Aktualności

PRZEDŁUŻAMY KONKURS!

10 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Cavaliada Warszawa, ·

Konkurs FOTOGRAFICZNY
Cavaliada – Święto pol­skich koni

Kwartalnik „Hodowca i Jeździec” za­pra­sza wszyst­kich FOTOGRAFÓW AMATORÓW do udzia­łu w kon­kur­sie fo­to­gra­ficz­nym „Cavaliada – świę­to pol­skich koni”.

Celem kon­kur­su jest po­ka­za­nie po­przez fo­to­gra­fię udzia­łu pol­skich ko­ni pod­czas praw­dzi­we­go jeź­dziec­kie­go świę­ta, ja­kim jest Cavaliada w Lublinie i Warszawie.

Do wy­gra­nia pre­nu­me­ra­ty kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec!

Prace pro­si­my wy­sy­łać w for­mie cy­fro­wej na ad­res ma­ilo­wy re­dak­tor naczelnej:

jakubowska@hij.com.pl do dnia 5 mar­ca 2017 ro­ku. Prosimy o po­da­nie imie­nia, na­zwi­ska oraz wie­ku au­to­ra zdjęcia.

Print Friendly, PDF & Email