Kategoria: Skoki przez przeszkody

Kategoria: Rasa: Okres:

Zwycięzca konkursu pod patronatem „Hodowcy i Jeźdźca”

9 czerwca 2017 · Kategoria: Skoki przez przeszkody ·

W kon­kur­sie sko­ko­wym odby­wa­ją­cym się pod patro­na­tem „Hodowcy i Jeźdźca” pod­czas CSIO5* Sopot (140 cm) zwy­cię­żył David Simpson z Irlandii na 11-letnim wała­chu rasy hano­wer­skiej Starfighter (Stalypso/contendro). Gratulujemy! Czytaj dalej »

Regulamin MPMK 2017

1 maja 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, WKKW · Rasa: ,,,

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni w sezo­nie 2017 oraz posta­no­wie­nia­mi szcze­gó­ło­wy­mi w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy oraz WKKW.

Hajda po finał!

15 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody · Rasa:

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać, że pierw­sze­go dnia sko­ko­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni w Lanaken 6-letnia klacz HAJDA rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (Cantanis hol. - Harda Dusza sp po Czuwaj sp) hodow­li i wła­sno­ści pana Sławomira Orbaczewskiego ukoń­czy­ła pierw­szy kon­kurs kwa­li­fi­ka­cyj­ny z wyni­kiem 0 pkt. kar­nych i cza­sem 35.31 sekund. Czytaj dalej »

WIBARO sp i El CAMP sp NAJLEPSI!

13 września 2016 · Kategoria: Skoki przez przeszkody · Rasa:

Pod zna­kiem koni pol­skiej hodow­li zakoń­czy­ły się w Jakubowicach tego­rocz­ne Mistrzostwa Polski w sko­kach przez prze­szko­dy. Czytaj dalej »

Skokowe MŚMK Lanaken 15-18.09.2016

1 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Poniżej przed­sta­wia­my listę koni, któ­re ofi­cjal­nie zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Kwalifikacji doko­na­ła Komisja Koordynacyjna, któ­ra skła­da się z przed­sta­wi­cie­li Zarządów PZJ oraz PZHK, a tak­że z aktu­al­nych mena­dże­rów dys­cy­plin. Czytaj dalej »

MPMK 2016 - zdjęcia z Drzonkowa

26 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze zdję­cia­mi ze sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni, któ­re odby­ły się w dniach 19-21.08.2016 r. w Drzonkowie. Czytaj dalej »

Filmy z MPMK w skokach przez przeszkody

25 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do obej­rze­nia fina­ło­wych prze­jaz­dów meda­li­stów Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re mia­ły miej­sce w Drzonkowie w dniach 19-21 sierp­nia 2016 r.

Zgłoszenia do skokowych MŚMK 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Ci któ­rzy jesz­cze się nie zgło­si­li, a chcie­li­by wystar­to­wać na MŚMK w Lanaken, bar­dzo pro­szę prze­sy­łać zgło­sze­nia do 14:00 godzi­ny w dniu dzi­siej­szym na adres: cuber@pzhk.pl Czytaj dalej »

PROPOZYCJE - MŚMK w skokach 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje sko­ko­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni, któ­re odbę­dą się, jak od lat, na tere­nie bel­gij­skiej stad­ni­ny Zangersheide w dniach 15-18.09.

Medale 25. Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach przez przeszkody rozdane

22 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Po raz dru­gi ta pre­sti­żo­wa impre­za odby­ła się w gościn­nym ośrod­ku WOSiR w Drzonkowie, dzię­ki współ­pra­cy Polskiego Związku Hodowców Koni i Lubuskiego Związku Jeździeckiego. Czytaj dalej »

SKOKI - MPMK - transmisja on-line już od piątku

18 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Szanowni Państwo, z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że Polski Związek Hodowców Koni zde­cy­do­wał o sfi­nan­so­wa­niu trans­mi­sji on-line z jed­nej z naj­waż­niej­szych imprez hodowlano-sportowych, czy­li sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni, już od piąt­ku, a nie jak w latach poprzed­nich od nie­dzie­li. Transmisja zosta­nie przy­go­to­wa­na we współ­pra­cy z maga­zy­nem Świat Koni, a play­er będzie udo­stęp­nio­ny w niniej­szym wpi­sie.
Bądźcie z nami. :) Czytaj dalej »

Zapraszamy na MPMK w skokach przez przeszkody Drzonków 2016

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,

Już za dwa dni roz­pocz­ną się naj­waż­niej­sze zawo­dy dla mło­dych koni w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy czy­li Mistrzostwa Polski Młodych Koni. Zostaną roze­gra­ne w na tere­nie ośrod­ka spor­to­we­go w Drzonkowie, w dniach 19-21.08. Czytaj dalej »

Kwalifikacje skokowe do MPMK 2016

12 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy Państwu listę koni, któ­re bra­ły udział w kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych do sko­ko­wych MPMK 2016 zwe­ry­fi­ko­wa­ną przez Dział Ksiąg Stadnych PZHK.

Kwalifikacje skokowe do MPMK 2016

11 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy uzu­peł­nio­ne kwa­li­fi­ka­cje sko­ko­we do MPMK 2016. W razie pytań i wąt­pli­wo­ści bar­dzo pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber.

Skokowe MPMK 2016

5 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy Państwu wyni­ki kolej­nych kwa­li­fi­ka­cji do MPMK w Drzonkowie 2016. Czytaj dalej »

Cavaliada Summer Jumping Kołobrzeg 2016

5 sierpnia 2016 · Kategoria: Cavaliada, Skoki przez przeszkody · Rasa:

Kolejna edy­cja Cavaliady za nami, tym razem nie­zwy­kle ory­gi­nal­na, gdyż zor­ga­ni­zo­wa­na nad samym brze­giem Bałtyku. Czytaj dalej »

Skokowe MPMK 2016 coraz bliżej

5 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,,

Skokowe Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2016 zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Czytaj dalej »

Propozycje MPMK w skokach przez przeszkody

4 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,,

Podobnie jak w roku ubie­głym MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy roz­po­czy­na­ją rywa­li­za­cję naj­lep­szych mło­dych koni w pię­ciu dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Podczas tego­rocz­nych MPMK w sko­kach zno­wu odbę­dzie się kon­kurs Grand Prix Ogierów oraz Czempionat Hodowlany dla mło­dych koni w sko­kach luzem.
Wszystkich chęt­nych zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi tych trzech imprez, któ­re odbę­dą się w Drzonkowie w dniach 19-21 sierp­nia.

XVI Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej

28 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi udzia­łu w Regionalnym Czempionacie koni rasy hucul­skiej roz­gry­wa­nym w ramach impre­zy „XVI Pożegnanie waka­cji w Rudawce Rymanowskiej” w dniach 26-28 sierp­nia 2016 r. Czytaj dalej »

Majówka w Regietowie - relacja filmowa

26 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na rela­cję fil­mo­wą z zasad­ni­czej pró­by dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej oraz eli­mi­na­cji do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej oraz zawo­dów towa­rzy­szą­cych pn. „Majówka w Regietowie”, któ­re odby­ły się w dniach 21-22 maja 2016 r. w Regietowie. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec