Kategoria: Skoki przez przeszkody

Kategoria: Rasa: Okres:

Kwalifikacje skokowe do MPMK 2016

12 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy Państwu listę koni, któ­re bra­ły udział w kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych do sko­ko­wych MPMK 2016 zwe­ry­fi­ko­wa­ną przez Dział Ksiąg Stadnych PZHK.

Kwalifikacje skokowe do MPMK 2016

11 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy uzupełnione kwalifikacje skokowe do MPMK 2016. W ra­zie py­tań i wąt­pli­wo­ści bar­dzo pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber.

Skokowe MPMK 2016

5 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy Państwu wyniki kolejnych kwalifikacji do MPMK w Drzonkowie 2016. Czytaj dalej »

Cavaliada Summer Jumping Kołobrzeg 2016

5 sierpnia 2016 · Kategoria: Cavaliada, Skoki przez przeszkody · Rasa:

Kolejna edy­cja Cavaliady za na­mi, tym ra­zem nie­zwy­kle ory­gi­nal­na, gdyż zor­ga­ni­zo­wa­na nad sa­mym brze­giem Bałtyku. Czytaj dalej »

Skokowe MPMK 2016 coraz bliżej

5 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,,

Skokowe Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2016 zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Czytaj dalej »

Propozycje MPMK w skokach przez przeszkody

4 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,,

Podobnie jak w ro­ku ubie­głym MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy roz­po­czy­na­ją ry­wa­li­za­cję naj­lep­szych mło­dych ko­ni w pię­ciu dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Podczas te­go­rocz­nych MPMK w sko­kach zno­wu od­bę­dzie się kon­kurs Grand Prix Ogierów oraz Czempionat Hodowlany dla mło­dych ko­ni w sko­kach lu­zem.
Wszystkich chęt­nych za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z propozycjami tych trzech im­prez, któ­re od­bę­dą się w Drzonkowie w dniach 19-​21 sierp­nia.

XVI Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej

28 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi udzia­łu w Regionalnym Czempionacie ko­ni ra­sy hu­cul­skiej roz­gry­wa­nym w ra­mach im­pre­zy „XVI Pożegnanie wa­ka­cji w Rudawce Rymanowskiej” w dniach 26-​28 sierp­nia 2016 r. Czytaj dalej »

Majówka w Regietowie

26 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my na relację filmową z zasadniczej próby dzielności koni rasy huculskiej oraz eli­mi­na­cji do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej oraz za­wo­dów to­wa­rzy­szą­cych pn. „Majówka w Regietowie”, któ­re od­by­ły się w dniach 21-​22 ma­ja 2016 r. w Regietowie. Czytaj dalej »

Kwalifikacje skokowe do MPMK 2016

13 lipca 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Kwalifikacje do skokowych MPMK wciąż trwa­ją. Bierze w nich udział re­kor­do­wa licz­ba ko­ni – 244! Mamy na­dzie­ję, że więk­szość zo­ba­czy­my w Drzonkowie, a każ­dy z nich bę­dzie wal­czyć o laur naj­lep­sze­go w swo­jej ka­te­go­rii wie­ko­wej. Czytaj dalej »

Kwalifikacje skokowe Moszna 9.07. ODBĘDĄ się

5 lipca 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Wszystkich chęt­nych do star­tu w eli­mi­na­cjach ko­ni 4-​letnich do sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016 za­pra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w dwóch za­pla­no­wa­nych kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych, któ­re zgod­nie z ter­mi­na­rzem (www.pzhk.pl) od­bę­dą się na te­re­nie SK Moszna dnia 9.07. (so­bo­ta). Czytaj dalej »

Zawody jeździeckie na plaży, jakich jeszcze nie było!

5 lipca 2016 · Kategoria: Cavaliada, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

W dniach 7-​10 lip­ca na ko­ło­brze­skiej pla­ży od­bę­dą się mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy kon­ne CAVALIADA Summer Jumping.  Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że bę­dzie­my świad­ka­mi nie­zwy­kłe­go spor­to­we­go wi­do­wi­ska. Jeszcze ni­gdy, pod­czas żad­nych za­wo­dów kon­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w Polsce, hi­po­drom nie był zlo­ka­li­zo­wa­ny tak bli­sko mo­rza, na sa­mej pla­ży. Czytaj dalej »

Konferencja prasowa – Cavaliada Summer Jumping | 6 lipca (środa) godz. 12:00

4 lipca 2016 · Kategoria: Cavaliada, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Już w naj­bliż­szy czwar­tek 7 lip­ca w Kołobrzegu roz­po­czy­na się Cavaliada Summer Jumping – mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy jeź­dziec­kie, któ­re od­bę­dą się w pla­żo­wej sce­ne­rii. Arena zma­gań spor­to­wych ama­zo­nek i jeźdź­ców, po raz pierw­szy w Europie, bę­dzie usy­tu­owa­na na pia­sku, przy brze­gu mo­rza. Zawodnicy bę­dą wal­czy­li w kon­ku­ren­cjach sko­ków przez prze­szko­dy, dre­sa­żu i po­wo­że­nia. Organizatorzy spo­dzie­wa­ją się udzia­łu po­nad stu czo­ło­wych spor­tow­ców po­cho­dzą­cych z ca­łe­go świa­ta i pra­wie 230 ko­ni. Czytaj dalej »

Zapraszamy na skokowe MPMK, Drzonków 2016

29 czerwca 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,

Przypominamy, że pod­czas te­go­rocz­nych sko­ko­wych MPMK (19-21.08.), po­dob­nie jak w  ro­ku ubie­głym, bę­dzie się du­żo dzia­ło. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do skokowych MPMK 2016

24 czerwca 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy Państwu listę koni, któ­re wy­star­to­wa­ły w kwa­li­fi­ka­cjach sko­ko­wych  do te­go­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni roz­gry­wa­nych, po­dob­nie jak w ro­ku ubie­głym, w Drzonkowie.  Czytaj dalej »

Honoru gospodarzy bronił Wibaro

14 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Pięknie je­chał Kamil Grzelczyk par­kur nie­dziel­ne­go Grand Prix na CSIO 5* w Sopocie. Pięknie po­ko­ny­wał ko­lej­ne trud­ne za­da­nia i se­kwen­cje prze­szkód. Czytaj dalej »

Wibaro w Grand Prix Poznania

9 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Tym ra­zem na­gro­da spe­cjal­na pre­ze­sa PZHK po­wę­dro­wa­ła w rę­ce Kamila Grzelczyka. Na pol­skiej ho­dow­li 9-​letnim Wibaro sp (po Balou du Rouet od Wiagra /​ Graf Quidam, ho­dow­li Mariana Skopa, wła­sno­ści Bogdana Kuchejdy) za­kwa­li­fi­ko­wał się on do nie­dziel­ne­go kon­kur­su Grand Prix 4-​gwiazdkowego CSI w Poznaniu. Czytaj dalej »

Eliminacje skokowe KJ Contendros Barlinek

9 czerwca 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Komisja Koordynacyjna wy­ra­zi­ła zgo­dę na or­ga­ni­za­cję eli­mi­na­cji sko­ko­wych dla ko­ni 5- i 6-​letnich pod­czas ZT, któ­re ma­ją być ro­ze­gra­ne w dniach 24-26.06. w Barlinku. Zawody te or­ga­ni­zu­je KJ Contendros Barlinek.

Majówka w Regietowie

11 maja 2016 · Kategoria: Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w Majówce w Regietowie, któ­ra od­bę­dzie się 21-​22 ma­ja 2016 r. na te­re­nie Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o. – Stadniny ko­ni hu­cul­skich „Gładyszów”. Czytaj dalej »

Eliminacje dla koni 5-​letnich i starszych – skoki przez przeszkody – zawody otwarte

21 kwietnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy li­stę za­wo­dów „otwar­tych”, na któ­rych mo­gą być roz­gry­wa­ne kwa­li­fi­ka­cje ko­ni 5 let­nich i star­szych do sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016r.:  Czytaj dalej »

Eliminacje dla koni 5-​letnich – skoki przez przeszkody

15 kwietnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Informujemy, że Komisja Koordynacyjna wy­ra­zi­ła zgo­dę na za­li­cze­nie ja­ko sko­ko­wych eli­mi­na­cji dla ko­ni 5-​letnich za­wo­dów re­gio­nal­nych roz­gry­wa­nych na te­re­nie Klubu Sokół Damasławek w dniach 6-​7 sierp­nia. W tym ter­mi­nie ro­ze­gra­ne zo­sta­ną tak­że eli­mi­na­cje dla ko­ni 4-​letnich w tej dys­cy­pli­nie.


Hodowca i Jeździec