Aktualności

Reaktywacja wyścigów koni ras półkrwi PILNE!

13 stycznia 2017 · Kategoria: Wyścigi, ·

Polski Związek Hodowców Koni zwra­ca się z proś­bą do Hodowców o pil­ne zgła­sza­nie ko­ni pol­skich ras pół­krwi w wie­ku 3 i 4 lat do tre­nin­gu wy­ści­go­we­go w se­zo­nie 2017. Zgłoszenia na­le­ży prze­sy­łać do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (komunikat na stronie PKWK) do koń­ca stycz­nia.

Na spo­tka­niu  przed­sta­wi­cie­li PZHK, PZHKM, ANR, PKWK i Totalizatora Sportowego, któ­re od­by­ło się dn. 12.01.2017 r. w Warszawie, wy­mie­nio­ne in­sty­tu­cje zo­bo­wią­za­ły się pod­jąć wspól­ne dzia­ła­nia na rzecz przy­wró­ce­nia wy­ści­gów ko­ni pol­skich ras pół­krwi. W se­zo­nie 2017 pla­no­wa­na jest or­ga­ni­za­cja go­nitw na to­rach w Krakowie, Sopocie, Wrocławiu i Warszawie. Polski Związek Hodowców Koni oraz Totalizator Sportowy pod­ję­ły dzia­ła­nia ma­ją­ce na ce­lu do­fi­nan­so­wa­nie ok. 50 % kosz­tów treningu.

Warunkiem roz­po­czę­cia wspól­nych dzia­łań i zor­ga­ni­zo­wa­nia tre­nin­gu wy­ści­go­we­go jest zgło­sze­nie min. 50 ko­ni w usta­wo­wym ter­mi­nie do 31.01.2017 r. W związ­ku z pod­ję­ciem po­wyż­szej ini­cja­ty­wy na wnio­sek Hodowców, li­czy­my na Państwa za­an­ga­żo­wa­nie i speł­nie­nie wa­run­ku do­ty­czą­ce­go zgło­sze­nia ko­ni. Jednocześnie przy­po­mi­na­my, że zgło­sze­nie ko­ni do wy­ści­gów po 31.01.2017 r. wią­że się z 10-​krotnie więk­szym kosz­tem (1000 zł za­miast 100 zł).

Print Friendly, PDF & Email