my o za­po­zna­nie się z propozycjami oraz prze­sła­nie wy­peł­nio­ne­go formularza zgłoszeniowego na ad­res organizatora.

Print Friendly, PDF & Email