Aktualności

Zapraszamy na audycję

15 lutego 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

W ra­mach Radia Nocą, I PR Polskiego Radia, au­tor­ska cy­klicz­na au­dy­cja Krzysztofa Szustera pt. „Groch z Kapustą” tym ra­zem w ca­ło­ści po­świę­co­na koniom.

Prowadzący Małgorzata RaduchaKrzysztof Szuster bę­dą roz­ma­wiać przez ko­lej­ne trzy go­dzi­ny z za­pro­szo­ny­mi go­ść­mi na te­mat współ­cze­sne­go wy­ko­rzy­sta­nia ko­ni, hi­sto­rii udo­mo­wie­nia, ho­dow­li, pra­cy, spo­rcie, re­kre­acji, hi­po­te­ra­pii, pra­wi­dło­we­mu  utrzy­ma­niu i pielęgnacji.

Wszystko to okra­szo­ne utwo­ra­mi mu­zycz­ny­mi z „ko­niem” w tytule.

Autor za­pro­sił go­ści: Pawła Mazurka, Pawła KleszczaJacka Hebdę, któ­rzy bę­dą na bie­żą­co od­po­wia­dać na py­ta­nia pro­wa­dzą­cych i słuchaczy.

Serdecznie za­pra­sza­my do udzia­łu w au­dy­cji hodowców.

16 lu­te­go 2017 (śro­da na czwar­tek) go­dzi­na 00:10 do 3:00 I Program Polskiego Radia 

Print Friendly, PDF & Email