Kategoria: Czempionaty

Kategoria: Rasa: Okres:

Ranking koni huculskich (po Białołęce) – kwalifikacje

28 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po trze­cim (Białołęka, 15-16 lip­ca) z serii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z  regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 15-​17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

XII Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych - relacja filmowa

27 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z rela­cją wideo z XII Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych, któ­ra odby­ła się 8-9 lip­ca w Oleszycach. Czytaj dalej »

Czempionat oraz pokazy konne Kętrzyn 2017

24 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

W minio­ny week­end w Stadzie Ogierów w Kętrzynie odbył się już po raz XVI Ogólnopolski Czempionat koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz IV spe­cja­li­stycz­na wysta­wa koni rasy arden pol­ski. Czytaj dalej »

Regulamin Tarpaniada 2017

21 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem XVIII Krajowej Wystawy Koników Polskich pn. „Tarpaniada 2017”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 26-27 sierp­nia 2017 r. w SO Sieraków.

Święto Konia Małopolskiego - relacja filmowa

21 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my na rela­cję fil­mo­wą z XI Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Małopolskiej, któ­ry odbył się w dniach 17-18 czerw­ca 2017 r w Klikowej. Czytaj dalej »

Katalog Koni na Czempionat Zimnokrwisty

19 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem koni na XVI Czempionat Koni Zimnokrwistych, któ­ry odbę­dzie się już w naj­bliż­szy week­end 22-23 lip­ca w Kętrzynie. Czytaj dalej »

Propozycje - Kołaczyce 2017

14 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Zawody · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi impre­zy „VII Galicyjskie Lato z Koniem - koń przy­cią­ga i inspi­ru­je”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 12-13 sierp­nia b.r. w Kołaczycach.
W załą­cze­niu for­mu­larz zgło­szeń.

Skokowe MPMK 2017 w nowej-starej sukni

14 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,

W roku ubie­głym wśród naszych hodow­ców wie­le emo­cji wzbu­dzi­ło ofi­cjal­ne połą­cze­nie w jed­ną gru­pę koni z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi oraz tymi, któ­re nazy­wa­my zagra­nicz­ny­mi star­tu­ją­cy­mi w MPMK. Do 2015 r. konie ze wszyst­kich ksiąg stad­nych wspól­nie rywa­li­zo­wa­ły w kon­kur­sach pół­fi­na­ło­wych, aby już w fina­le wystar­to­wać oddziel­nie i zostać skla­sy­fi­ko­wa­ne w dwóch gru­pach - pol­skiej oraz zagra­nicz­nej. Czytaj dalej »

Kętrzyn 2017

13 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Wielkimi kro­ka­mi zbli­ża się czas naj­więk­sze­go świę­ta hodow­ców koni zim­no­krwi­stych. Już za tydzień do Stada Ogierów w Kętrzynie zja­dą naj­pięk­niej­sze gru­ba­sy z całej Polski. W sobo­tę odbę­dzie się oce­na czem­pio­na­to­wa rocz­nia­ków i dwu­lat­ków ras: pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz arden pol­ski a komi­sja sędziow­ska będzie pra­co­wać od godzi­ny 9:00 rano praw­do­po­dob­nie do póź­nych godzin popo­łu­dnio­wych. Wieczorem tra­dy­cyj­nie ogni­sko. Niedziela obfi­to­wać będzie w poka­zy głów­nie z koniem zim­no­krwi­stym w roli głów­nej. Czytaj dalej »

Szlakiem Konia Huculskiego - relacja filmowa

11 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my na rela­cję fil­mo­wą z XVII Ogólnopolskiego Czempionatu Młodzieżowego pn. „Szlakiem Konia Huculskiego” oraz z IV Małopolskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, któ­re odby­ły się w dniach 10-11 czerw­ca 2017 r. w Klikowej. Czytaj dalej »

Czempionat Porównawczy - Drzonków 2017

22 czerwca 2017 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego Koni Ras: Małopolskiej, Wielkopolskiej i Polski Koń Szlachetny Półkrwi w sko­kach luzem, któ­ry odbę­dzie się 11-12 sierp­nia br. w Drzonkowie.

Święto Konia Małopolskiego - spot reklamowy

14 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my do Tarnowa - Klikowej w dniach 17-18 czerw­ca 2017 r. na „Święto Konia Małopolskiego” – XI Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej. Zachęcamy do obej­rze­nia spo­tu rekla­mo­we­go pro­mu­ją­ce­go to przed­się­wzię­cie. Czytaj dalej »

XVII Ogólnopolski Czempionat Koni Huculskich

13 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W minio­ny week­end hodow­cy i miło­śni­cy koni rasy hucul­skiej spo­tka­li się na  XVII Ogólnopolskim Młodzieżowym  Czempionacie koni tej rasy. Dwudniowa impre­za pod nazwą „Szlakiem Konia Huculskiego” odby­ła się na tere­nie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w Tarnowie, pod hono­ro­wym patro­na­tem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj dalej »

XX Narodowy Czempionat Koni Małopolskich

13 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W nie­dzie­lę na tere­nie Stada Ogierów Białka zakoń­czył się XX jubi­le­uszo­wy Narodowy Czempionat Koni Małopolskich, w któ­rym wzię­ło udział bli­sko 70 koni. Czytaj dalej »

XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Wystawa Specjalistyczna Czempionat Koni Sztumskich

13 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W dniach 10-11 czerw­ca w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się kolej­ny z czem­pio­na­tów ogól­no­pol­skich tym razem Czempionat Koni Sztumskich. Czytaj dalej »

II Wystawa specjalistyczna - Krajowy Czempionat Koni Sztumskich

7 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Wszystkich Hodowców, miło­śni­ków koni i hob­by­stów ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ny czem­pio­nat w „cięż­kim” wyda­niu. Czytaj dalej »

XX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

7 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem i regu­la­mi­nem XX Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich, któ­ry odbę­dzie się w dniach 10-11 czerw­ca na tere­nie Stada Ogierów Białka. Czytaj dalej »

Czempionat w Kętrzynie - regulaminy

5 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Szlakiem konia huculskiego - spot reklamowy

2 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z przy­go­to­wa­nym spo­tem rekla­mu­ją­cym XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni rasy Huculskiej „Szlakiem Konia Huculskiego” oraz IV Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami. Czytaj dalej »

II OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KONI ARABSKICH

1 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W dniach 15-16 lip­ca 2017 odbę­dzie się II Ogólnopolski Czempionat Koni Arabskich Radom 2017 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec