Aktualności

Próba dzielności ogierów ras szlachetnych po 100-​dniowym treningu wierzchowym

8 czerwca 2017 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych po 100-​dniowym tre­nin­gu wierz­cho­wym od­bę­dzie się w Stadzie Ogierów Łąck w dniach 17-​18 października.

Po za­koń­cze­niu oce­ny w dru­gim dniu pró­by, któ­ra bę­dzie trans­mi­to­wa­na on-​line za po­śred­nic­twem „Świata Koni”, pla­no­wa­na jest kwa­li­fi­ka­cja do au­kcji ko­ni spor­to­wych „Teraz Polskie Konie” (Cavaliada Poznań, 1-​2 grudnia).

Print Friendly, PDF & Email