Kategoria: Cavaliada Warszawa

Kategoria: Rasa: Okres:

Cavaliada - lista zgłoszonych zawodników

19 marca 2012 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listą zgło­szo­nych zawod­ni­ków na tego­rocz­ną Cavaliadę.

Odliczamy czas do Cavaliady Warszawa 2012

19 marca 2012 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Międzynarodowa obsa­da, kon­kur­sy w ran­dze CSI3*-W, boga­ta ofer­ta tar­go­wa, a do tego wido­wi­sko­we poka­zy i wie­le innych atrak­cji. Wielkimi kro­ka­mi zbli­ża się jed­na z naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych imprez jeź­dziec­kich w Europie - Cavaliada Warszawa 2012 - Finał Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W i Ujeżdżeniu CDI3*-W. Czytaj dalej »

Polski Koń Zaprzęgowy

15 marca 2012 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Powożenie ·

Serdecznie zapra­sza­my Państwa na wykład pt. „Polski Koń Zaprzęgowy”, któ­ry odbę­dzie się w dniu 25 mar­ca br. (w nie­dzie­lę) o godzi­nie 13:00 (po kon­kur­sie powo­że­nia) w Sali A war­szaw­skie­go Torwaru, jako część blo­ku edu­ka­cyj­ne­go orga­ni­zo­wa­ne­go przy zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych Finał Ligi Europy Centralnej w sko­kach i ujeż­dże­niu - Cavaliada. Czytaj dalej »

X Warsaw Horse Days - podsumowanie

31 marca 2011 · Kategoria: Cavaliada Warszawa ·

W minio­ny week­end Polski Związek Hodowców Koni uczest­ni­czył w Warsaw Horse Days 2011. Mieliśmy na Torwarze swo­je sto­isko, bra­li­śmy czyn­ny udział w sesji edu­ka­cyj­nej, jeden z kon­kur­sów roze­gra­no pod patro­na­tem Prezesa PZHK, pana Władysława Brejty, a tak­że deko­ro­wa­li­śmy zwy­cięz­ców ran­kin­gów sezo­nu 2010. Więcej zobacz w foto­re­por­ta­żu naszej kole­żan­ki z redak­cji „Hodowcy i Jeźdźca”, pani Małgorzaty SieradzanCzytaj dalej »

PZHK na Torwarze

24 marca 2011 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

W nad­cho­dzą­cy week­end 25-27 mar­ca br. już po raz 10 pod dachem Torwaru zagosz­czą konie. Będzie to jubi­le­uszo­we spo­tka­nie sym­pa­ty­ków jeź­dziec­twa, więc nie zabrak­nie ory­gi­nal­nych atrak­cji towa­rzy­szą­cych. Czytaj dalej »

X Warsaw Horse Days

18 marca 2011 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność poin­for­mo­wać, że w cza­sie X Warsaw Horse Days zosta­ną wrę­czo­ne nagro­dy dla zwy­cięz­ców ran­kin­gów sezo­nu 2010 - naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nych zawod­ni­ków dosia­da­ją­cych koni pol­skiej hodow­li. Tegorocznymi lau­re­ata­mi nagród PZHK są: OstlerŁukasz Kaźmierczak (WKKW), EkwadorKatarzyna Milczarek (Ujeżdżenie), ImequylAndrzej Głoskowski (Skoki) oraz LokanBartłomiej Kwiatek (Powożenie).
Wszystkim w/w zawod­ni­kom gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za pro­mo­cję rodzi­me­go pro­duk­tu hodow­la­ne­go. Czytaj dalej »

Słaba płeć górą

15 marca 2010 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Niedziela, 14 mar­ca 2010 17:47. Zakończony wła­śnie kon­kurs Grand Prix na Torwarze wygra­ła mło­dziut­ka Holenderka, Suzanne Tepper. W emo­cjo­nu­ją­cej roz­gryw­ce, do któ­rej zakwa­li­fi­ko­wa­ło się sze­ściu zawod­ni­ków, była jedy­ną kobie­tą. Niemniej oka­za­ła naj­moc­niej­sza - prze­je­cha­ła bez­błęd­nie i zde­cy­do­wa­nie szyb­ciej niż jej rywa­le. Czytaj dalej »

Kolorowa rozgrzewka

11 marca 2010 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Już dzi­siaj mię­dzy godzi­ną 18:00 a 20:00 na pły­tę głów­ną Torwaru wyja­dą uczest­ni­cy tego­rocz­ne­go CSI-W Warszawa 2010. W pierw­szym ofi­cjal­nym tre­nin­gu przed zawo­da­mi wezmą udział przed­sta­wi­cie­le 12 kra­jów - łącz­nie 74 zawod­ni­ków na 142 koniach. Czytaj dalej »

Konferencja Prasowa CSI-W Warszawa-Torwar 2010

4 marca 2010 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Konferencja Prasowa Halowych Międzynarodowych Zawodów w Skokach CSI-W Warszawa-Torwar 2010 www.csiwarszawa2010.pl. Czas: pią­tek, 5 mar­ca, godz. 13:00. Miejsce: Hala Torwar (Sala C), ul. Łazienkowska 6A, Warszawa. Czytaj dalej »

Halowe Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w Skokach CSI-W

15 lutego 2010 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody ·

W dniach 12-14 mar­ca w hali war­szaw­skie­go Torwaru odbę­dą się Halowe Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w Skokach CSI-W. Będziemy mie­li oka­zję obej­rzeć eks­cy­tu­ją­cą spor­to­wą rywa­li­za­cję czo­łów­ki pol­skich jeźdź­ców oraz licz­nie repre­zen­to­wa­nych zawod­ni­ków zagra­nicz­nych. W ramach zawo­dów roze­gra­ne zosta­ną eli­mi­na­cje Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec