Aktualności

Relacja ze zjazdu HIF

22 maja 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

W mi­nio­ny week­end od­był się w Polsce Walny Zjazd Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF). Do Krakowa zje­cha­li przed­sta­wi­cie­le Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier, by dys­ku­to­wać o naj­waż­niej­szych dla ko­ni hu­cul­skich kwe­stiach. Polskę re­pre­zen­to­wa­ło dwóch de­le­ga­tów: Władysław Brejta – Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej oraz Mieczysław Janczyk – Prezes Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego.

Posiedzenie Walnego Zjazdu po­prze­dzo­ne zo­sta­ło po­ka­za­mi pol­skich ko­ni hu­cul­skich. W so­bot­nie przed­po­łu­dnie w go­ścin­nych pro­gach stad­ni­ny Pana Wacława Kurowskiego w Rzeszotarach chwa­li­li­śmy się przed za­gra­nicz­ny­mi go­ść­mi tym, co w hu­cul­skiej ho­dow­li naj­lep­sze. 14 kla­czy i 7 ogie­rów dum­nie re­pre­zen­to­wa­ło wszyst­kie wy­stę­pu­ją­ce w Polsce ro­dzi­ny żeń­skie i ro­dy mę­skie. Po czę­ści ho­dow­la­nej przy­szedł czas na po­ka­zo­wą ścież­kę hu­cul­ską i pre­zen­ta­cję za­przę­gów. Jeźdźcy i po­wo­żą­cy dwo­ili się i tro­ili, by jak naj­le­piej wy­paść przed tak sza­cow­nym gro­nem. Całość okra­sił swo­im pro­fe­sjo­nal­nym ko­men­ta­rzem Marek Gibała, Dyrektor Okręgowego Związku Koni Huculskich w Rzeszowie. Na ko­niec każ­dy z ko­ni zo­stał ude­ko­ro­wa­ny przez przed­sta­wi­cie­li HIF pa­miąt­ko­wym floo, a wy­staw­cy otrzy­ma­li drob­ne upo­min­ki przy­go­to­wa­ne m.in. przez Pana dr. Witolda Słomkę, Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne, na te­re­nie któ­rej znaj­du­je się stad­ni­na w Rzeszotarach. Pogoda do­pi­sa­ła, a peł­ni wra­żeń de­le­ga­ci mo­gli udać się z po­wro­tem do Przegorzał na ob­ra­dy Walnego Zgromadzenia.

Polski Związek Hodowców Koni pra­gnie ser­decz­nie po­dzię­ko­wać przede wszyst­kim Panu Wacławowi Kurowskiemu, któ­ry ko­lej­ny już raz sze­ro­ko otwo­rzył dla nas drzwi swo­jej staj­ni, a tak­że wszyst­kim Hodowcom, któ­rzy wło­ży­li ogrom tru­du i za­an­ga­żo­wa­nia w przy­go­to­wa­nie po­ka­zów: pań­stwu Olimpii i Rafałowi Dąbkowskim, pa­niom Barbarze JakubiecKlaudii Gąsior, pa­nom Andrzejowi Pelcowi, Wojciechowi Krzyżakowi, Czesławowi Grucy, Stanisławowi Stasiowskiemu, Markowi Biernatowi, Mieczysławowi Janczykowi oraz Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” i Zakładowi Doświadczalnemu Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej. Dziękujemy rów­nież Pani Teresie Pracuch i Panu dr. Zenonowi Podstawskiemu z Małopolskiego Związku Hodowców Koni oraz pa­nu Markowi Gibale z Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie za nie­oce­nio­ną po­moc w or­ga­ni­za­cji te­go do­nio­słe­go wydarzenia.

Kolejny Walny Zjazd za­pla­no­wa­ny jest na paź­dzier­nik 2018 ro­ku, a je­go go­spo­da­rzem bę­dzie naj­młod­szy czło­nek Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego – Ukraina.

fot. Paulina Peckiel

Print Friendly, PDF & Email