Aktualności

Zmiany do programów hodowli koni zimnokrwistych oraz arden polski

17 lutego 2017 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło zmia­ny do programów hodowli ko­ni zim­no­krwi­stych oraz ar­den pol­ski. Zapraszamy do za­po­zna­nia się z ak­tu­al­ny­mi do­ku­men­ta­mi (od 1 stycz­nia 2017 r.).

Zmiany do­ty­czą re­gu­la­mi­nu wpi­su do księ­gi stad­nej ko­ni ra­sy ar­den pol­ski oraz wpro­wa­dze­niu do­dat­ko­wej al­ter­na­tyw­nej wstęp­nej pró­by dziel­no­ści dla mło­dych ogie­rów, tzw. wstęp­nej po­lo­wej pró­by cha­rak­te­ru i po­słu­szeń­stwa, dla ko­ni zim­no­krwi­stych oraz ar­den polski.

Print Friendly, PDF & Email