Aktualności

PROW 2014-​2020 – wyższe dopłaty do klaczy

11 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie, · Rasa: ,,,,,

Dzięki dzia­ła­niom Polskiego Związku Hodowców Koni i Instytutu Zootechniki w Krakowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpro­wa­dził od dnia 21 kwiet­nia w ra­mach dzia­ła­nia pro­gra­mu PROW 2014-2020 wyż­sze staw­ki do­płat do kla­czy ob­ję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny za­so­bów genetycznych

  • dla ras: ma­ło­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej – 1900 zł
  • dla ras: ślą­skiej, hu­cul­skiej, ko­nik pol­ski oraz zim­no­krwi­stych w ty­pie sztum­skim i so­kól­skim – 1700 zł.

Dla kla­czy uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie PROW 2007-​2013 do­pła­ty po­zo­sta­ją bez zmian – 1500 zł.

Print Friendly, PDF & Email