Kategoria: Zakłady Treningowe

Kategoria: Rasa: Okres:

Próba dzielności ogierów

12 października 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,

Informujemy, że dwu­dniowa za­przę­gowa próba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz in­nych ras szla­chet­nych, koń­cząca 60-​dniowy tre­ning sta­cjo­narny w Zakładzie Treningowym w Książu, roz­pocz­nie się w pią­tek, 14 paź­dzier­nika 2016 r. o godz. 10:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2017 roku

11 października 2016 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe ·

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do skła­da­nia ofert na or­ga­ni­za­cję za­kła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2017 r. Czytaj dalej »

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

4 października 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu wierz­cho­wego w Zakładzie Treningowym w Bielicach od­bę­dzie się w dniu 7 paź­dzier­nika 2016 r. (pią­tek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 10:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Transmisja on-​line z próby dzielności ogierów w ZT Bielice

27 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Serdecznie za­pra­szamy na trans­mi­sję on-​line z pierw­szego dnia próby dziel­no­ści ogie­rów po sta­cjo­nar­nym 100-​dniowym tre­ningu wierz­cho­wym w ZT Bielice. Transmisja roz­pocz­nie się w środę 28.09. o go­dzi­nie 9:00 (skoki lu­zem w ko­ry­ta­rzu, ocena ogie­rów pod jeźdź­cami) i bę­dzie do­stępna na stro­nie: Czytaj dalej »

Kwalifikacje do Zakładu Treningowego 2016

27 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa:

Zapraszamy do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej do za­przę­go­wego tre­ningu w ZT Książ. Materiały udo­stęp­nił pan Sebastian Kwoczała. Czytaj dalej »

Test połówkowy klaczy

26 września 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że test po­łów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych bę­dą­cych w tre­ningu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się dnia 14 paź­dzier­nika (pią­tek), o godz. 11:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Test obcego powożącego

26 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Serdecznie za­pra­szamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym Ogierów w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 4 paź­dzier­nika 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 9:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Test końcowy ogierów w Zakładzie Treningowym w Bielicach

26 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Ostatni czas był bar­dzo udany dla koni, które wcze­śniej ukoń­czyły ZT w Bielicach: Czytaj dalej »

Próba dzielności ogierów

23 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych, koń­cząca 100-​dniowy tre­ning wierz­chowy w ZT Bielice roz­pocz­nie się 28 wrze­śnia 2016 r. (środa) o godz. 09:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Czytaj dalej »

Test obcego jeźdźca dla ogierów – ZT Bielice

16 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że drugi test ob­cego jeźdźca pod­czas sta­cjo­nar­nego tre­ningu ogie­rów ras szla­chet­nych w Zakładzie Treningowym Bielice od­bę­dzie się 20 wrze­śnia 2016 r. (wto­rek). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wane jest na go­dzinę 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Test obcego jeźdźca dla ogierów – ZT Bielice

7 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że pierw­szy test ob­cego jeźdźca pod­czas sta­cjo­nar­nego tre­ningu ogie­rów ras szla­chet­nych w Zakładzie Treningowym Bielice od­bę­dzie się 13 wrze­śnia 2016 r. (wto­rek). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wane jest na go­dzinę 10:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

31 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu wierz­cho­wego w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się w dniu 5 wrze­śnia 2016 r. (po­nie­dzia­łek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Próba dzielności klaczy

30 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Klikowej roz­pocz­nie się w dniu 5 wrze­śnia (po­nie­dzia­łek) o godz. 12:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Test obcego powożącego

25 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Zapraszamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy ras szla­chet­nych w Klikowej. Test od­bę­dzie się w dniu 30 sierp­nia 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 9:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Książ

17 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wyni­kami kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­skich oraz ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego w Książu, która od­była się we wto­rek, 16 sierp­nia 2016 r.

Test połówkowy dla ogierów – ZT Bielice

5 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że test po­łów­kowy ogie­rów tre­no­wa­nych w ZT Bielice od­bę­dzie się dnia 10 sierp­nia (środa). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wane jest na go­dzinę 10:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych do ZT Książ

4 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów rasy ślą­skiej oraz po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-​dniowego sta­cjo­nar­nego tre­ningu o pro­filu za­przę­go­wym w ZT Książ. Czytaj dalej »

ZT Bogusławice II turnus zaprzęgowy odwołany

1 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Z przy­kro­ścią in­for­mu­jemy, że ze względu na nie­wy­star­cza­jącą liczbę zgło­szo­nych kla­czy, od­wo­łany zo­staje II tur­nus za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach. Trening za­pla­no­wany był na okres 8 sierp­nia – 6-​7 paź­dzier­nika.
Zainteresowane osoby prze­pra­szamy za utrud­nie­nia.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

4 lipca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu za­przę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Klikowej od­bę­dzie się w dniu 5 lipca 2016 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Próba dzielności klaczy

27 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 1 lipca (pią­tek) o godz. 12:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube