Kategoria: Ścieżki huculskie

Kategoria: Rasa: Okres:

Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej Regietów - propozycje

27 września 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przed­sta­wia pro­po­zy­cje na zasad­ni­czą pró­bę dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, któ­ra odbę­dzie się w dniu 11 paź­dzier­ni­ka 2016 r. na tere­nie Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów”. Zgłoszenia nale­ży prze­sy­łać naj­póź­niej do dnia 3 paź­dzier­ni­ka. Czytaj dalej »

V Warmińsko-Mazurska Ścieżka Huculska

9 września 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie zapra­sza­my wszyst­kich miło­śni­ków koni hucul­skich na V Warmińsko-Mazurską Ścieżkę Huculską, któ­ra odbę­dzie się 22 wrze­śnia 2016 r. w miej­sco­wo­ści Sajzy (powiat ełc­ki). Właścicieli koni zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w zasad­ni­czej pró­bie dziel­no­ści pro­si­my o zapo­zna­nie się z pro­po­zy­cja­mi oraz prze­sła­nie wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go na adres orga­ni­za­to­ra.

Historyczny sukces polskiej hodowli koni huculskich na V Międzynarodowym Czempionacie Koni Huculskich

5 września 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie · Rasa:

W dniach  2-4 wrze­śnia br. w SK Topolcianky na Słowacji mia­ła miej­sce kolej­na mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fron­ta­cja koni hucul­skich z kra­jów zrze­szo­nych w Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF). Ponad 70 koni z pię­ciu kra­jów (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Austria) rywa­li­zo­wa­ło w oce­nie pły­to­wej i w kon­ku­ren­cjach użyt­ko­wych (ujeż­dże­nie, powo­że­nie zaprzę­ga­mi, ścież­ka hucul­ska). Czytaj dalej »

Ostateczny ranking koni huculskich (po Rudawce Rymanowskiej) - eliminacje

29 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy osta­tecz­ny ran­king koni rasy hucul­skiej, któ­re rywa­li­zo­wa­ły w ścież­kach eli­mi­na­cyj­nych w sezo­nie 2016.
Przypominamy, że zgod­nie z Regulaminem Czempionatu pra­wo star­tu w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym koni rasy hucul­skiej (16-18 wrze­śnia 2016 r., SKH Gładyszów) uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu -  wła­ści­cie­li koni pro­si­my o jak naj­szyb­sze potwier­dze­nie udzia­łu (rów­nież koni rezer­wo­wych, któ­re zaję­ły w ran­kin­gu miej­sca 51-60).
Ostateczny ter­min zgło­szeń mija 6 wrze­śnia 2016 r.

Ranking koni huculskich (po Młodzikowie) – eliminacje

24 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po szó­stym (Młodzikowo, 20 sierp­nia) z serii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej. Zgodnie z  Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, któ­ry odbę­dzie się w Regietowie w dniach 16-18 wrze­śnia 2016 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

XXII Dni Huculskie

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie wraz z orga­ni­za­to­ra­mi oraz współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi ser­decz­nie pra­gnie zapro­sić Państwa na Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej - „XXII DNI HUCULSKIE”, któ­ry odbę­dzie się w dniach 16-18 wrze­śnia 2016 r. Impreza odbę­dzie się na tere­nie  Stadnina Koni Huculskich Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. „GŁADYSZÓW” Sp. w Regietowie. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Rzeszotarach) – eliminacje

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po pią­tym (Rzeszotary, 6-7 sierp­nia) z serii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej. Zgodnie z  regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, któ­ry odbę­dzie się w Regietowie w dniach 16-18 wrze­śnia 2016 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

XVI Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej

28 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi udzia­łu w Regionalnym Czempionacie koni rasy hucul­skiej roz­gry­wa­nym w ramach impre­zy „XVI Pożegnanie waka­cji w Rudawce Rymanowskiej” w dniach 26-28 sierp­nia 2016 r. Czytaj dalej »

Międzynarodowe zawody dla koni huculskich - Węgry

27 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­ra ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w zawo­dach dla koni hucul­skich, któ­re odbę­dą się w dniach 5-7 sierp­nia 2016 r. w węgier­skiej miej­sco­wo­ści Jósvafő na tere­nie Parku Aggtelek.
Osoby zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o zapo­zna­nie się z for­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym oraz kon­takt z Panią Marianną Marosi, Aggteleki Nemzeti Park, tel:+36 48-506-000, www.huculmenes.hu .

Majówka w Regietowie - relacja filmowa

26 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na rela­cję fil­mo­wą z zasad­ni­czej pró­by dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej oraz eli­mi­na­cji do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej oraz zawo­dów towa­rzy­szą­cych pn. „Majówka w Regietowie”, któ­re odby­ły się w dniach 21-22 maja 2016 r. w Regietowie. Czytaj dalej »

Zasadnicza Wierzchowa Próba Dzielności koni rasy huculskiej

19 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie pro­si wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych o zapo­zna­nie się z pro­po­zy­cja­mi udzia­łu w Zasadniczej Wierzchowej Próbie Dzielności koni rasy hucul­skiej. Próba odbę­dzie się w dniu 16 sierp­nia 2016 r. (wto­rek) w Stadninie Koni Tabun pana  Stanisława Myślińskiego w Polanie k/Czarnej (pow. biesz­czadz­ki) i obję­ta zosta­nie pre­mio­wa­niem z Funduszu Hodowlanego PZHK/OZHK. Termin nad­sy­ła­nia zgło­szeń mija 8 sierp­nia 2016 r. (ponie­dzia­łek). Czytaj dalej »

Szlakiem Konia Huculskiego - relacja filmowa

18 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my na rela­cję fil­mo­wą z XVI Ogólnopolskiego Czempionatu Młodzieżowego pn. Szlakiem Konia Huculskiego, któ­ry odbył się w dniach 11-12 czerw­ca 2016 r. w Klikowej. Czytaj dalej »

I Ścieżka Huculska w Rycerce Dolnej

14 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w I Ścieżce Huculskiej w Rycerce Dolnej, któ­ra odbę­dzie się w dniu 30 lip­ca 2016 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z pro­po­zy­cja­mi oraz for­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym.

XI Wielkopolski Czempionat Huculski Młodzikowo 2016

12 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich zapra­sza­my Państwa na XI Wielkopolski Czempionat Huculski, któ­ry odbę­dzie się w Stadninie Koni Fiord w Młodzikowie 20 sierp­nia 2016 r.

Ranking koni huculskich (po Hawłowicach) – eliminacje

8 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po trze­cim (Hawłowice, 2-3 lip­ca) z serii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej. Zgodnie z  regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, któ­ry odbę­dzie się w Regietowie w dniach 16-18 wrze­śnia 2016 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Sielcu) – eliminacje

1 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po dru­gim (Sielec, 25-26 czerw­ca) z serii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej. Zgodnie z  regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, któ­ry odbę­dzie się w Regietowie w dniach 16-18 wrze­śnia 2016 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

VIII Mazowiecki weekend z Hucułem

16 czerwca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ser­decz­nie zapra­sza­my do zgła­sza­nia koni na VIII Mazowiecki Weekend z Hucułem na Białołęce, któ­ry odbę­dzie się w dniach 16-17 lip­ca 2016 r. w Warszawie. Więcej infor­ma­cji na stro­nie wyda­rze­nia.

Ranking koni huculskich (po Regietowie) – eliminacje

9 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po pierw­szym (Regietów, 21-22 maja) z serii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej. Zgodnie z  regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, któ­ry odbę­dzie się w Regietowie w dniach 16-18 wrze­śnia 2016 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

VIII Zawody jeździeckie w Hawłowicach

8 czerwca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie zapra­sza­my na „Zajazd Huculski  im.  Józefa Babisia w Hawłowicach” VIII Zawody jeź­dziec­kie w Hawłowicach, Premiowanie koni w pró­bie dziel­no­ści z Funduszu Hodowlanego PZHK/OZHK, któ­re odbę­dą się w dniach 2-3 lip­ca 2016 r. Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat Użytkowy koni rasy huculskiej

12 maja 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Wszystkich hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz miło­śni­ków koni hucul­skich zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tego­rocz­nym ter­mi­na­rzem imprez oraz regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej. Impreza odbę­dzie się na tere­nie SKH Gładyszów w dniach 16-18 wrze­śnia 2016 r.


Hodowca i Jeździec