Aktualności

Ścieżka huculska w Sielcu odwołana! Nowa impreza w kalendarzu

1 czerwca 2017 · Kategoria: Zakłady Treningowe, · Rasa:

Informujemy, iż w związ­ku z od­wo­ła­niem XII Świętokrzyskiej Ścieżki Huculskiej (kwa­li­fi­ka­cje do Mistrzostw Polski Koni Huculskich oraz pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy hu­cul­skiej) w Sielcu k. Staszowa w dniach 24-​25 czerw­ca br. oraz licz­ny­mi te­le­fo­na­mi od ho­dow­ców, Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie po­sta­no­wił zor­ga­ni­zo­wać wierz­cho­wą pró­bę dziel­no­ści ko­ni tej ra­sy na te­re­nie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” (33-​102 Tarnów, ul. Klikowska 304).

Warunkiem zor­ga­ni­zo­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nia pró­by, pla­no­wa­nej na dzień 24 czerw­ca br., uwzględ­nia­jąc opła­tę or­ga­ni­za­cyj­ną w wy­so­ko­ści 100 zł za ko­nia, jest zgło­sze­nie i udział w za­wo­dach mi­ni­mum 20 ko­ni (kla­czy i ogie­rów). Limit zgło­szeń to 25 koni.

Prosimy wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych pró­bą o pil­ne zgło­sze­nie ko­ni i nie­zwłocz­ną in­for­ma­cję w tej spra­wie do biu­ra OZHK w Rzeszowie tel. (17) 852-​74-​94, ma­il ozhkrzeszow@poczta.onet.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 7 czerw­ca br. (śro­da). Po tym ter­mi­nie wszyst­kim za­in­te­re­so­wa­nym ro­ze­sła­ne zo­sta­ną szcze­gó­ło­we pro­po­zy­cje udzia­łu w za­wo­dach oraz for­mu­larz zgłoszeniowy.

Print Friendly, PDF & Email