Kategoria: MŚMK

Kategoria: Rasa: Okres:

Hajda po finał!

15 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody · Rasa:

Niezmiernie mi­ło nam po­in­for­mo­wać, że pierw­sze­go dnia sko­ko­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni w Lanaken 6-​letnia klacz HAJDA ra­sy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (Cantanis hol. – Harda Dusza sp po Czuwaj sp) ho­dow­li i wła­sno­ści pa­na Sławomira Orbaczewskiego ukoń­czy­ła pierw­szy kon­kurs kwa­li­fi­ka­cyj­ny z wy­ni­kiem 0 pkt. kar­nych i cza­sem 35.31 se­kund. Czytaj dalej »

Skokowe MŚMK Lanaken 15-18.09.2016

1 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Poniżej przed­sta­wia­my li­stę ko­ni, któ­re ofi­cjal­nie zo­sta­ły za­kwa­li­fi­ko­wa­ne na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Kwalifikacji do­ko­na­ła Komisja Koordynacyjna, któ­ra skła­da się z przed­sta­wi­cie­li Zarządów PZJ oraz PZHK, a tak­że z ak­tu­al­nych me­na­dże­rów dys­cy­plin. Czytaj dalej »

Zgłoszenia do skokowych MŚMK 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Ci któ­rzy jesz­cze się nie zgło­si­li, a chcie­li­by wy­star­to­wać na MŚMK w Lanaken, bar­dzo pro­szę prze­sy­łać zgło­sze­nia do 14:00 go­dzi­ny w dniu dzi­siej­szym na ad­res: cuber@pzhk.pl Czytaj dalej »

PROPOZYCJE – MŚMK w skokach 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy propozycje skokowych Mistrzostw Świata Młodych Koni, któ­re od­bę­dą się, jak od lat, na te­re­nie bel­gij­skiej stad­ni­ny Zangersheide w dniach 15-18.09.

Propozycje MŚMK WKKW 2016

30 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, WKKW ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z propozycjami do Mistrzostw Świata Młodych Koni w WKKW w 2016 r, któ­re od­bę­dą się w Le Lion d’Angers.

MŚMK 2016 – ujeżdżenie – zmiana

22 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Informujemy, że nie­wiel­kiej zmia­nie ule­gły propozycje MŚMK w ujeżdżeniu Ermelo. Zmiany do­ty­czą kon­kur­sów CDI1* dla ogie­rów 8-​letnich i star­szych.

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeżdżeniu 2016

17 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

W tym ro­ku MŚMK w ujeż­dże­niu zo­sta­ną ro­ze­gra­ne w Ermelo-​centrum tre­nin­go­wym KWPN w dniach 28-31.07. Zawody te roz­gry­wa­ne są w ka­te­go­riach 5, 6 i 7-​letnich, po­nad­to or­ga­ni­zo­wa­ne są tak­że kon­kur­sy dla ogie­rów uzna­nych. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych od­sy­ła­my do ma­te­ria­łów na­de­sła­nych przez WBFSH za­miesz­czo­nych po­ni­żej. Czytaj dalej »

Eliminacje do MŚMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi 2016

2 maja 2016 · Kategoria: MŚMK, Powożenie ·

Po ubie­gło­rocz­nym me­da­lu Bartka Kwiatka na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi ma­my ape­tyt na wię­cej. Czytaj dalej »

Kolejne kwalifikacje do MŚMK w ujeżdżeniu 2016

28 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Informujemy, że ko­lej­nym ter­mi­nem eli­mi­na­cji do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu (Ermelo 28-​31 lip­ca) bę­dzie 27-​29 ma­ja na za­wo­dach ZO w Kwiekach (dwa kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne). Na tych za­wo­dach ran­gi ogól­no­pol­skiej od­bę­dą się tak­że pierw­sze kwa­li­fi­ka­cje ko­ni 4-​letnich w tej dys­cy­pli­nie. Młode ko­nie bę­dą mo­gły więc uczest­ni­czyć w 6 kon­kur­sach prze­zna­czo­nych tyl­ko dla nich.

Przepisy MŚMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

22 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Powożenie ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z przepisami Mistrzostw Świata Młodych Koni w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi obowiązującymi na sezon 2016. Tłumaczenie Danuta Nowicka.

Eliminacje do MŚMK Ermelo w ujeżdżeniu

20 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że eli­mi­na­cje do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu od­bę­dą się w dniach 10-​12 czerw­ca pod­czas za­wo­dów ogól­no­pol­skich roz­gry­wa­nych w Michałowicach a or­ga­ni­zo­wa­nych przez KJ Szary. Będą to dwa prze­jaz­dy eli­mi­na­cyj­ne. Czytaj dalej »

Ujeżdżeniowe kwalifikacje do MPMK 2016 – I i II region

9 marca 2016 · Kategoria: MPMK, MŚMK, Ujeżdżenie ·

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych in­for­mu­je­my, że kwa­li­fi­ka­cje ujeż­dże­nio­we ko­ni 4-​letnich do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016 w I re­gio­nie (WZJ Kujawsko-​Pomorski, WZJ Pomorski, WZJ Warmińsko-​Mazurski), w któ­rym ko­or­dy­na­to­rem jest zna­na sę­dzi­na ujeż­dże­nio­wa Zofia Górska od­bę­dą się pod­czas za­wo­dów ogól­no­pol­skich, w na­stę­pu­ją­cych ter­mi­nach: Czytaj dalej »

MŚMK 2016

17 listopada 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je o ter­mi­nach roz­gry­wa­nia Mistrzostw Świata Młodych Koni w se­zo­nie 2016. Czytaj dalej »

Śląskie konie wygrywają Mistrzostwa Świata!

28 września 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Pierwszy raz w hi­sto­rii od­by­ły się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami. Dwóch Polskich za­wod­ni­ków za­pre­zen­to­wa­ło 6 ko­ni w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych – 5-, 6- i 7-​laktów. Weronika i Bartłomiej Kwiatek wy­ru­szy­li z pol­ski­mi koń­mi do wę­gier­skie­go Mezohegyes. Czytaj dalej »

MJT NEVADOS S mistrzem świata koni 7-​letnich w skokach – wielki sukces polskiej hodowli koni sportowych!

21 września 2015 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Udało się i to z przy­tu­pem. Tak moż­na pod­su­mo­wać wy­stęp si­we­go ogie­ra MJT Nevados S na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy w Lanaken 2015 w ka­te­go­rii ko­ni 7 let­nich – ZWYCIĘSTWO i to w ja­kim sty­lu! Wygrał w naj­trud­niej­szej z ka­te­go­rii wie­ko­wych roz­gry­wa­nych na tych pre­sti­żo­wych za­wo­dach.  Czytaj dalej »

Lista koni zakwalifikowanych do MŚMK w skokach

17 września 2015 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Do Mistrzostw Świata Młodych Koni 2015 w sko­kach przez prze­szko­dy (Zangersheide, 17-20.09.) Komisja Koordynacyjna re­pre­zen­tu­ją­ca za­rów­no PZJ jak i PZHK, za­kwa­li­fi­ko­wa­ła na­stę­pu­ją­ce pa­ry: Czytaj dalej »

Kwalifikacja do MŚMK w WKKW

17 września 2015 · Kategoria: MŚMK, WKKW ·

Do Mistrzostw Świata Młodych Koni 2015 w WKKW (Lion d’Angers, 15-18.10.) Komisja Koordynacyjna re­pre­zen­tu­ją­ca za­rów­no PZJ jak i PZHK, za­kwa­li­fi­ko­wa­ła klacz Libertyna DSP, ur. 2009 (Con Sherry hol. – Libra sp /​ West han.), hod. SK Bielin, wł. Pauli Mańczak.

MŚMK w WKKW

27 sierpnia 2015 · Kategoria: MŚMK, WKKW ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z propozycjami Mistrzostw Świata Młodych Koni we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, któ­re od­bę­dą się w dniach 15-​18 paź­dzier­ni­ka w Le Lion d’Angers (Francja).

MŚMK w skokach, Lanaken 17-20.09.2015

25 sierpnia 2015 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Komitet Organizacyjny Mistrzostw Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy prze­dłu­żył moż­li­wość zgło­szeń na te za­wo­dy ko­ni z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi. Informujemy więc, że ko­nie te moż­na zgła­szać do biu­ra PZHK na ad­res: cuber@pzhk.pl do koń­ca dnia 26.08. (śro­da). Mają one za­gwa­ran­to­wa­ny start (mak­si­mum po dwa w każ­dej ka­te­go­rii wie­ko­wej), dzię­ki spe­cjal­ne­mu li­mi­to­wi przy­zna­ne­mu Polskiemu Związkowi Hodowców Koni przez WBFSH. Przypominamy tak­że, że zgod­nie z wy­ma­ga­nia­mi FEI ko­nie te, przy zgło­sze­niu, mu­szą po­sia­dać mi­ni­mum li­cen­cję FEI.
Przypominamy, że każ­de­go z tych ko­ni mu­si za­ak­cep­to­wać Komisja Koordynacyjna PZJ/​PZHK.

MŚMK w skokach przez przeszkody

1 sierpnia 2015 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w tym ro­ku Mistrzostwa Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy od­bę­dą się po­now­nie na te­re­nie stad­ni­ny ko­ni Zangersheide w dniach 18-​21 wrze­śnia.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych od­sy­ła­my do propozycji tych za­wo­dów.


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube