Kategoria: Zakłady Treningowe

Kategoria: Rasa: Okres:

Test połówkowy dla klaczy

16 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że test po­łów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych bę­dą­cych w tre­ningu za­przę­go­wym w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach od­bę­dzie się dnia 19 maja (czwar­tek), od godz. 8:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Próba dzielności klaczy

5 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że próba dziel­no­ści kla­czy, koń­cząca 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się w dniu 13 maja 2016 r. (pią­tek) o godz. 11:00. Podczas próby dziel­no­ści oce­niona zo­sta­nie także jezd­ność kla­czy przez jeźdźca te­sto­wego, któ­rym w ZT Doruchów bę­dzie Antoni Tomaszewski.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Próba dzielności klaczy

4 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Klikowej roz­pocz­nie się w dniu 6 maja (pią­tek) o godz. 12:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT

27 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­nego tre­ningu za­przę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Książu od­bę­dzie się w dniu 04 maja 2016 r. (środa). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 12:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Test obcego powożącego

20 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Zapraszamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy ras szla­chet­nych w Klikowej. Test od­bę­dzie się w dniu 27 kwiet­nia 2016 r. (środa), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 10:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Test połówkowy klaczy

15 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że test po­łów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych bę­dą­cych w tre­ningu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się dnia 22 kwiet­nia (pią­tek), o godz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Próba dzielności klaczy

11 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że próba dziel­no­ści kla­czy, koń­cząca 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Bielicach od­bę­dzie się w dniu 19 kwiet­nia 2016 r. (wto­rek) o godz. 1000. Podczas próby dziel­no­ści oce­niona zo­sta­nie także jezd­ność kla­czy przez jeźdźca te­sto­wego, któ­rym w ZT Bielice bę­dzie Marcin Michałek.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Nabór kla­czy ras szla­chet­nych do ZT

11 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu za­przę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach od­bę­dzie się w dniu 18 kwiet­nia 2016 r. (po­nie­dzia­łek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Próba dzielności klaczy

8 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 15 kwiet­nia (pią­tek) o godz. 1200.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Test obcego powożącego

25 marca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Zapraszamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy rasy ślą­skiej w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 5 kwiet­nia 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 1000, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Test połówkowy klaczy

15 marca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że test po­łów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych bę­dą­cych w tre­ningu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Bielicach od­bę­dzie się dnia 22 marca (wto­rek), o godz. 10:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Wymagania dla ogierów zgłaszanych do ZT w 2016 r.

2 marca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ma­ga­niami dla ogie­rów zgła­sza­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu w 2016 r. Daty roz­po­czę­cia oraz za­sady zgła­sza­nia zo­stały za­mie­szone na stro­nie w za­kładce Zakłady Treningowe ogierów.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

2 marca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu wierz­cho­wego w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się w dniu 14 marca 2016 r. (po­nie­dzia­łek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

2 marca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu za­przę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Klikowej od­bę­dzie się w dniu 8 marca 2016 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

9 lutego 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu wierz­cho­wego w Zakładzie Treningowym w Bielicach od­bę­dzie się w dniu 19 lu­tego 2016 r. (pią­tek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 1100.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT

9 lutego 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­nego tre­ningu za­przę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Książu od­bę­dzie się w dniu 16 lu­tego 2016 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 1200.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Uwaga! Zmiana terminu II turnusu ZT klaczy śląskich w Książu

2 lutego 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­muje, że prze­su­nięty zo­staje ter­min II tur­nusu sta­cjo­nar­nego tre­ningu za­przę­go­wego kla­czy rasy ślą­skiej w Zakładzie Treningowym w Książu. Nowy ter­min tre­ningu kla­czy za­pla­no­wany jest na 4. maja – 1-​2. lipca 2016 r.
Za ewen­tu­alne utrud­nie­nia prze­pra­szamy oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy do zgła­sza­nia kla­czy na II tur­nus.

Wymagania dla klaczy zgłaszanych do ZT w 2016 r.

14 stycznia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wymaganiami dla kla­czy zgła­sza­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu w 2016 roku. Daty roz­po­czę­cia oraz za­sady zgła­sza­nia zo­stały już za­miesz­czone na stro­nie „Zakłady Treningowe Klaczy”.

Próba dzielności klaczy

1 grudnia 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że próba dziel­no­ści kla­czy, koń­cząca 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Bielicach od­bę­dzie się w dniu 8 grud­nia 2015 r. (wto­rek) o godz. 1000. Podczas próby dziel­no­ści oce­niona zo­sta­nie także jezd­ność kla­czy przez jeźdźca te­sto­wego, któ­rym w ZT Bielice bę­dzie Antoni Tomaszewski.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Próba dzielności klaczy

3 listopada 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: ,,,

Informujemy, że próba dziel­no­ści kla­czy, koń­cząca 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się w dniu 6 li­sto­pada 2015 r. (pią­tek) o godz. 1100. Podczas próby dziel­no­ści oce­niona zo­sta­nie także jezd­ność kla­czy przez jeźdźca te­sto­wego, któ­rym w ZT Doruchów bę­dzie Marcin Michałek Antoni Tomaszewski.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube