Aktualności

Wyjazd do Helgstrand Dressage

3 kwietnia 2017 · Kategoria: Inne imprezy, ·

Cichoń Dressage za­pra­sza na pierw­szy z ca­łe­go cy­klu wy­jaz­dów, w ra­mach któ­rych bę­dzie ofe­ro­wać wy­jaz­dy na roz­ma­ite wy­da­rze­nia spor­to­we i ho­dow­la­ne za na­szy­mi za­chod­ni­mi granicami!

Pierwszym ce­lem bę­dzie od­by­wa­ją­cy się u duń­skie­go part­ne­ra Helgstrand Dressage Dzień Otwartych Drzwi i Pokaz Ogierów, pod­czas któ­re­go bę­dzie­cie moż­na zo­ba­czyć m.in. nie­sa­mo­wi­te­go ogie­ra Revolution!

Cena wy­jaz­du 250 zł od oso­by, wy­jazd au­to­ka­rem z Polski 7 kwiet­nia wieczorem!

Print Friendly, PDF & Email