Aktualności

Pierwsza stacja ogierów ujeżdżeniowych Cichoń Stallions – inauguracja

4 listopada 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Seminaria i wykłady, Sprawy hodowlane, ·

29 paź­dzier­ni­ka, w so­bot­nie po­po­łu­dnie, od­by­ło się otwar­cie sta­cji ogie­rów ujeż­dże­nio­wych pod na­zwą Cichoń Stallions w Radzionkowie. Nazwisko Cichoń zna­ne jest w pol­skim śro­do­wi­sku dre­sa­żo­wym. Mateusz i Michał Cichoniowie to za­wod­ni­cy star­tu­ją­cy w tej dys­cy­pli­nie, a Radzionków jest miej­scem w któ­rym od­by­wa­ją się ujeż­dże­nio­we za­wo­dy ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej. Obecnie po­sta­no­wi­li skon­cen­tro­wać się nie tyl­ko na wy­ni­kach spor­to­wych, ale tak­że ho­dow­li. A każ­dy z nas – fa­scy­na­tów jeź­dziec­twa wie, że w dzi­siej­szych cza­sach nie ma ani spor­tu bez ho­dow­li, ani ho­dow­li bez spraw­dza­nia ko­ja­rzeń wła­śnie na za­wo­dach sportowych.

Dzień otwar­cia sta­cji mógł się po­do­bać, był pro­fe­sjo­nal­nie i do­brze zor­ga­ni­zo­wa­ny. Po przed­sta­wie­niu za­ło­żeń tej sta­cji przez Mateusza oraz Michała Cichoni kil­ka słów o sta­nie ho­dow­li ko­ni ujeż­dże­nio­wych w Polsce po­wie­dział Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni – Paweł Mazurek.  Następnie roz­po­czę­ła się część teo­re­tycz­na za­po­cząt­ko­wa­na przez dr Sylwestra Zająca wy­kła­dem o em­brio­trans­fe­rze, któ­ry ja­ko me­to­da roz­ro­du jest tak­że do­stęp­ny w na­szym kra­ju, a dr Krzysztof Marycz opo­wie­dział o nu­tri­ge­no­mi­ce – naj­now­szym tren­dzie czy­li – jak ży­wie­nie wpły­wa na nasz genom.

Państwo Cichoniowie na ten dzień za­pro­si­li tak­że Petera Hellera, któ­ry od 2011 ro­ku uzy­skał sta­tus sę­dzie­go ujeż­dże­nio­we­go FEI 5* czy­li „O”, ma­ją­ce­go pra­wo oce­niać za­wod­ni­ków na igrzy­skach olim­pij­skich czy mi­strzo­stwach świa­ta. Ten sę­dzia nie­miec­ki sę­dzio­wał nie tyl­ko za­wo­dy w Aachen, Finał Pucharu Świata, ale tak­że Igrzyska Olimpijskie w  Rio de Janeiro 2016. W Radzionkowie Peter Heller opo­wie­dział nie tyl­ko o oce­nie mło­dych ko­ni, ale tak­że ko­men­to­wał tre­nin­gi Mateusza Cichonia na 5 let­niej kla­czy Gigi Lady KWPN (United – m. po Mytens xx), wła­sno­ści Marty Madej oraz o rok star­sze­go ogie­ra ha­no­wer­skie­go Lord Django (Stalypso – m. po Londonderry) do­sia­da­ne­go przez wła­ści­ciel­kę – Ilonę Janas.  Jego wy­po­wiedz uzu­peł­niał Thomas Sigtenbjerggaard, któ­ry,  jak sam mó­wi, wraz z Andreasem Helgstrandem za­kła­dał ośro­dek tre­nin­go­wy i sta­cję ogie­rów fir­mo­wa­ną przez te­go jed­ne­go z naj­lep­szych duń­skich za­wod­ni­ków dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia. I wła­śnie z Andreasem Helgstrandem sta­cja ogie­rów Cichoń Stallions współ­pra­cu­je. Thomas Sigtenbjerggaard opo­wie­dział o ośrod­ku tre­nin­go­wym i sta­cji ogie­rów Andreasa, za­trud­nia­ją­cym obec­nie kil­ka­na­ście osób od za­wo­do­wych jeźdź­ców, tre­ne­rów po oso­by spe­cja­li­zu­ją­ce się w za­ku­pie i przy­go­to­wa­niu ogie­rów ho­dow­la­nych do li­cen­cji. Thomas ma­jąc duń­skie do­świad­cze­nia przed­sta­wiał na­szym ho­dow­com ogie­ry, któ­re bę­dą do­stęp­ne w tej pol­skiej sta­cji, a tak­że, co dla nas bar­dzo waż­ne, de­kla­ro­wał, że po­tom­stwo tych ogie­rów win­no być wpi­sy­wa­ne do pol­skich ksiąg, a każ­dy pol­ski ho­dow­ca wy­bie­ra­jąc ogie­ra do kry­cia po­wi­nien wie­dzieć co chce po­pra­wić w swo­jej kla­czy tym kon­kret­nym re­pro­duk­to­rem i pod tym ką­tem wy­bie­rać przy­szłe­go „oj­ca” źrebiąt.

Na otwar­cie sta­cji licz­nie przy­by­li ho­dow­cy, za­wod­ni­cy oraz in­spek­to­rzy OZHK/​WZHK. Środowisko ho­dow­la­ne by­ło re­pre­zen­to­wa­ne nie tyl­ko przez Pawła Mazurka, ale tak­że Ryszarda i Romę Kosickich, Bogdana Parkitnego, Zbigniewa i Annę Koperskich, Urszulę Zawiślok, Krzysztofa Lika, Tomasza Bagniewskiego nie tyl­ko ho­dow­cę, ale tak­że dzien­ni­ka­rza pi­szą­ce­go o koń­skich im­pre­zach od­by­wa­ją­cych się w wo­je­wódz­twie kujawsko-​pomorskim czy Katarzynę Wiszowaty z SK Prudnik. Na otwar­ciu sta­cji obec­ny był tak­że Przewodniczący Komisji Księgi SP oraz kie­row­nik Kujawsko-​Pomorskiego Związku Hodowców Koni – Jarosław Lewandowski, Maciej Wyszomirski dy­rek­tor Śląsko-​Opolskiego Związku Hodowców  Koni któ­ry opie­ku­je się tą sta­cją z ra­mie­nia OZHK, in­spek­tor WZHK w Warszawie – Ewa Piętka. Z za­wod­ni­ków trze­ba wy­mie­nić Aleksandrę oraz Joannę Szulc, Annę Kierznowską, Kamila Pulińskiego, Marka Kowalskiego, Aleksandrę Matkiewicz, Żanetę Skowrońską, Karolinę Mazurek czy od lat dzia­ła­ją­cą na are­nie ujeż­dze­nio­wej ro­dzi­nę Suchań. Nie moż­na po­mi­nąć obec­no­ści ne­stor­ki pol­skie­go ujeż­dże­nia p. Wandy Wąsowskiej uho­no­ro­wa­nej prze­pięk­nym ko­szem kwia­tów, Marii Pilichowskiej (by­łej me­na­dżer­ki dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia PZJ), Marleny Grucy-​Rucińskiej (ak­tu­al­ne­go me­na­dże­ra ujeż­dże­nia PZJ) czy sę­dzie­go tej kon­ku­ren­cji Marka Rudy. Oczywiście to jest tyl­ko część osób przy­by­łych na tę uro­czy­stość. Otwarcie tej sta­cji po­łą­czy­ło ujeż­dże­nio­we śro­do­wi­sko sportowo-​hodowlane  i to by­ło ważne.

Podczas po­ka­zu przed­sta­wio­no na­stę­pu­ją­ce  ogiery:

  1. Für­sten­traum 2003 (Fürst Heinrich – Maikiki/​ Koenigstraum xx), ogier ten w swo­jej ka­rie­rze do­sia­da­ny był przez wie­lu za­wod­ni­ków, obec­nie star­tu­je na nim Michał Cichoń (MPJ 2016 – 6 m.). Strona mę­ska ro­do­wo­du te­go ogie­ra wy­wo­dzi się od peł­nej krwi Precipitation, da­lej Furioso xx, Furioso II, Fidelio, Florestan i Fürst Heinrich, po stro­nie żeń­skiej jest peł­nej krwi Koenigstraum, któ­ry ma za­re­je­stro­wa­nych w FN 59 ko­ni spor­to­wych. W Niemczech pra­wo kry­cia Für­sten­traum uzy­skał pod ko­niec ro­ku 2005, po­sia­da jed­ne­go uzna­ne­go sy­na, 10 kla­czy ho­dow­la­nych i 32 po­tom­ków za­re­je­stro­wa­nych w Warendorfie. Jest uzna­ny w Związkach Oldenburskim, Westfalskim oraz PZHK.
  1. Drugi ogier pre­zen­to­wa­ny w Radzionkowie tak­że wy­wo­dzi się z ro­du og. Precipitation xx. Jest to  Fürst Sav 2013 (Foudation – Fürstin/​ Fürst Heinrich) zind­bre­do­wa­ny na og. Florestan I 4/​3. Jego mat­ka klacz Fürstin zo­sta­wi­ła już w ho­dow­li uzna­ne­go w Zw. Oldenburskim ogie­ra  o na­zwie Foxtrot Dancer (peł­ny bra­ta og. Fürst Sav). Hanowerski Fürst Sav zo­stał uzna­ny 24.11. 2015r. w Związku Westfalskim (cza­so­wo). W trak­cie uzna­wa­nia w księ­gach sp i wlkp.
  1. Sir Europe 2013 (Sir Donnerhall – Geneveva/​ Welt Hit II), do­pusz­czo­ny do uzna­nia w Zw. Oldenburskim 20.11.2015, ukoń­czył 14 dnio­wy test z ogól­ną no­tą 7.88. W trak­cie uzna­wa­nia w księ­gach sp i wlkp.
  1. Sweet Boy 2011 (San Amour – Romana/​ Depardieu), zdo­był wy­ma­ga­ne do uzna­nia mi­ni­mum punk­to­we pod­czas ujeż­dże­nio­wych MPMK 2016 i nie­ba­wem uzy­ska zgo­dę na kry­cie w ra­sach sp i wlkp. W trak­cie uzna­wa­nia w księ­gach sp i wlkp.

Teraz w Radzionkowie sport bę­dzie się prze­pla­tał z ho­dow­lą. Bardzo waż­ne jest, że każ­dy z tych ogie­rów bę­dzie ry­wa­li­zo­wał w za­wo­dach spor­to­wych, rów­no­le­gle bę­dąc tak­że spraw­dza­nym na po­tom­stwie.  I to jest praw­dzi­we łą­cze­nie ho­dow­li ze spor­tem lub, jak mó­wią in­ni, spor­tu z ho­dow­lą. Ale jak po­wta­rza­ją pp. Cichoniowie bar­dzo waż­ne jest, aby pol­scy jeźdź­cy do­sia­da­li pol­skich ko­ni ujeż­dże­nio­wych i te­mu ma słu­żyć sta­cja Cichoń Stallions.

Print Friendly, PDF & Email