Aktualności

Tarpaniada – piękna osiemnastka!

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy, · Rasa:

W mi­nio­ny week­end już po raz 18-​ty od­by­ła się w SO Sieraków naj­waż­niej­sza im­pre­za ho­dow­la­na ko­ni ra­sy ko­nik pol­ski – TARPANIADA. Oferta te­go­rocz­nej TARPANIADY by­ła tra­dy­cyj­nie bar­dzo bo­ga­ta – przez Sieraków prze­ma­sze­ro­wał ko­ni­ko­wy ko­ro­wód, po­za czem­pio­na­tem od­by­ły się za­pie­ra­ją­ce dech w pier­siach po­ka­zy, emo­cjo­nu­ją­ce wy­ści­gi na ko­ni­kach, kon­fe­ren­cja na­uko­wa i pró­ba dzielności.

W tym ro­ku w Krajowej Wystawie Koników Polskich w ka­te­go­rii mło­dzie­żo­wej trium­fo­wa­ła klacz Grenta (po Mobil od Greta), wł. i hod. SK Dobrzyniewo oraz ogie­rek Jawor SO (po Tunel od Jawa), wł. i hod. SO Sieraków „Gałopol”. Czempionką kla­czy star­szych zo­sta­ła Wigusia (po Nest od Wigura) a ogie­rów star­szych Nigr (po Obuwik od Nigra), oba ko­ni­ki wł. i hod. SO Sieraków.

W pró­bie wierz­cho­wej pierw­sze miej­sce za­ję­ła klacz Góralka Izery (po Newton od Goya) hod. Joanny Chyłek a wł. Kamili Cieślak, po­ko­nu­jąc w pró­bie go­dzi­no­wej po­nad 12 km. Jednak wal­ka o pierw­szą lo­ka­tę by­ła bar­dzo za­cię­ta, aż 3 kla­cze (Polinka, WeriaDike Izery) dep­ta­ły zwy­cięż­czy­ni po pię­tach uzy­sku­jąc bar­dzo zbli­żo­ne wy­ni­ki. W pró­bie za­przę­go­wej nie­kwe­stio­no­wa­nym zwy­cięz­cą oka­zał się ogier Modrzew K (po Modem od Manita) hod. i wł. PHR Tulce.

W przed­dzień Tarpaniady – 25 sierp­nia, od­by­ło się w Sierakowie Walne Zebranie Związku Hodowców Koników Polskich, w wy­ni­ku któ­re­go ste­ry w ZHKP ob­jął Pan Jan Słomiany.

Wszystkim zwy­cięz­com oraz no­we­mu Prezesowi ZHKP ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my, a go­spo­da­rzom dzię­ku­je­my za kon­ty­nu­owa­nie tej pięk­nej imprezy.

Wyniki:

fot. Mira Suwała

Print Friendly, PDF & Email