Aktualności

Warsztaty prawnicze – MPMK ujeżdżenie/​powożenie 2016

22 września 2016 · Kategoria: MPMK, Seminaria i wykłady, ·

Zapraszamy do udzia­łu w warsz­ta­cie „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia prak­tycz­ne”, któ­ry od­bę­dzie się w so­bo­tę 1.10 po za­koń­cze­niu kon­kur­sów MPMK w ujeż­dże­niu i po­wo­że­niu w na­mio­cie w po­bli­żu ba­ru Dzikus.
W trak­cie wy­kła­du omó­wio­ne zo­sta­ną w szcze­gól­no­ści prze­pi­sy o rę­koj­mi, prze­wi­du­ją­ce moż­li­wość do­cho­dze­nia rosz­czeń w przy­pad­ku wad sprze­da­ne­go zwie­rzę­cia. Z dru­giej stro­ny, wska­za­ne zo­sta­ną moż­li­wo­ści za­bez­pie­cze­nia in­te­re­sów sprzedawcy.
Warsztat zo­sta­nie prze­pro­wa­dzo­ny przez ze­spół kan­ce­la­rii Lex Hippica – pra­wo dla pa­sjo­na­tów ko­ni i jeździectwa.

Print Friendly, PDF & Email