Kategoria: Cavaliada Warszawa

Kategoria: Rasa: Okres:

Cavaliada – lista zgłoszonych zawodników

19 marca 2012 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z listą zgłoszonych zawodników na te­go­rocz­ną Cavaliadę.

Odliczamy czas do Cavaliady Warszawa 2012

19 marca 2012 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Międzynarodowa ob­sa­da, kon­kur­sy w ran­dze CSI3*-W, bo­ga­ta ofer­ta tar­go­wa, a do te­go wi­do­wi­sko­we po­ka­zy i wie­le in­nych atrak­cji. Wielkimi kro­ka­mi zbli­ża się jed­na z naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych im­prez jeź­dziec­kich w Europie – Cavaliada Warszawa 2012 – Finał Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W i Ujeżdżeniu CDI3*-W. Czytaj dalej »

Polski Koń Zaprzęgowy

15 marca 2012 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Powożenie ·

Serdecznie za­pra­sza­my Państwa na wy­kład pt. „Polski Koń Zaprzęgowy”, któ­ry od­bę­dzie się w dniu 25 mar­ca br. (w nie­dzie­lę) o go­dzi­nie 13:00 (po kon­kur­sie po­wo­że­nia) w Sali A war­szaw­skie­go Torwaru, ja­ko część blo­ku edu­ka­cyj­ne­go or­ga­ni­zo­wa­ne­go przy za­wo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych Finał Ligi Europy Centralnej w sko­kach i ujeż­dże­niu – Cavaliada. Czytaj dalej »

X Warsaw Horse Days – podsumowanie

31 marca 2011 · Kategoria: Cavaliada Warszawa ·

W mi­nio­ny week­end Polski Związek Hodowców Koni uczest­ni­czył w Warsaw Horse Days 2011. Mieliśmy na Torwarze swo­je sto­isko, bra­li­śmy czyn­ny udział w se­sji edu­ka­cyj­nej, je­den z kon­kur­sów ro­ze­gra­no pod pa­tro­na­tem Prezesa PZHK, pa­na Władysława Brejty, a tak­że de­ko­ro­wa­li­śmy zwy­cięz­ców ran­kin­gów se­zo­nu 2010. Więcej zo­bacz w fo­to­re­por­ta­żu na­szej ko­le­żan­ki z re­dak­cji „Hodowcy i Jeźdźca”, pa­ni Małgorzaty SieradzanCzytaj dalej »

PZHK na Torwarze

24 marca 2011 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

W nad­cho­dzą­cy week­end 25-​27 mar­ca br. już po raz 10 pod da­chem Torwaru za­gosz­czą ko­nie. Będzie to ju­bi­le­uszo­we spo­tka­nie sym­pa­ty­ków jeź­dziec­twa, więc nie za­brak­nie ory­gi­nal­nych atrak­cji to­wa­rzy­szą­cych. Czytaj dalej »

X Warsaw Horse Days

18 marca 2011 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność po­in­for­mo­wać, że w cza­sie X Warsaw Horse Days zo­sta­ną wrę­czo­ne na­gro­dy dla zwy­cięz­ców ran­kin­gów se­zo­nu 2010 – naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nych za­wod­ni­ków do­sia­da­ją­cych ko­ni pol­skiej ho­dow­li. Tegorocznymi lau­re­ata­mi na­gród PZHK są: OstlerŁukasz Kaźmierczak (WKKW), EkwadorKatarzyna Milczarek (Ujeżdżenie), ImequylAndrzej Głoskowski (Skoki) oraz LokanBartłomiej Kwiatek (Powożenie).
Wszystkim w/​w za­wod­ni­kom gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za pro­mo­cję ro­dzi­me­go pro­duk­tu ho­dow­la­ne­go. Czytaj dalej »

Słaba płeć górą

15 marca 2010 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Niedziela, 14 mar­ca 2010 17:47. Zakończony wła­śnie kon­kurs Grand Prix na Torwarze wy­gra­ła mło­dziut­ka Holenderka, Suzanne Tepper. W emo­cjo­nu­ją­cej roz­gryw­ce, do któ­rej za­kwa­li­fi­ko­wa­ło się sze­ściu za­wod­ni­ków, by­ła je­dy­ną ko­bie­tą. Niemniej oka­za­ła naj­moc­niej­sza – prze­je­cha­ła bez­błęd­nie i zde­cy­do­wa­nie szyb­ciej niż jej ry­wa­le. Czytaj dalej »

Kolorowa rozgrzewka

11 marca 2010 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Już dzi­siaj mię­dzy go­dzi­ną 18:00 a 20:00 na pły­tę głów­ną Torwaru wy­ja­dą uczest­ni­cy te­go­rocz­ne­go CSI-​W Warszawa 2010. W pierw­szym ofi­cjal­nym tre­nin­gu przed za­wo­da­mi we­zmą udział przed­sta­wi­cie­le 12 kra­jów – łącz­nie 74 za­wod­ni­ków na 142 ko­niach. Czytaj dalej »

Konferencja Prasowa CSI-​W Warszawa-​Torwar 2010

4 marca 2010 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Konferencja Prasowa Halowych Międzynarodowych Zawodów w Skokach CSI-​W Warszawa-​Torwar 2010 www.csiwarszawa2010.pl. Czas: pią­tek, 5 mar­ca, godz. 13:00. Miejsce: Hala Torwar (Sala C), ul. Łazienkowska 6A, Warszawa. Czytaj dalej »

Halowe Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w Skokach CSI-W

15 lutego 2010 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody ·

W dniach 12-​14 mar­ca w ha­li war­szaw­skie­go Torwaru od­bę­dą się Halowe Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w Skokach CSI-​W. Będziemy mie­li oka­zję obej­rzeć eks­cy­tu­ją­cą spor­to­wą ry­wa­li­za­cję czo­łów­ki pol­skich jeźdź­ców oraz licz­nie re­pre­zen­to­wa­nych za­wod­ni­ków za­gra­nicz­nych. W ra­mach za­wo­dów ro­ze­gra­ne zo­sta­ną eli­mi­na­cje Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec