Kategoria: Wyścigi

Kategoria: Rasa: Okres:

Komunikat w sprawie wyścigów koni półkrwi

18 maja 2017 · Kategoria: Wyścigi ·

Polski Związek Hodowców Koni pra­gnie po­in­for­mo­wać, iż mi­mo pod­ję­cia dzia­łań na rzecz re­ak­ty­wa­cji wy­ści­gów ko­ni pół­krwi, nie uda­ło się do­tych­czas wy­ło­nić or­ga­ni­za­to­ra go­nitw po­za Warszawą oraz usta­lić za­sad ich roz­gry­wa­nia. Jest to pod­sta­wo­wy wa­ru­nek pod­pi­sa­nia sto­sow­nych umów po­mię­dzy PZHK i Totalizatorem Sportowym oraz PZHK i wła­ści­cie­la­mi ko­ni zgło­szo­nych do tre­nin­gu. Czytaj dalej »

Wyścigi koni półkrwi

7 marca 2017 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

Właściciele ko­ni 3- i 4-​letnich zgło­szo­nych do wy­ści­gów pół­krwi na se­zon 2017 (lista) pro­sze­ni są o pil­ny kon­takt z biu­rem PZHK w ce­lu usta­le­nia ewen­tu­al­nych za­sad do­fi­nan­so­wa­nia tre­nin­gu. Warunkiem uru­cho­mie­nia pro­gra­mu do­fi­nan­so­wa­nia jest pod­pi­sa­nie sto­sow­nych umów po­mię­dzy PZHK i wła­ści­cie­la­mi co naj­mniej 50 ko­ni (licz­ba nie­zbęd­na do stwo­rze­nia pla­nu go­nitw). Czytaj dalej »

Reaktywacja wyścigów koni ras półkrwi PILNE!

13 stycznia 2017 · Kategoria: Wyścigi ·

Polski Związek Hodowców Koni zwra­ca się z proś­bą do Hodowców o pil­ne zgła­sza­nie ko­ni pol­skich ras pół­krwi w wie­ku 3 i 4 lat do tre­nin­gu wy­ści­go­we­go w se­zo­nie 2017. Czytaj dalej »

Krakowski Festyn Koni Arabskich

3 sierpnia 2016 · Kategoria: Wyścigi, Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów ser­decz­nie za­pra­sza­my na Krakowski Festyn Koni Arabskich, któ­ry od­bę­dzie się na Krakowskim Torze Wyścigów Konnych w dniach 9-​11 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

Gala Derby na warszawskim Służewcu

30 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 3 lip­ca, od­bę­dzie się na Torze Służewiec naj­bar­dziej pre­sti­żo­we, obok roz­gry­wa­nej je­sie­nią Wielkiej Warszawskiej, wy­da­rze­nie se­zo­nu wy­ści­gów kon­nych w Polsce – Derby o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu oprócz spor­to­wych emo­cji na go­ści to­ru cze­kać bę­dzie wie­le atrak­cji. Czytaj dalej »

Czerwcowy weekend na Służewcu

27 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W ostat­ni week­end czerw­ca na Torze Służewiec ro­ze­gra­ne zo­sta­ną trzy wy­ści­gi po­za­gru­po­we dla ko­ni czy­stej krwi arab­skiej o na­gro­dy Janowa, Kurozwęk i Europejczyka. Publiczność po raz pierw­szy w se­zo­nie bę­dzie mo­gła zo­ba­czyć w ak­cji dwu­let­nie fol­blu­ty, któ­re spo­tka­ją się w trzech go­ni­twach, w tym dwóch o Nagrodę Próbną. Czytaj dalej »

Ladies Day na Partynicach

17 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi ·

Już w nie­dzie­lę Wrocław za­de­biu­tu­je w Crystal Cup – eu­ro­pej­skim cy­klu wy­ści­gów kon­nych. Będzie to rów­nież trze­cia edy­cja Ladies Day. Na Partynicach za­roi się od ka­pe­lu­szy! Czytaj dalej »

Gorący weekend na Służewcu

9 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szą so­bo­tę i nie­dzie­lę na mi­ło­śni­ków wy­ści­gów kon­nych cze­ka wie­le in­te­re­su­ją­cych go­nitw. W trak­cie dwóch dni ro­ze­gra­nych zo­sta­nie 17 go­nitw, w tym aż 6 imien­nych. Najważniejszymi wy­da­rze­nia­mi bę­dą bie­gi o Nagrodę Iwna i Nagrodę Soliny. Czytaj dalej »

Końska dawka emocji dla najmłodszych

30 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

Wyścigowa nie­dzie­la na Partynicach peł­na atrak­cji dla naj­młod­szych! Czytaj dalej »

Weekend z klasykami

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Podczas naj­bliż­sze­go week­en­du naj­waż­niej­szy­mi wy­da­rze­nia­mi bę­dą kla­sycz­ne go­ni­twy roz­gry­wa­ne na dy­stan­sie 1600 m. Głównym bie­giem dwud­niów­ki bę­dzie Nagroda Rulera, któ­ra jest pierw­szą z go­nitw za­li­cza­nych do po­trój­nej ko­ro­ny. Drugim kla­sy­kiem jest go­ni­twa kla­czy o Nagrodę Wiosenną. Czytaj dalej »

Nagroda Tiumena

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Konie zmie­rzą się na pło­tach, prze­szko­dach i w go­ni­twach pła­skich. Czytaj dalej »

Dzień Francuski i powrót Va Banka na Służewiec

11 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Nadchodzący week­end bę­dzie ob­fi­to­wał w in­te­re­su­ją­ce wy­da­rze­nia. Niedziela bę­dzie Dniem Francuskim – pa­tro­nat nad jed­nym z bie­gów kłu­sa­ków ob­jął am­ba­sa­dor Francji w Polsce – Jego Ekscelencja Pierre Buhler. Również w nie­dzie­lę w go­ni­twie o Nagrodę Golejewka za­pre­zen­tu­je się gwiaz­da ro­dzi­mych wy­ści­gów kon­nych – Va Bank. Czytaj dalej »

Końska dawka emocji na Partynicach

6 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 8 ma­ja, dru­gi dzień wy­ści­go­wy – Arabskie Debiuty, start 13:45. Czytaj dalej »

Sobota i niedziela na wyścigach

5 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Prognozy po­go­dy za­po­wia­da­ją sło­necz­ny week­end. Wycieczka na Tor Służewiec to do­bry po­mysł na week­en­do­wą roz­ryw­kę. W so­bo­tę zo­sta­nie ro­ze­gra­nych osiem go­nitw, a w nie­dzie­lę sie­dem. Czytaj dalej »

Bilety na warszawski tor nareszcie do kupienia w Internecie

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W tym ro­ku ru­szył 72. se­zon wy­ści­gów kon­nych na Służewcu. Bilety na go­ni­twy moż­na na­by­wać po raz pierw­szy tak­że on­li­ne. Tor Służewiec oraz fir­ma Eventim.pl pod­pi­sa­ły umo­wę na dys­try­bu­cję bi­le­tów, któ­ra już w week­end otwar­cia za­owo­co­wa­ła wy­ni­kiem bli­sko 14 proc. sprze­da­nych wej­śció­wek wła­śnie w ka­na­le in­ter­ne­to­wym. Czytaj dalej »

Majówka na Torze Służewiec

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Długi ma­jo­wy week­end to do­bra oka­zja do od­wie­dze­nia słu­że­wiec­kie­go to­ru. W so­bo­tę zo­sta­nie ro­ze­gra­nych osiem go­nitw, a w nie­dzie­lę sie­dem. Czytaj dalej »

Pierwszy pełny weekend wyścigowy w 2016 roku na Służewcu

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

W nad­cho­dzą­cą so­bo­tę i nie­dzie­lę na war­szaw­skim to­rze ro­ze­gra­nych zo­sta­nie łącz­nie 15 go­nitw – sie­dem w so­bo­tę i osiem w nie­dzie­lę. Najciekawiej za­po­wia­da się nie­dziel­na go­ni­twa o Nagrodę Cometa dla ko­ni czy­stej krwi arab­skiej. Po raz pierw­szy w tym ro­ku w Warszawie wy­stą­pią też kłu­sa­ki fran­cu­skie. Czytaj dalej »

Pierwsze galopy na Partynicach

8 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W so­bo­tę na mu­ra­wie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice po raz pierw­szy w tym se­zo­nie po­ja­wią się ko­nie. Do roz­po­czę­cia se­zo­nu wy­ści­go­we­go po­zo­sta­ło jesz­cze dwa ty­go­dnie. Jednak już ju­tro ko­nie bę­dzie moż­na zo­ba­czyć na wro­cław­skim hi­po­dro­mie gdzie, jak co ro­ku, od­bę­dą się prób­ne ga­lo­py. Czytaj dalej »

Wielki sukces trenowanego na Partynicach konia na niemieckim torze

22 marca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

Polskiej ho­dow­li klacz Inferna w pięk­nym sty­lu  od­nio­sła suk­ces w nie­dzie­lę 20 mar­ca 2016 w dniu in­au­gu­ra­cji se­zo­nu wy­ści­go­we­go na nie­miec­kim to­rze w Krefeld. Tym sa­mym zo­sta­ła zwy­cięż­czy­nią je­dy­nej te­go dnia go­ni­twy prze­szko­do­wej (3500 m). Do zwy­cię­stwa po­pro­wa­dził ją cze­ski dżo­kej Dusan Andres ma­ją­cy ja­ko je­dy­ny jeź­dziec w hi­sto­rii wy­gra­ne za­rów­no w cze­skich Derbach jak i Wielkiej Pardubickiej. Trenerem kla­czy jest Robert Świątek. Czytaj dalej »

Znamy daty najważniejszych gonitw sezonu 2016

15 lutego 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Pomimo ka­len­da­rzo­wej zi­my na słu­że­wiec­kim to­rze przy­go­to­wa­nia do se­zo­nu 2016 idą peł­ną pa­rą. Na stro­nie in­ter­ne­to­wej Toru Służewiec opu­bli­ko­wa­ny zo­stał ka­len­darz dni wy­ści­go­wych nad­cho­dzą­ce­go se­zo­nu. Na mi­ło­śni­ków wy­ści­gów kon­nych cze­kać bę­dzie wie­le in­te­re­su­ją­cych go­nitw, któ­re zo­sta­ną ro­ze­gra­ne w trak­cie 54 dni wy­ści­go­wych. Pierwszy raz w 2016 ro­ku słyn­ne „bom­ba w gó­rę” usły­szy­my w nie­dzie­lę 17 kwiet­nia. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec