Aktualności

Zebranie Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF)

10 maja 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w dniach 19-​20 ma­ja br. od­bę­dzie się w na­szym kra­ju ze­bra­nie Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF). Miejscem ob­rad bę­dzie Kraków.

W pro­gra­mie w pią­tek 19 ma­ja za­pla­no­wa­no po­sie­dze­nie Komisji Hodowlanej oraz Zarządu HIF.

W so­bo­tę 20 ma­ja o godz. 9.00 w Stadninie Koni Huculskich Pana Wacława Kurowskiego w Rzeszotarach k/​Wieliczki bę­dzie miał  miej­sce Pokaz Hodowlano-​Użytkowy ko­ni ra­sy hu­cul­skiej pol­skiej hodowli .

  • godz.  9.00    po­kaz ho­dow­la­ny ogie­rów z 7 ro­dów męskich
  • godz.  9.45    po­kaz ho­dow­la­ny kla­czy z 14 ro­dzin żeńskich
  • godz. 11.00   ścież­ka huculska
  • godz. 11.30   po­kaz za­przę­gów parokonnych

W go­dzi­nach po­po­łu­dnio­wych w Przegorzałach roz­pocz­ną się ob­ra­dy Walnego Zjazdu HIF.

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z katalogiem.

Wszystkich ho­dow­ców i mi­ło­śni­ków ko­ni hu­cul­skich za­in­te­re­so­wa­nych po­ka­za­mi za­pra­sza­my do Rzeszotar .

Print Friendly, PDF & Email