Kategoria: Ścieżki huculskie

Kategoria: Rasa: Okres:

Ranking koni huculskich (po Hawłowicach) – eliminacje

8 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po trze­cim (Hawłowice, 2-​3 lip­ca) z se­rii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­ny­ch do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Sielcu) – eliminacje

1 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po dru­gim (Sielec, 25-​26 czerw­ca) z se­rii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­ny­ch do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej. Czytaj dalej »

VIII Mazowiecki weekend z Hucułem

16 czerwca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ser­decz­nie za­pra­sza­my do zgła­sza­nia ko­ni na VIII Mazowiecki Weekend z Hucułem na Białołęce, któ­ry od­bę­dzie się w dnia­ch 16-​17 lip­ca 2016 r. w Warszawie. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Regietowie) – eliminacje

9 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po pierw­szym (Regietów, 21-​22 ma­ja) z se­rii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­ny­ch do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej. Czytaj dalej »

VIII Zawody jeździeckie w Hawłowicach

8 czerwca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie za­pra­sza­my na „Zajazd Huculski  im.  Józefa Babisia w Hawłowicach” VIII Zawody jeź­dziec­kie w Hawłowicach, Premiowanie ko­ni w pró­bie dziel­no­ści z Funduszu Hodowlanego PZHK/​OZHK, któ­re od­bę­dą się w dnia­ch 2-​3 lip­ca 2016 r. Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat Użytkowy koni rasy huculskiej

12 maja 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Wszystkich ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz mi­ło­śni­ków ko­ni hu­cul­ski­ch za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z te­go­rocz­nym terminarzem imprez oraz regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej. Impreza od­bę­dzie się na te­re­nie SKH Gładyszów w dnia­ch 16-​18 wrze­śnia 2016 r.

Majówka w Regietowie

11 maja 2016 · Kategoria: Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w Majówce w Regietowie, któ­ra od­bę­dzie się 21-​22 ma­ja 2016 r. na te­re­nie Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o. – Stadniny ko­ni hu­cul­ski­ch „Gładyszów”. Czytaj dalej »

Zasadnicza polowa próba wierzchowa koni rasy huculskiej – Klikowa

17 lutego 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z propozycjami za­sad­ni­czej po­lo­wej pró­by wierz­cho­wej ko­ni ra­sy hu­cul­skiej, któ­ra od­bę­dzie się 22 kwiet­nia 2016 r. (pią­tek) w Klikowej.
Zgłoszenia wy­łącz­nie na formularzu zgłoszeniowym na­le­ży prze­słać w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 11 kwiet­nia 2016 r.

Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej – Klikowa

2 października 2015 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my na pierw­szą w Klikowej za­sad­ni­czą pró­bę dziel­no­ści ko­ni ra­sy hu­cul­skiej (propozycje), któ­ra od­bę­dzie się 20 paź­dzier­ni­ka 2015 r. (wto­rek).
Zgłoszenia wy­łącz­nie na formularzu zgłoszeniowym na­le­ży prze­słać w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 14 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej – Regietów

2 października 2015 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie przed­sta­wia­my propozycje na za­sad­ni­czą pró­bę dziel­no­ści ko­ni ra­sy hu­cul­skiej, któ­ra od­bę­dzie się 13 paź­dzier­ni­ka 2015 r. (wto­rek) w Regietowie.
Zgłoszenia wy­łącz­nie na za­łą­czo­nym formularzu zgłoszeniowym przyj­mo­wa­ne są w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 3 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Ostateczny ranking koni huculskich (po Rudawce Rymanowskiej) – eliminacje

1 września 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ostateczny ranking ko­ni ra­sy hu­cul­skiej, któ­re ry­wa­li­zo­wa­ły w ścież­ka­ch eli­mi­na­cyj­ny­ch w se­zo­nie 2015. Przypominamy, że zgod­nie z Regulaminem Czempionatu pra­wo star­tu w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym koni rasy huculskiej (18-​20 wrze­śnia 2015 r., SKH Gładyszów) uzy­sku­je 40 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu - wła­ści­cie­li ko­ni pro­si­my o jak naj­szyb­sze potwierdzenie udziału (rów­nież ko­ni re­zer­wo­wy­ch, któ­re za­ję­ły w ran­kin­gu miej­sca 41-​50).
Ostateczny ter­min zgło­szeń mi­ja 4 wrze­śnia 2015 r.

Fotorelacja z „Z Hucułem do Krakowa” oraz z Mistrzostw Podhala w Powożeniu

28 sierpnia 2015 · Kategoria: Powożenie, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia dwó­ch re­la­cji fo­to­gra­ficz­ny­ch: Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Boguszynku) – eliminacje

27 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po siód­mym (Boguszynek, 22-​23 sierp­nia) z se­rii 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­ny­ch do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej.
Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej, któ­ry od­bę­dzie się w Regietowie w dnia­ch 18-​20 wrze­śnia 2015 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 40 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu.
Ostatnie eli­mi­na­cje od­bę­dą się w Rudawce Rymanowskiej 28-​30 sierp­nia.

V Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej odwołana

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Ścieżki huculskie ·

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu in­for­mu­je­my, że w związ­ku ze zbyt ma­łą licz­bą zgło­szeń, V Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej nie od­bę­dzie się.
W imie­niu OZHK Wrocław prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

Relacja filmowa z „Majówki w Regietowie”

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cji do Czempionatu Użytkowego pod na­zwą „Majówka w Regietowie”, któ­re od­by­ły się w dnia­ch 23-​24 ma­ja 2015 r. w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Rzeszotarach) – eliminacje

6 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po pią­tym (Rzeszotary, 1-​2 sierp­nia) z se­rii 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­ny­ch do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej.
Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej, któ­ry od­bę­dzie się w Regietowie w dnia­ch 18-​20 wrze­śnia 2015 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 40 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Warszawie) – eliminacje

22 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po czwar­tym (Warszawa – Białołęka, 18-​19 lip­ca) z se­rii 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­ny­ch do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej.
Zgodnie z  Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej, któ­ry od­bę­dzie się w Regietowie w dnia­ch 18-​20 wrze­śnia 2015 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 40 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

V Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej

15 lipca 2015 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu oraz Ośrodka Jeździeckiego Camelot w Paszkowie za­pra­sza­my ho­dow­ców i wła­ści­cie­li ko­ni hu­cul­ski­ch na V Ścieżkę Huculską Ziemi Kłodzkiej, któ­ry od­bę­dzie się w dniu 15 sierp­nia 2015 r. w Paszkowie.
Zgłoszenia ko­ni przyj­mo­wa­ne są do 3 sierp­nia 2015 lub wy­czer­pa­nia li­mi­tu miej­sc. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Hawłowicach) – eliminacje

9 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po trze­cim (Hawłowice, 4-​5 lip­ca) z se­rii 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­ny­ch do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej.
Zgodnie z  Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej, któ­ry od­bę­dzie się w Regietowie w dnia­ch 18-​20 wrze­śnia 2015 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 40 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

„Z hucułem do Krakowa” – propozycje

3 lipca 2015 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z propozycjami ścieżki huculskiej „Z hucułem do Krakowa”, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 1-​2 sierp­nia 2015 r. w Rzeszotarach. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube