Kategoria: Zakłady Treningowe

Kategoria: Rasa: Okres:

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

4 lipca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu za­przę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Klikowej od­bę­dzie się w dniu 05 lipca 2016 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.
Czytaj dalej »

Próba dzielności klaczy

27 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 1 lipca (pią­tek) o godz. 12:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Bielice

23 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami kwalifikacji ogierów ras szlachetnych do Zakładu Treningowego w Bielicach, która od­była się 19-​21 czerwca 2016 r. Równolegle w ZT Bielice pro­wa­dzony jest także tre­ning ogie­rów rasy tra­keń­skiej.

Test obcego powożącego

20 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Serdecznie za­pra­szamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy rasy ślą­skiej w Książu (ul. Jeździecka 3, 58-​306 Wałbrzych, woj. dol­no­ślą­skie). Test od­bę­dzie się w dniu 24 czerwca 2016 r. (pią­tek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 11:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz. Czytaj dalej »

Katalog ogierów ras szlachetnych do ZT Bielice

13 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ras szlachetnych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 100-​dniowego sta­cjo­nar­nego tre­ningu o pro­filu wierz­cho­wym w ZT Bielice. Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniach 19-​20 czerwca.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Próba dzielności klaczy

10 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach roz­pocz­nie się w dniu 16 czerwca (czwar­tek) o godz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Test obcego powożącego – zmiana terminu

30 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Serdecznie za­pra­szamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy w Bogusławicach. Test od­bę­dzie się w dniu 9 czerwca 2016 r. (czwar­tek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 7:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

UWAGA! Z po­wodu na­głej ko­niecz­no­ści zmiany ter­minu test od­był się 2 czerwca 2016. Za po­wstałe utrud­nie­nia naj­moc­niej prze­pra­szamy.

Test połówkowy dla klaczy

16 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że test po­łów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych bę­dą­cych w tre­ningu za­przę­go­wym w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach od­bę­dzie się dnia 19 maja (czwar­tek), od godz. 8:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Próba dzielności klaczy

5 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że próba dziel­no­ści kla­czy, koń­cząca 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się w dniu 13 maja 2016 r. (pią­tek) o godz. 11:00. Podczas próby dziel­no­ści oce­niona zo­sta­nie także jezd­ność kla­czy przez jeźdźca te­sto­wego, któ­rym w ZT Doruchów bę­dzie Antoni Tomaszewski.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Próba dzielności klaczy

4 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Klikowej roz­pocz­nie się w dniu 6 maja (pią­tek) o godz. 12:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT

27 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­nego tre­ningu za­przę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Książu od­bę­dzie się w dniu 04 maja 2016 r. (środa). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 12:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Test obcego powożącego

20 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Zapraszamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy ras szla­chet­nych w Klikowej. Test od­bę­dzie się w dniu 27 kwiet­nia 2016 r. (środa), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 10:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Test połówkowy klaczy

15 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że test po­łów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych bę­dą­cych w tre­ningu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się dnia 22 kwiet­nia (pią­tek), o godz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Próba dzielności klaczy

11 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że próba dziel­no­ści kla­czy, koń­cząca 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Bielicach od­bę­dzie się w dniu 19 kwiet­nia 2016 r. (wto­rek) o godz. 1000. Podczas próby dziel­no­ści oce­niona zo­sta­nie także jezd­ność kla­czy przez jeźdźca te­sto­wego, któ­rym w ZT Bielice bę­dzie Marcin Michałek.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Nabór kla­czy ras szla­chet­nych do ZT

11 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu za­przę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach od­bę­dzie się w dniu 18 kwiet­nia 2016 r. (po­nie­dzia­łek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Próba dzielności klaczy

8 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 15 kwiet­nia (pią­tek) o godz. 1200.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Test obcego powożącego

25 marca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Zapraszamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy rasy ślą­skiej w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 5 kwiet­nia 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 1000, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Test połówkowy klaczy

15 marca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że test po­łów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych bę­dą­cych w tre­ningu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Bielicach od­bę­dzie się dnia 22 marca (wto­rek), o godz. 10:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Wymagania dla ogierów zgłaszanych do ZT w 2016 r.

2 marca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ma­ga­niami dla ogie­rów zgła­sza­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu w 2016 r. Daty roz­po­czę­cia oraz za­sady zgła­sza­nia zo­stały za­mie­szone na stro­nie w za­kładce Zakłady Treningowe ogierów.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

2 marca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu wierz­cho­wego w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się w dniu 14 marca 2016 r. (po­nie­dzia­łek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube