Aktualności

Uprawnienia organizacji społecznych

18 maja 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Polski Związek Hodowców Koni za­chę­ca ho­dow­ców ko­ni do za­po­zna­nia się z od­po­wie­dzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie upraw­nień or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych, któ­rych sta­tu­to­wym ce­lem dzia­ła­nia jest ochro­na zwie­rząt. Jest to odpowiedź na pi­smo PZHK w spra­wie co­raz częst­szych przy­pad­ków nie­uza­sad­nio­ne­go od­bie­ra­nia ko­ni przez ta­kie or­ga­ni­za­cje. W przy­pad­ku za­ist­nie­nia sy­tu­acji opi­sa­nych w pi­śmie ho­dow­cy po­win­ni bez­zwłocz­nie kon­tak­to­wać się ze swo­im OZHK/​WZHK lub Związkiem Rasowym.

Print Friendly, PDF & Email