Kategoria: Ścieżki huculskie

Kategoria: Rasa: Okres:

Zasadnicza Wierzchowa Próba Dzielności koni rasy huculskiej

19 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w Rzeszowie pro­si wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych o za­po­zna­nie się z pro­po­zy­cja­mi udzia­łu w Zasadniczej Wierzchowej Próbie Dzielności  ko­ni ra­sy hu­cul­skiej.  Próba od­bę­dzie się w dniu 16 sierp­nia 2016 r. (wto­rek) w Stadninie Koni Tabun pa­na  Stanisława Myślińskiego w Polanie k/​Czarnej (pow. biesz­czadz­ki) i ob­ję­ta zo­sta­nie pre­mio­wa­niem z Funduszu Hodowlanego PZHK/​OZHK. Czytaj dalej »

Szlakiem Konia Huculskiego 11-12.06.2016

18 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my na re­la­cję fil­mo­wą z XVI Ogólnopolskiego Czempionatu Młodzieżowego pn. Szlakiem Konia Huculskiego, któ­ry od­był się w dniach 11-​12 czerw­ca 2016 r. w Klikowej. Autorem fil­mu jest pan Łukasz Grudysz. Serdecznie za­pra­sza­my! Czytaj dalej »

I Ścieżka Huculska w Rycerce Dolnej

14 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Śląsko-​Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach ser­decz­nie za­pra­sza­my do udzia­łu w I Ścieżce Huculskiej w Rycerce Dolnej, któ­ra od­bę­dzie się w dniu 30 lip­ca 2016 r. Prosimy o za­po­zna­nie się z propozycjami oraz formularzem zgłoszeniowym.

XI Wielkopolski Czempionat Huculski Młodzikowo 2016

12 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich za­pra­sza­my Państwa na XI Wielkopolski Czempionat Huculski, któ­ry od­bę­dzie się w Stadninie Koni Fiord w Młodzikowie 20 sierp­nia 2016 r.

Ranking koni huculskich (po Hawłowicach) – eliminacje

8 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po trze­cim (Hawłowice, 2-​3 lip­ca) z se­rii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Sielcu) – eliminacje

1 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po dru­gim (Sielec, 25-​26 czerw­ca) z se­rii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej. Czytaj dalej »

VIII Mazowiecki weekend z Hucułem

16 czerwca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ser­decz­nie za­pra­sza­my do zgła­sza­nia ko­ni na VIII Mazowiecki Weekend z Hucułem na Białołęce, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 16-​17 lip­ca 2016 r. w Warszawie. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Regietowie) – eliminacje

9 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po pierw­szym (Regietów, 21-​22 ma­ja) z se­rii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej. Czytaj dalej »

VIII Zawody jeździeckie w Hawłowicach

8 czerwca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie za­pra­sza­my na „Zajazd Huculski  im.  Józefa Babisia w Hawłowicach” VIII Zawody jeź­dziec­kie w Hawłowicach, Premiowanie ko­ni w pró­bie dziel­no­ści z Funduszu Hodowlanego PZHK/​OZHK, któ­re od­bę­dą się w dniach 2-​3 lip­ca 2016 r. Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat Użytkowy koni rasy huculskiej

12 maja 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Wszystkich ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz mi­ło­śni­ków ko­ni hu­cul­skich za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z te­go­rocz­nym terminarzem imprez oraz regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej. Impreza od­bę­dzie się na te­re­nie SKH Gładyszów w dniach 16-​18 wrze­śnia 2016 r.

Majówka w Regietowie

11 maja 2016 · Kategoria: Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w Majówce w Regietowie, któ­ra od­bę­dzie się 21-​22 ma­ja 2016 r. na te­re­nie Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o. – Stadniny ko­ni hu­cul­skich „Gładyszów”. Czytaj dalej »

Zasadnicza polowa próba wierzchowa koni rasy huculskiej – Klikowa

17 lutego 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z propozycjami za­sad­ni­czej po­lo­wej pró­by wierz­cho­wej ko­ni ra­sy hu­cul­skiej, któ­ra od­bę­dzie się 22 kwiet­nia 2016 r. (pią­tek) w Klikowej.
Zgłoszenia wy­łącz­nie na formularzu zgłoszeniowym na­le­ży prze­słać w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 11 kwiet­nia 2016 r.

Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej – Klikowa

2 października 2015 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my na pierw­szą w Klikowej za­sad­ni­czą pró­bę dziel­no­ści ko­ni ra­sy hu­cul­skiej (propozycje), któ­ra od­bę­dzie się 20 paź­dzier­ni­ka 2015 r. (wto­rek).
Zgłoszenia wy­łącz­nie na formularzu zgłoszeniowym na­le­ży prze­słać w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 14 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej – Regietów

2 października 2015 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie przed­sta­wia­my propozycje na za­sad­ni­czą pró­bę dziel­no­ści ko­ni ra­sy hu­cul­skiej, któ­ra od­bę­dzie się 13 paź­dzier­ni­ka 2015 r. (wto­rek) w Regietowie.
Zgłoszenia wy­łącz­nie na za­łą­czo­nym formularzu zgłoszeniowym przyj­mo­wa­ne są w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 3 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Ostateczny ranking koni huculskich (po Rudawce Rymanowskiej) – eliminacje

1 września 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ostateczny ranking ko­ni ra­sy hu­cul­skiej, któ­re ry­wa­li­zo­wa­ły w ścież­kach eli­mi­na­cyj­nych w se­zo­nie 2015. Przypominamy, że zgod­nie z Regulaminem Czempionatu pra­wo star­tu w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym koni rasy huculskiej (18-​20 wrze­śnia 2015 r., SKH Gładyszów) uzy­sku­je 40 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu - wła­ści­cie­li ko­ni pro­si­my o jak naj­szyb­sze potwierdzenie udziału (rów­nież ko­ni re­zer­wo­wych, któ­re za­ję­ły w ran­kin­gu miej­sca 41-​50).
Ostateczny ter­min zgło­szeń mi­ja 4 wrze­śnia 2015 r.

Fotorelacja z „Z Hucułem do Krakowa” oraz z Mistrzostw Podhala w Powożeniu

28 sierpnia 2015 · Kategoria: Powożenie, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia dwóch re­la­cji fo­to­gra­ficz­nych: Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Boguszynku) – eliminacje

27 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po siód­mym (Boguszynek, 22-​23 sierp­nia) z se­rii 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej.
Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej, któ­ry od­bę­dzie się w Regietowie w dniach 18-​20 wrze­śnia 2015 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 40 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu.
Ostatnie eli­mi­na­cje od­bę­dą się w Rudawce Rymanowskiej 28-​30 sierp­nia.

V Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej odwołana

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Ścieżki huculskie ·

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu in­for­mu­je­my, że w związ­ku ze zbyt ma­łą licz­bą zgło­szeń, V Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej nie od­bę­dzie się.
W imie­niu OZHK Wrocław prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

Relacja filmowa z „Majówki w Regietowie”

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cji do Czempionatu Użytkowego pod na­zwą „Majówka w Regietowie”, któ­re od­by­ły się w dniach 23-​24 ma­ja 2015 r. w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Rzeszotarach) – eliminacje

6 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po pią­tym (Rzeszotary, 1-​2 sierp­nia) z se­rii 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ko­ni ra­sy hu­cul­skiej.
Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej, któ­ry od­bę­dzie się w Regietowie w dniach 18-​20 wrze­śnia 2015 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 40 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube