Aktualności

Uznawanie ogierów po MPMK 2017

7 września 2017 · Kategoria: MPMK, Sprawy hodowlane, ·

Informujemy, że uzna­wa­nie ogie­rów, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści (ukoń­czy­ły MPMK w WKKW, ujeż­dże­niu, po­wo­że­niu lub spor­to­wych raj­dach kon­nych z od­po­wied­nią licz­bą punk­tów) od­bę­dzie się dnia 19 paź­dzier­ni­ka (dru­gi dzień po­lo­wej pró­by dziel­no­ści, czwar­tek) na te­re­nie SO Łąck.

Warunkiem uzy­ska­nia przez ogie­ra wpi­su do księ­gi stad­nej jest:

  • uzy­ska­nie co naj­mniej 78 pkt w oce­nie bonitacyjnej,
  • wy­ko­na­nie przez upra­wio­ne­go przez PZHK le­ka­rza we­te­ry­na­rii ba­da­nia po­twier­dza­ją­ce­go, iż ogier jest wol­ny od po­ra­że­nia krtani,
  • spraw­dze­nie po­cho­dze­nia po pa­rze ro­dzi­ciel­skiej na pod­sta­wie ba­dań mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych DNA,
  • uzy­ska­nie po­zy­tyw­nej opi­nii Komisji Oceniającej OCD.

Opłatę kwa­li­fi­ka­cyj­ną w wy­so­ko­ści 200 zł na­le­ży prze­słać na kon­to PZHK do dnia 30 września.

Prosimy o zgło­sze­nie ogie­rów na ad­res: cuber@pzhk.pl naj­póź­niej do dnia 30 września.

Print Friendly, PDF & Email