Aktualności

Zmarł Henryk Kurzyna

14 czerwca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Z głę­bo­kim smut­kiem i ża­lem za­wia­da­mia­my, że w dniu 10 czerw­ca 2017 ro­ku zmarł w wie­ku 70 lat Pan Henryk Kurzyna, za­słu­żo­ny ho­dow­ca ko­ni zim­no­krwi­stych z Augustowa. 

Uroczystości po­grze­bo­we od­bę­dą się dnia 16 czerw­ca 2017 r. Wyprowadzenie z do­mu (Augustów, uli­ca Rajgrodzka 47) o go­dzi­nie 11:30. Masz Święta ża­łob­na od­pra­wio­na bę­dzie o go­dzi­nie 12:00 w Kościele pod we­zwa­niem Św. Jana Chrzciciela w Augustowie, al. Jana Pawła II 14.

Rodzinie i bli­skim prze­ka­zu­je­my wy­ra­zy głę­bo­kie­go współczucia.

Print Friendly, PDF & Email