Aktualności

Zaproszenie na „Kulturalny Czwartek”

12 kwietnia 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady, ·

Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma za­szczyt za­pro­sić na spo­tka­nie z cy­klu „Kulturalny Czwartek”, któ­re od­bę­dzie się 20 kwiet­nia (czwar­tek) 2017 r. o go­dz. 17.00 z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li trzech po­ko­leń ab­sol­wen­tów SGGW z ro­dzi­ny Głoskowskich.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube