Aktualności

Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu – najlepsze konie polskiej hodowli w konkursie

2 października 2017 · Kategoria: Ujeżdżenie, · Rasa: ,

Miniony week­end w Janowie Podlaskim upły­nął pod zna­kiem ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Polski po­łą­czo­nych z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi za­wo­da­mi CDI3*. Rywalizacja od­by­ła się w czte­rech ka­te­go­rii wie­ko­wych: dzie­ci, ju­nio­rzy, mło­dzi jeźdź­cy i se­nio­rzy. Wśród zwy­cięz­ców zna­leź­li się mło­dzi za­wod­ni­cy do­sia­da­ją­cy ko­ni pol­skiej hodowli!

Rywalizację w ka­te­go­rii dzie­ci wy­gra­ła Matylda Cybula na Bessie wlkp (Cancoon hol. –Barbara wlkp /​ Dżamir xx) hod. Agnieszki i Cezarego Mattusch, wł. Natalii Szpuleckiej z łącz­nym wy­ni­kiem 203,230%. Trzecie miej­sce za­ję­ła Natalia Głębowska na Korida-​P sp (Corleone Z Z – Kaljope-​P sp /​ Saracen sp) hod. Bogdan Parkitny, wł. Agata Głębowska z wy­ni­kiem 186,211%.

W ka­te­go­rii ju­nio­rów Anna Maria Wojtkowska na wa­ła­chu Pascal sp (Woland han. – Pandora sp /​ Nirkan sp) hod. Waldemar Zientek, wł. Zofia Wojtkowska (208,072%) zdo­by­ła srebr­ny me­dal MP.

Mistrzyni Polski w ka­te­go­rii dzie­ci Matylda CybulaBessie wlkp
fot. Agata Grosicka

Print Friendly, PDF & Email