Kategoria: MŚMK

Kategoria: Rasa: Okres:

Medalowy koń polskiej hodowli

26 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Powożenie · Rasa:

Podczas Mistrzostw Świata Młodych Koni w powo­że­niu, któ­re roz­gry­wa­ne były w Mezohegyes na Węgrzech w dniach 6-10 wrze­śnia 2017, Weronika Kwiatek wraz z ogie­rem ślą­skim Eter (Basior śl. - Eurella śl. / Domingo xx) wywal­czy­ła tytuł II Vice Mistrza Świata w kate­go­rii koni sied­mio­let­nich. Czytaj dalej »

Piąty Medal Mistrzostw Świata do kolekcji Bartłomieja Kwiatka

14 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Powożenie · Rasa:

III edy­cja Mistrzostw Świata Młodych Koni za nami. Tegoroczna - tak samo jak poprzed­nie, odby­ła się w węgier­skim Mezohegyes – odda­lo­nym od Książa o 1000 km. Właśnie taką podróż musiał poko­nać zawod­nik Stada Ogierów Książ i Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Bartłomiej Kwiatek wraz z 6-letnią kla­czą rasy ślą­skiej Rebelia (Hutor – Regencja / ​Bank). Czytaj dalej »

MŚMK Lanaken 2017

13 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Ostatecznie na tego­rocz­ne MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy zosta­ły przy­ję­te przez Komitet Organizacyjny nastę­pu­ją­ce konie oraz pol­scy zawod­ni­cy Czytaj dalej »

MŚMK skoki - Lanaken 2017

14 sierpnia 2017 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Prosimy o zgła­sza­nie koni do sko­ko­wych MŚMK w Lanaken do dnia 21.08. Na tych zawo­dach roz­gry­wa­ne są kon­kur­sy dla koni 5, 6 i 7 let­nich oraz „Sires of the World” dla ogie­rów uzna­nych w księ­dze hodow­la­nej, któ­ra jest zrze­szo­na w WBFSH.
Ponadto infor­mu­je­my, że konie zagra­nicz­nej hodow­li ubie­ga­ją­ce się o pra­wo star­tu w tych zawo­dach to ogie­ry i kla­cze czy­li mate­riał hodow­la­ny, któ­ry w przy­szło­ści ma szan­sę być wyko­rzy­sta­ny w hodow­li koni spor­to­wych w Polsce.

Hajda po finał!

15 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody · Rasa:

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać, że pierw­sze­go dnia sko­ko­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni w Lanaken 6-letnia klacz HAJDA rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (Cantanis hol. - Harda Dusza sp po Czuwaj sp) hodow­li i wła­sno­ści pana Sławomira Orbaczewskiego ukoń­czy­ła pierw­szy kon­kurs kwa­li­fi­ka­cyj­ny z wyni­kiem 0 pkt. kar­nych i cza­sem 35.31 sekund. Czytaj dalej »

Skokowe MŚMK Lanaken 15-18.09.2016

1 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Poniżej przed­sta­wia­my listę koni, któ­re ofi­cjal­nie zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Kwalifikacji doko­na­ła Komisja Koordynacyjna, któ­ra skła­da się z przed­sta­wi­cie­li Zarządów PZJ oraz PZHK, a tak­że z aktu­al­nych mena­dże­rów dys­cy­plin. Czytaj dalej »

Zgłoszenia do skokowych MŚMK 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Ci któ­rzy jesz­cze się nie zgło­si­li, a chcie­li­by wystar­to­wać na MŚMK w Lanaken, bar­dzo pro­szę prze­sy­łać zgło­sze­nia do 14:00 godzi­ny w dniu dzi­siej­szym na adres: cuber@pzhk.pl Czytaj dalej »

PROPOZYCJE - MŚMK w skokach 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje sko­ko­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni, któ­re odbę­dą się, jak od lat, na tere­nie bel­gij­skiej stad­ni­ny Zangersheide w dniach 15-18.09.

Propozycje MŚMK WKKW 2016

30 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, WKKW ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi do Mistrzostw Świata Młodych Koni w WKKW w 2016 r, któ­re odbę­dą się w Le Lion d’Angers.

MŚMK 2016 - ujeżdżenie - zmiana

22 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Informujemy, że nie­wiel­kiej zmia­nie ule­gły pro­po­zy­cje MŚMK w ujeż­dże­niu Ermelo. Zmiany doty­czą kon­kur­sów CDI1* dla ogie­rów 8-letnich i star­szych.

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeżdżeniu 2016

17 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

W tym roku MŚMK w ujeż­dże­niu zosta­ną roze­gra­ne w Ermelo-centrum tre­nin­go­wym KWPN w dniach 28-31.07. Zawody te roz­gry­wa­ne są w kate­go­riach 5, 6 i 7-letnich, ponad­to orga­ni­zo­wa­ne są tak­że kon­kur­sy dla ogie­rów uzna­nych. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych odsy­ła­my do mate­ria­łów nade­sła­nych przez WBFSH zamiesz­czo­nych poni­żej. Czytaj dalej »

Eliminacje do MŚMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi 2016

2 maja 2016 · Kategoria: MŚMK, Powożenie ·

Po ubie­gło­rocz­nym meda­lu Bartka Kwiatka na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi mamy ape­tyt na wię­cej. Czytaj dalej »

Kolejne kwalifikacje do MŚMK w ujeżdżeniu 2016

28 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Informujemy, że kolej­nym ter­mi­nem eli­mi­na­cji do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu (Ermelo 28-31 lip­ca) będzie 27-29 maja na zawo­dach ZO w Kwiekach (dwa kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne). Na tych zawo­dach ran­gi ogól­no­pol­skiej odbę­dą się tak­że pierw­sze kwa­li­fi­ka­cje koni 4-letnich w tej dys­cy­pli­nie. Młode konie będą mogły więc uczest­ni­czyć w 6 kon­kur­sach prze­zna­czo­nych tyl­ko dla nich.

Przepisy MŚMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

22 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Powożenie ·

Eliminacje do MŚMK Ermelo w ujeżdżeniu

20 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Uprzejmie infor­mu­je­my, że eli­mi­na­cje do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu odbę­dą się w dniach 10-12 czerw­ca pod­czas zawo­dów ogól­no­pol­skich roz­gry­wa­nych w Michałowicach a orga­ni­zo­wa­nych przez KJ Szary. Będą to dwa prze­jaz­dy eli­mi­na­cyj­ne. Czytaj dalej »

Ujeżdżeniowe kwalifikacje do MPMK 2016 - I i II region

9 marca 2016 · Kategoria: MPMK, MŚMK, Ujeżdżenie ·

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych infor­mu­je­my, że kwa­li­fi­ka­cje ujeż­dże­nio­we koni 4-letnich do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016 w I regio­nie (WZJ Kujawsko-Pomorski, WZJ Pomorski, WZJ Warmińsko-Mazurski), w któ­rym koor­dy­na­to­rem jest zna­na sędzi­na ujeż­dże­nio­wa Zofia Górska odbę­dą się pod­czas zawo­dów ogól­no­pol­skich, w nastę­pu­ją­cych ter­mi­nach: Czytaj dalej »

MŚMK 2016

17 listopada 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je o ter­mi­nach roz­gry­wa­nia Mistrzostw Świata Młodych Koni w sezo­nie 2016. Czytaj dalej »

Śląskie konie wygrywają Mistrzostwa Świata!

28 września 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Pierwszy raz w histo­rii odby­ły się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami. Dwóch Polskich zawod­ni­ków zapre­zen­to­wa­ło 6 koni w 3 kate­go­riach wie­ko­wych – 5-, 6- i 7-laktów. Weronika i Bartłomiej Kwiatek wyru­szy­li z pol­ski­mi koń­mi do węgier­skie­go Mezohegyes. Czytaj dalej »

MJT NEVADOS S mistrzem świata koni 7-letnich w skokach - wielki sukces polskiej hodowli koni sportowych!

21 września 2015 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Udało się i to z przy­tu­pem. Tak moż­na pod­su­mo­wać występ siwe­go ogie­ra MJT Nevados S na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy w Lanaken 2015 w kate­go­rii koni 7 let­nich - ZWYCIĘSTWO i to w jakim sty­lu! Wygrał w naj­trud­niej­szej z kate­go­rii wie­ko­wych roz­gry­wa­nych na tych pre­sti­żo­wych zawo­dach.  Czytaj dalej »

Lista koni zakwalifikowanych do MŚMK w skokach

17 września 2015 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Do Mistrzostw Świata Młodych Koni 2015 w sko­kach przez prze­szko­dy (Zangersheide, 17-20.09.) Komisja Koordynacyjna repre­zen­tu­ją­ca zarów­no PZJ jak i PZHK, zakwa­li­fi­ko­wa­ła nastę­pu­ją­ce pary: Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec