Aktualności

Baborówko Horse Sale Show 2016

22 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, WKKW, ·

W dniach od 30 wrze­śnia do 2 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko od­bę­dzie się wy­da­rze­nie jeź­dziec­kie pod na­zwą Baborówko Horse Sale Show – mię­dzy­na­ro­do­we i kra­jo­we za­wo­dy WKKW oraz au­kcja ko­ni sportowych.

Baborówko Horse Sale Show to no­wa ini­cja­ty­wa na pol­skim ryn­ku jeź­dziec­kim. 1 paź­dzier­ni­ka te­go ro­ku pod­czas za­wo­dów WKKW roz­gry­wa­nych w Baborówku od­bę­dzie się I edy­cja au­kcji ko­ni spor­to­wych, z pre­dys­po­zy­cja­mi do sko­ków przez prze­szko­dy i WKKW. Celem te­go przed­się­wzię­cia jest stwo­rze­nie wy­da­rze­nia w ra­mach któ­re­go oso­by ofe­ru­ją­ce na sprze­daż ko­nie spor­to­we bę­dą mo­gły za­pre­zen­to­wać swo­je wierz­chow­ce jak naj­szer­szej gru­pie od­bior­ców, a oso­by za­in­te­re­so­wa­ne ich za­ku­pem bę­dą mia­ły moż­li­wość spraw­dze­nia i po­rów­na­nia więk­szej staw­ki ko­ni w jed­nym miej­scu i w po­dob­nych wa­run­kach. Organizatorzy oprócz kla­sycz­nej for­mu­ły au­kcji za­pro­po­nu­ją za­in­te­re­so­wa­nym bo­ga­ty pa­kiet świad­czeń do­dat­ko­wych, m. in. po­moc w przy­go­to­wa­niu ko­ni i ich pre­zen­ta­cji, w or­ga­ni­za­cji nie­zbęd­nych ba­dań we­te­ry­na­ryj­nych, fi­na­li­za­cji trans­ak­cji i ubez­pie­cze­niu wierzchowców.

W ra­mach za­wo­dów WKKW ro­ze­gra­ne zo­sta­ną kon­kur­sy mię­dzy­na­ro­do­we na po­zio­mie CIC2*i CiC1*, a tak­że kon­kur­sy kra­jo­we CNC P i CNC L. Zawodnicy wal­czyć bę­dą w Finale Pucharu Polski WKKW, któ­ry za­koń­czy roz­gryw­ki w 5 ka­te­go­riach wie­ko­wych. Cykl ten skła­da się z 9 eli­mi­na­cji roz­gry­wa­nych w trak­cie se­zo­nu w ca­łej Polsce oraz Finału, któ­ry od­bę­dzie się  wła­śnie w Baborówku. W se­zo­nie za­wod­ni­cy zdo­by­wa­li punk­ty do ran­kin­gu pod­czas wszyst­kich  Eliminacji, ale wal­ka o zwy­cię­stwo bę­dzie trwać do sa­me­go koń­ca, po­nie­waż w Finale zdo­by­te punk­ty mno­żo­ne bę­dą przez współ­czyn­nik 1,5. Do koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji li­czyć się bę­dą 3 naj­lep­sze wy­ni­ki z Eliminacji oraz wy­nik za­wo­dów fi­na­ło­wych.  Ponadto jeźdź­cy ry­wa­li­zo­wać bę­dą o me­da­le Mistrzostw Wielkopolski WKKW.

Baborówko Horse Sale Show – co to za inicjatywa?

Henryk Święcicki jr:

Od kil­ku lat ob­ser­wu­je­my co­raz więk­sze za­po­trze­bo­wa­nie na pew­ne­go ro­dza­ju plat­for­mę do   współ­pra­cy po­mię­dzy ho­dow­ca­mi i wła­ści­cie­la­mi ko­ni spor­to­wych, a po­ten­cjal­ny­mi klien­ta­mi, któ­rzy są za­in­te­re­so­wa­ni za­ku­pem ta­kich wierz­chow­ców. Sami je­ste­śmy ho­dow­ca­mi i ma­my na­dzie­ję, że na­sza ini­cja­ty­wa spo­tka się z za­in­te­re­so­wa­niem śro­do­wi­ska jeź­dziec­kie­go. Zdajemy so­bie spra­wę, że po­cząt­ki by­wa­ją trud­ne, ale wie­rzy­my, że dzię­ki kon­se­kwent­ne­mu roz­wo­jo­wi na­sze­go pro­jek­tu w przy­szło­ści uda stwo­rzyć się mię­dzy­na­ro­do­we wy­da­rze­nie pro­mu­ją­ce sprze­daż przede wszyst­kim pol­skich ko­ni na wzór pro­fe­sjo­nal­nych, za­chod­nich aukcji.

Do ko­go skie­ro­wa­na jest au­kcja i kto mo­że wziąć w niej udział?

H.Ś.:

Naszym ce­lem jest to, aby au­kcja mia­ła jak naj­bar­dziej otwar­tą for­mu­łą. Z za­ło­że­nia, swo­ją ofer­tę kie­ru­je­my do wła­ści­cie­li i ho­dow­ców ko­ni z Polski, ale za­uwa­ży­li­śmy spo­re za­in­te­re­so­wa­nie sprze­daw­ców z za­gra­ni­cy. Jeżeli cho­dzi na­to­miast o ku­pu­ją­cych, to w li­cy­ta­cji udział mo­gą wziąć za­rów­no oso­ba pry­wat­ne, jak i fir­my. Staramy się wy­pro­mo­wać au­kcję w jak naj­szer­szych krę­gach i po­dej­mu­je­my wie­le dzia­łań tak­że za gra­ni­cą, tak aby gru­pa ku­pu­ją­cych by­ła jak naj­więk­sza. Ponadto nie prze­wi­du­je­my po­bie­ra­nia wa­dium, że­by za­chę­cić wszyst­kich obec­nych na au­kcji do wzię­cia udzia­łu w licytacji. 

Jakie ko­nie mo­gą zo­stać zgło­szo­ne do aukcji?

H.Ś.:

Zgodnie z na­szy­mi za­ło­że­nia­mi do au­kcji zgła­sza­ne są ko­nie mi­ni­mum w wie­ku 4 lat, któ­re wy­ka­zu­ją pre­dys­po­zy­cje do kon­ku­ren­cji sko­ków przez prze­szko­dy i Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego. Zdecydowaliśmy się na ta­ki do­bór ko­ni au­kcyj­nych z kil­ku po­wo­dów. Ośrodek w Baborówku, ze wzglę­du na or­ga­ni­zo­wa­ne w nim za­wo­dy ko­ja­rzy się  w śro­do­wi­sku jeź­dziec­kim z kon­ku­ren­cją WKKW, a wy­mia­na do­świad­czeń z go­ść­mi od­wie­dza­ją­cy­mi Festiwal Jeździecki Baborówko utwier­dzi­ła nas w prze­ko­na­niu, że war­to in­we­sto­wać w ten seg­ment. Natomiast sko­ki przez prze­szko­dy to zde­cy­do­wa­nie naj­więk­szy ry­nek w bran­ży jeź­dziec­kiej i to wła­śnie tu znaj­du­je się naj­wię­cej po­ten­cjal­nych sprze­daw­ców i na­byw­ców ko­ni, któ­rym chcie­li­by­śmy stwo­rzyć wa­run­ki do współ­pra­cy. Chcemy wy­se­lek­cjo­no­wać gru­pę mło­dych, per­spek­ty­wicz­nych ko­ni, ale ta­kich, któ­re są już w tre­nin­gu spor­to­wym i ma­ją za so­bą pierw­sze star­ty w za­wo­dach. W au­kcji mo­gą wziąć rów­nież udział ko­nie zde­cy­do­wa­nie bar­dziej do­świad­czo­ne, któ­re ry­wa­li­zu­ją w za­wo­dach na po­zio­mie kra­jo­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym. Wszystkie zgło­szo­ne ko­nie mu­szą przejść szcze­gó­ło­we ba­da­nie we­te­ry­na­ryj­ne wraz z se­rią zdjęć rent­ge­now­skich. Podczas au­kcji po­ten­cjal­ni na­byw­cy bę­dą mo­gli skon­sul­to­wać wy­ni­ki ba­dań i zdję­cia z ofi­cjal­nym we­te­ry­na­rzem aukcji.

Proszę przy­bli­żyć czy­tel­ni­kom pro­gram aukcji.

H.Ś.:

Stajnie dla ko­ni au­kcyj­nych zo­sta­ną otwar­te w śro­dę po­po­łu­dniu. W czwar­tek i pią­tek za­pla­no­wa­li­śmy jaz­dy te­sto­we, zgod­nie z har­mo­no­gra­mem i zgło­sze­nia­mi ku­pu­ją­cych, ko­nie bę­dą bra­ły udział tre­nin­gach pod nad­zo­rem wła­ści­cie­li. Na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym pla­cu tre­nin­go­wym po­ten­cjal­ni na­byw­cy bę­dą mie­li do dys­po­zy­cji za­rów­no prze­szko­dy par­ku­ro­we jak i prze­szko­dy te­re­no­we. W so­bo­tę 1 paź­dzier­ni­ka po za­koń­cze­niu pró­by cros­su mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dów WKKW ko­nie zgło­szo­ne do au­kcji we­zmą udział w ofi­cjal­nej pre­zen­ta­cji, któ­ra od­bę­dzie się na głów­nej are­nie im­pre­zy. Wierzchowce za­pre­zen­tu­ją się w trzech pod­sta­wo­wych cho­dach oraz w sko­kach. Wieczorem, w kli­ma­tycz­nej za­byt­ko­wej sto­do­le, w któ­rej na co dzień or­ga­ni­zo­wa­ne są róż­ne­go ro­dza­ju im­pre­zy i przy­ję­cia, od­bę­dzie się pre­zen­ta­cja ko­ni w rę­ku oraz li­cy­ta­cja. Wstęp na au­kcję po­dob­nie jak na ca­łą im­pre­zę jest bez­płat­ny i tak jak wspo­mnia­łem wcze­śniej każ­dy uczest­nik bę­dzie mógł wziąć udział licytacji.

Dziękuję za roz­mo­wę i ży­czy­my powodzenia.

H.Ś.:

Bardzo dzię­ku­ję i za­pra­szam ser­decz­nie do Baborówka!

reklama

Print Friendly, PDF & Email