Aktualności

Kwalifikacja i trening ogierów ras szlachetnych 2017

14 kwietnia 2017 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

Poniżej przed­sta­wia­my ko­mu­ni­kat do­ty­czą­cy wa­run­ków kwa­li­fi­ka­cji do po­lo­wej wierz­cho­wej oraz sta­cjo­nar­nej za­przę­go­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych w tym se­zo­nie. Na wnio­sek ho­dow­ców  Komisje Ksiąg Stadnych ko­ni ras: pol­skie­go ko­nia szla­chet­ne­go pół­krwi, wiel­ko­pol­skiej oraz ma­ło­pol­skiej za­de­cy­do­wa­ły o wpro­wa­dze­niu od 2017 ro­ku po­lo­wej pró­by dziel­no­ści. Nad za­sa­da­mi tej pró­by de­ba­to­wa­no od kil­ku lat, a  ho­dow­cy zo­sta­li po­pro­sze­ni o wy­ra­że­nie swo­jej opi­nii do­ty­czą­cej zmia­ny za­sad pró­by dzielności.

Kwalifikacje do tych prób od­bę­dą się w dwóch miej­scach – Lesznie oraz Białce lub Janowie Podlaskim. Kolejną no­wo­ścią wpro­wa­dzo­ną od te­go ro­ku jest wy­móg ba­dań RTG w kie­run­ku OCD  ja­ko jed­ne­go z wa­run­ków se­lek­cyj­nych. Badanie to bę­dzie obo­wią­zy­wa­ło wszyst­kie ogie­ry, sta­ra­ją­ce się o uzna­nie w pol­skich księ­gach, czy­li rów­nież kwa­li­fi­ko­wa­ne do ho­dow­li na pod­sta­wie wy­ni­ków w al­ter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści (MPMK, sport). Badania OCD ogie­rów od lat obo­wią­zu­ją we wszyst­kich wio­dą­cych księ­gach stad­nych i są nie­zbęd­nym ele­men­tem se­lek­cyj­nym w przy­pad­ku ogie­rów ho­dow­la­nych. Mamy na­dzie­ję, że te zmia­ny przy­nio­są po­pra­wę ja­ko­ści ogie­rów wpi­sy­wa­nych do pol­skich ksiąg oraz po­zy­tyw­nie wpły­ną na bu­do­wa­nie zna­ku ja­ko­ści pol­skich ko­ni sportowych. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w tym ważnym dla polskiej hodowli koni szlachetnych  wydarzeniu. 

Print Friendly, PDF & Email