Aktualności

SK Racot zaprasza do przetargu

2 października 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa: ,

Stadnina Koni Racot Sp.z o.o. or­ga­ni­zu­je prze­targ na ko­nie: spor­to­we , re­kre­acyj­ne, kla­cze ho­dow­la­ne i mło­dzież ras wlkp i sp. Przetarg od­bę­dzie się dnia 07.10.2017 r. na te­re­nie Stadniny.

Program

  • 9:00 – 12:00 otwar­te stajnie
  • 10:00 spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne (ujeż­dżal­nia)
  • 10:00 – 12:00 pre­zen­ta­cja wy­bra­nych ko­ni (ujeż­dżal­nia)
  • 12:00 – 13:00 skła­da­nie ofert (biu­ro Stadniny)
  • 13:00 ko­mi­syj­ne otwie­ra­nie ofert i roz­strzy­gnię­cie prze­tar­gu (biu­ro Stadniny)

Warunki prze­tar­gu i uak­tu­al­nio­na li­sta ko­ni wraz z ce­na­mi wy­wo­ław­czy­mi bę­dą umiesz­czo­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.racot.pl dnia 03.10.2017 r.

W imie­niu stad­ni­ny ZAPRASZAMY!

Informacji udzie­la Jacek Gałczyński,
tel.609-103-910

Print Friendly, PDF & Email