Aktualności

Warsztaty o tematyce prawnej w trakcie MPMK 2016

14 listopada 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady, ·

Podczas te­go­rocz­nych MPMK w ujeż­dże­niu oraz po­wo­że­niu od­by­ły się warsz­taty „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia prak­tycz­ne” pro­wa­dzo­ne przez ze­spół kan­ce­la­rii Lex Hippica. Przedstawiamy Państwu skrót te­go wy­kła­du, któ­ry wy­wo­łał burz­li­wą dys­ku­sję wśród licz­nych słu­cha­czy. Kontakt do kan­ce­la­rii: Lexhippica.pl; office@lexhippica.pl

Print Friendly, PDF & Email