Kategoria: Zakłady Treningowe

Kategoria: Rasa: Okres:

Próba dzielności ogierów

23 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych, koń­cząca 100-​dniowy tre­ning wierz­chowy w ZT Bielice roz­pocz­nie się 28 wrze­śnia 2016 r. (środa) o godz. 09:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Czytaj dalej »

Test obcego jeźdźca dla ogierów – ZT Bielice

16 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że drugi test ob­cego jeźdźca pod­czas sta­cjo­nar­nego tre­ningu ogie­rów ras szla­chet­nych w Zakładzie Treningowym Bielice od­bę­dzie się 20 wrze­śnia 2016 r. (wto­rek). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wane jest na go­dzinę 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Test obcego jeźdźca dla ogierów – ZT Bielice

7 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że pierw­szy test ob­cego jeźdźca pod­czas sta­cjo­nar­nego tre­ningu ogie­rów ras szla­chet­nych w Zakładzie Treningowym Bielice od­bę­dzie się 13 wrze­śnia 2016 r. (wto­rek). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wane jest na go­dzinę 10:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

31 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu wierz­cho­wego w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się w dniu 5 wrze­śnia 2016 r. (po­nie­dzia­łek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Próba dzielności klaczy

30 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Klikowej roz­pocz­nie się w dniu 5 wrze­śnia (po­nie­dzia­łek) o godz. 12:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Test obcego powożącego

25 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Zapraszamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy ras szla­chet­nych w Klikowej. Test od­bę­dzie się w dniu 30 sierp­nia 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 9:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Książ

17 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wyni­kami kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­skich oraz ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego w Książu, która od­była się we wto­rek, 16 sierp­nia 2016 r.

Test połówkowy dla ogierów – ZT Bielice

5 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Informujemy, że test po­łów­kowy ogie­rów tre­no­wa­nych w ZT Bielice od­bę­dzie się dnia 10 sierp­nia (środa). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wane jest na go­dzinę 10:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych do ZT Książ

4 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów rasy ślą­skiej oraz po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-​dniowego sta­cjo­nar­nego tre­ningu o pro­filu za­przę­go­wym w ZT Książ. Czytaj dalej »

ZT Bogusławice II turnus zaprzęgowy odwołany

1 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Z przy­kro­ścią in­for­mu­jemy, że ze względu na nie­wy­star­cza­jącą liczbę zgło­szo­nych kla­czy, od­wo­łany zo­staje II tur­nus za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach. Trening za­pla­no­wany był na okres 8 sierp­nia – 6-​7 paź­dzier­nika.
Zainteresowane osoby prze­pra­szamy za utrud­nie­nia.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

4 lipca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu za­przę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Klikowej od­bę­dzie się w dniu 5 lipca 2016 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Próba dzielności klaczy

27 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 1 lipca (pią­tek) o godz. 12:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Bielice

23 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami kwalifikacji ogierów ras szlachetnych do Zakładu Treningowego w Bielicach, która od­była się 19-​21 czerwca 2016 r. Równolegle w ZT Bielice pro­wa­dzony jest także tre­ning ogie­rów rasy tra­keń­skiej.

Test obcego powożącego

20 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Serdecznie za­pra­szamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy rasy ślą­skiej w Książu (ul. Jeździecka 3, 58-​306 Wałbrzych, woj. dol­no­ślą­skie). Test od­bę­dzie się w dniu 24 czerwca 2016 r. (pią­tek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 11:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz. Czytaj dalej »

Katalog ogierów ras szlachetnych do ZT Bielice

13 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ras szlachetnych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 100-​dniowego sta­cjo­nar­nego tre­ningu o pro­filu wierz­cho­wym w ZT Bielice. Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniach 19-​20 czerwca.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Próba dzielności klaczy

10 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach roz­pocz­nie się w dniu 16 czerwca (czwar­tek) o godz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Test obcego powożącego – zmiana terminu

30 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Serdecznie za­pra­szamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy w Bogusławicach. Test od­bę­dzie się w dniu 9 czerwca 2016 r. (czwar­tek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 7:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

UWAGA! Z po­wodu na­głej ko­niecz­no­ści zmiany ter­minu test od­był się 2 czerwca 2016. Za po­wstałe utrud­nie­nia naj­moc­niej prze­pra­szamy.

Test połówkowy dla klaczy

16 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że test po­łów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych bę­dą­cych w tre­ningu za­przę­go­wym w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach od­bę­dzie się dnia 19 maja (czwar­tek), od godz. 8:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Próba dzielności klaczy

5 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że próba dziel­no­ści kla­czy, koń­cząca 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się w dniu 13 maja 2016 r. (pią­tek) o godz. 11:00. Podczas próby dziel­no­ści oce­niona zo­sta­nie także jezd­ność kla­czy przez jeźdźca te­sto­wego, któ­rym w ZT Doruchów bę­dzie Antoni Tomaszewski.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Próba dzielności klaczy

4 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Klikowej roz­pocz­nie się w dniu 6 maja (pią­tek) o godz. 12:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube