Aktualności

Mistrz Polski z Podkarpacia

20 września 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W ostat­ni week­end, w dniach 15-​17 wrze­śnia br., w Stadninie Koni Huculskich Gładyszów ro­ze­gra­ne zo­sta­ły Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej. W Mistrzostwach wy­star­to­wa­ło 40 ko­ni, któ­re uzy­ska­ły pra­wo star­tu pod­czas sied­miu kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych w tym se­zo­nie. Wśród star­tu­ją­cych by­ły eki­py z ca­łe­go kraju.

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie był re­pre­zen­to­wa­ny przez 6 ko­ni. Konie i za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 3 kon­kur­sach: Czempionacie Hodowlanym tzw. oce­nie pły­to­wej, pró­bie kon­dy­cyj­nej i ścież­ce huculskiej.

Po zsu­mo­wa­niu wy­ni­ków wszyst­kich trzech kon­kur­sów oka­za­ło się, że Mistrzem Polski zo­sta­ła klacz Leksja-​O ur. w 2004 r. ma­ści gnia­dej po ogie­rze Ważniak-​O od kla­czy Lemona wy­ho­do­wa­na w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Odrzechowej, któ­rej do­sia­dał Konrad Górowski.
To bar­dzo du­ży suk­ces ho­dow­li od­rze­chow­skiej, któ­rej hi­sto­ria się­ga już po­nad 30 lat oraz mło­de­go za­wod­ni­ka tej Stadniny.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami.

Print Friendly, PDF & Email