Aktualności

ZT Zbrosławice odwołany

22 marca 2017 · Kategoria: ZT Klacze, ·

Z przy­kro­ścią in­for­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę zgło­szo­ny­ch kla­czy, od­wo­ła­ny zo­sta­je tre­ning wierz­cho­wy w Zakładzie Treningowym w Zbrosławicach. Trening za­pla­no­wa­ny był na okres 27 mar­ca – 25 ma­ja.
Zainteresowane oso­by prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube